Místní úprava provozu na pozemních komunikacích – stanovení dopravního značení na pozemních komunikacích

Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství (dále jen DOP MěÚ Otrokovice) jako příslušný správní orgán dle ust. § 124 odst. 1 a 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 361/2000 Sb.), a po předchozím projednání s dotčeným orgánem Policie ČR, Dopravním inspektorátem Zlín (dále jen PČR DI Zlín) na základě žádosti právnické osoby Zlínstav a. s., IČ: 28315669, se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín (dále jen žadatel) zastoupené na základě plné moci právnickou osobou Dopravní značení Mana s.r.o., IČ: 28273699, se sídlem Květná 1684, 769 01 Holešov (dále jen navrhovatel), ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, a to na silnici č. III/36745 (mezi obcemi Otrokovice a Bělov) a na veřejně přístupné účelové komunikaci mimo obec Bělov v k.ú. Bělov, která spočívá v instalaci nového dopravního značení dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto návrhu na Opatření obecné povahy, v souvislosti se zajištěním a zvýšením bezpečnosti silničního provozu, v rámci stavby: „Napojení sjezdu účelové komunikace k silnici III/36745“, v souladu s ust. § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) vydává opatření obecné povahy, kterým v souladu s ust. § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zák. č. 361/2000 Sb.

STANOVÍ

místní úpravu provozu na pozemních komunikacích - na silnici č. III/36745 (mezi obcemi Otrokovice a Bělov) a na veřejně přístupné účelové komunikaci mimo obec Bělov v k.ú. Bělov, spočívající v instalaci nového dopravního značení dle přílohy, která je nedílnou přílohou tohoto stanovení, v souvislosti se zajištěním a zvýšením bezpečnosti silničního provozu, v rámci stavby: „Napojení sjezdu účelové komunikace k silnici III/36745“.

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Místní úprava provozu na pozemních komunikacích – stanovení dopravního značení na pozemních komunikacích
Místní úprava provozu na pozemních komunikacích –...
Pozvánka na 14. zasedání
Pozvánka na 14. zasedání

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.