Opatření obecné povahy: Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství (dále jen DOP MěÚ Otrokovice) jako příslušný správní orgán dle ust. § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 500/2004 Sb.) a dle ust. § 124 odst. 1 a 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 361/2000 Sb.) na základě žádosti žadatele, jímž je pan Ing. Radek Heger, Ph.D, trvale bytem Moravcova 250/8, 767 01 Kroměříž (dále jen žadatel) zastoupený na základě plné moci právnickou osobou NVB LINE s.r.o., IČ: 26979675, se sídlem Cukrovar 716, 768 21 Kvasice (dále jen zástupce), a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR, Dopravním inspektorátem Zlín (dále jen PČR DI Zlín)

stanoví

v souladu s ust. § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zák. č. 361/2000 Sb. přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích formou opatření obecné povahy v souladu s ust. § 171 zák. č. 500/2004 Sb., a to na silnicích č. II/367, III/36740 a III/36745 a III/36746 v k. ú. Otrokovice, Bělov, Tlumačov na Moravě, v rozsahu dopravních značek a zařízení dle situace, která je nedílnou přílohou tohoto stanovení, z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při provádění prací na těžbě stromů v blízkosti silnice č. III/36745 a při vyznačení objízdné trasy, v rámci akce: "TĚŽBA STROMŮ, BĚLOV".

Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích bude v termínu: 19.05. - 30.06.2023 (1 den v daném termínu - sobota).

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

MÚ Otrokovice: záměr zadat zpracování LHO
MÚ Otrokovice: záměr zadat zpracování LHO
Pozvánka: 7. zasedání
Pozvánka: 7. zasedání

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.