Záměr obce Bělov pronajmout nemovité věci

Obecní úřad Bělov sděluje, že Obec Bělov má záměr pronajmout budovu č.p.147 která je součástí pozemku na st. parcele č. 191 a 192 (bez letního výčepu) v k.ú. Bělov za účelem provozování klubové činnosti. Součástí předmětu nájmu je i část pozemku na p. č. 21 v k.ú. Bělov (přilehlé venkovní plochy kolem přístřešku pro muzikanty a tanečního vybetonovaného prostoru). Vymezení venkovních prostor bude součástí nájemní smlouvy.

Předpokládaný termín zahájení pronájmu – 1.7.2020.

Náležitosti nabídky:

  1. Finanční podmínky pronájmu: cena nájmu stanovena 1 000 Kč/měsíc + 500 Kč/měsíc záloha energie (plyn, voda, elektrická energie, odpady). Energie budou obcí vyfakturovány při vyúčtování od poskytovatelů energií (plyn, voda, elektrická energie).
    Nájemné se platí měsíc dopředu, tzn. že podmínkou zahájení pronájmu je uhrazení dvou nájmů za měsíc červenec a srpen.
  2. Obec si vyhrazuje právo max. 1 x měsíčně (víkend pátek a sobota) umožnit konání akcí pro potřeby obce, obecních spolků a občanů obce. Musí být oznámeno obcí nejpozději do 20. dne kalendářního měsíce před měsícem ve kterém se má akce uskutečnit.
  3. Stručný popis záměru využití objektu v souladu s uvedenými podmínkami (provozní doba, rozsah poskytovaných služeb, způsob provozu, provoz při obecních akcích apod.).

Nabídky budou hodnoceny především na základě výše uvedených kritérií.

Nabídky k záměru mohou být písemně uplatněny nejpozději do 22.06.2020 do 16:00 hodin na Obecním úřadu Bělov, č.p. 77.

Nabídka k pronájmu musí být písemná v uzavřené obálce s nápisem „Neotevírat, nabídka pronájmu obecního areálu“.

Po uplynutí lhůty zveřejnění tohoto záměru bude návrh na uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou předložen vítěznému nájemci s termínem zahájení nájmu nejdříve od 1.7.2020 na dobu určitou v trvání 4 měsíců. Nájemní smlouva s nájemcem bude předložena k projednání a schválení Zastupitelstvu obce Bělov dne 24.6.2020.

Obec Bělov si vyhrazuje právo odmítnutí nabídek a nevybrat žádného zájemce, zrušit výběrové řízení.

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Veřejná vyhláška: Územní plán Bělov
Veřejná vyhláška: Územní plán Bělov
Územní plán Bělov – byl vydán Zastupitelstvem obce Bělov dne 29.04.2020, účinnosti nabyl 19.05.2020
Územní plán Bělov – byl vydán Zastupitelstvem...