Usnesení o stanovení opatrovníka

  • vyvěšeno: 22.8.2019
  • sňato: 22.9.2019
  • zveřejnil: Marek Přecechtěl

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín (dále jen "pobočka"), jako věcně příslušná podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle ust. § 19 písm. a) zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon") a jako místně příslušná pobočka podle ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl v řízení o pozemkových úpravách podle ust. § 5 odst. 4 zákona ve spojení s ust. § 32 odst. 2 správního řádu, ve věci ustanovení opatrovníka takto:

Obec Bělov, IČ: 00287032, č.p. 77, 768 21 Kvasice
se ustanovuje opatrovníkem předpokládaným dědicům vlastníka pozemků zapsaných v katastru nemovitostí pro katastrální území Bělov:

Miroslav Kašík, datum narození 18. 7. 1927, datum úmrtí 22. 7. 2019, posledně bytem tř. Osvobození 1092, 765 02 Otrokovice, LV č. 174.

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Usnesení

Usnesení

3. října 2018

Usnesení

Usnesení

26. září 2018