Oznámení: Stezka pro chodce a cyklisty Bělov – lokalita Kopce

  • vyvěšeno: 9.5.2022
  • sňato: 24.5.2022
  • zveřejnil: Marek Přecechtěl
  • oznámení

Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství (dále jen DOP nebo také speciální stavební úřad), jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ust. § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), jako speciální stavební úřad věcně a místně příslušný podle ust. § 16 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění platném a účinném ke dni vydání tohoto oznámení (dále jen ZPK) a jako věcně a místně příslušný dle ust. § 15 odst. 1 písm. c) a § 94j odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), obdržel dne 06.04.2022 žádost o vydání společného povolení na stavbu:

Stezka pro chodce a cyklisty Bělov – lokalita Kopce,

Stavební objekty:
SO 101 – stezka pro chodce a cyklisty,
SO 102 – osazení silničních obrub a rozšíření silnice III/36740,
SO 103 – autobusové nástupiště,
na pozemcích parc. č.:
1010 (ostatní plocha/silnice), 747/1 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 747/2 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 1623 (trvalý travní porost), 387/3 (trvalý travní porost), 1003 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 1005 (trvalý travní porost), 1006 (ostatní plocha/silnice), 1622 (ostatní plocha/zeleň), 1007 (ostatní plocha/silnice), 1008 (ostatní plocha/silnice), 942 (ostatní plocha/manipulační plocha), 941 (ostatní plocha/ostatní komunikace), v katastrálním území Bělov (dále jen stavební záměr), kterou podal stavebník obec Bělov, IČ: 00287032, se sídlem Bělov 77, 786 21 Kvasice, zastoupený Ludmilou Peřinovou Oškerovou, bytem Svobodova 1314, 765 02 Otrokovice.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno společné řízení na výše uvedený stavební záměr.

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Rozpočtové opatření 2/2022
Rozpočtové opatření 2/2022
Návrh závěrečného účtu, ’21
Návrh závěrečného účtu, ’21

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.