Oznámení o zahájení stavebního řízení

Oznámení o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou

Dne 25.05.2020 obdržel Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství (dále jen DOP), jako příslušný správní orgán podle § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád), jako speciální stavební úřad věcně a místně příslušný podle § 16 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen ZPK), jako příslušný dle § 15 odst. 1 písm. c) a § 94j odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), v platném znění (dále jen stavební zákon) žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:

„Silnice III/36740 - Bělov“

umístěné na pozemcích: p.č. 1010 ostatní plocha, 1623 trvalý travní porost, 747/1 ostatní plocha, 567/5 ostatní plocha, 558/8 ostatní plocha, 558/9 ostatní plocha, 567/6 ostatní plocha, 5/2 zahrada, 7/3 zahrada, 558/1 ostatní plocha, 567/8 ostatní plocha, 567/10 ostatní plocha, 567/1 ostatní plocha, 536/2 trvalý travní porost, 567/20 ostatní plocha, všechny v k.ú. Bělov (dále jen stavební záměr), kterou podali stavebníci:

  • Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., IČ: 709 34 860, K Majáku 5001, 767 23 Zlín a obec Bělov, IČ: 00287032, se sídlem Bělov 77, 768 21 Kvasice zastoupeni na základě plné moci projekční firmou stavby: Ing. Radek Jaroš, IČ: 72318473, se sídlem Lípa 347, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, ČKAIT 1301622, (dále jen zástupce stavebníka). Uvedeným dnem bylo stavební řízení zahájeno.

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

DSO: rozpočtové opatření 1/2020
DSO: rozpočtové opatření 1/2020
Veřejná vyhláška: Oznámení o zahájení vodoprávního řízení bez jednání
Veřejná vyhláška: Oznámení o zahájení vodoprávního...

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.