Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků

  • vyvěšeno: 17.9.2016
  • sňato: 17.10.2016
  • zveřejnil: Marek Přecechtěl

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Bělov a části katastrálního území Žlutava - oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín (dále jen „pobočka“) jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 19 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), oznamuje, že v rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bělov a části katastrálního území Žlutava bude v období od 18.10.2016 probíhat zjišťování průběhu hranic pozemků, které bude prováděno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 139/2002 Sb., vyhlášky č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), vše ve znění pozdějších předpisů.

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Rozpočtová opatření 2/2016
Rozpočtová opatření 2/2016
Plánované měřící práce
Plánované měřící práce