Oznámení: Doplnění kanalizace v obci Bělov

  • vyvěšeno: 27.3.2024
  • sňato: 11.04.2024
  • zveřejnil: Marek Přecechtěl
  • oznámení

Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „dosavadní stavební zákon“), a to na základě ustanovení § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění a dle ustanovení § 94j odst. 1 dosavadního stavebního zákona a jako místně příslušný správní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) oznamuje podle ustanovení § 115 vodního zákona, v souladu s ustanovením § 94m dosavadního stavebního zákona známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, že na návrh žadatele Obce Bělov, (IČ 00287032), Bělov 77, 768 21 Bělov, v zastoupení na základě plné moci Marek Flekač, (IČ 75895528), Chmelnice 1650, 763 61 Napajedla bylo:

dne 06.03.2024 zahájeno řízení o vydání společného povolení stavebního záměru:

„Doplnění kanalizace v obci Bělov“

na pozemcích parcela č.:
1010, 946, 988, 1017, 541/14, 541/8, 541/34, 541/2, 540/5, 540/4, 539/1, 538/2, 1011, 995, 1080, 1599,
1132, 1131, 1133, 1136, 1137, 223, 220 k.ú. Bělov, ORP Otrokovice, kraj Zlínský, hydrogeologický rajon 3230 – Středomoravské Karpaty.

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Oznámení: Zahájení společného územního a stavebního řízení bez jednání
Oznámení: Zahájení společného územního a stavebního...
Pozvánka: 15. zasedání
Pozvánka: 15. zasedání

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.