Přerušené řízení: Plavební komora

Dne 2.1.2013 podalo Ředitelství vodních cest ČR, IČ 67981801, Vinohradská 2396. Vinohrady, 130 00 Praha 3, zastoupené AQUATIS a.s., IČ 46347526, Botanická 834, Veveří, 602 00 Brno 2, zastoupené Ing. Václavem Sedmíkem, 17.04.1961, bytem U první baterie 798, Střešovice, 162 00 Praha 616, adresa pro doručování: AQUATIS a.s., IČ 46347526, Botanická 834, Veveří, 602 00 Brno 2 (dále jen ,žadatel") žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby:

"PLAVEBNÍ KOMORA BĚLOV"

na pozemku: stavební parcela číslo: st. 233 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemková parcela číslo 404/2 (ostatní plocha), 404/5 (ostatní plocha, 404/6 (ostatní plocha), 486/9 (vodní plocha), 486/10 (ostatní plocha), 486/12 (vodní plocha), 486/17 (ostatní plocha), 571/2 (vodní plocha), 571/20 (vodní plocha), 571/23 (vodní plocha), 571/21 (ostatní plocha), 625/4 (ostatní plocha), 647/1 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Bělov.

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Městský úřad Otrokovice - odbor stavební úřad, jako obecný stavební úřad (dále jen „stavební úřad") příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), v souladu s ustanovením § 64 odst. 1 a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") a ustanovení § 86 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon") územní řízení
přerušuje na výše uvedenou stavbu, nejpozději však do: 30.9.2020

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Přerušení řízení
3

Přerušení...

27. února 2017

Plavební komora Bělov

Plavební komora...

29. prosince 2016

Sdělení

Sdělení

13. ledna 2016

Plavební komora Bělov

Plavební komora...

16. března 2015

Rozhodnutí

Rozhodnutí

27. srpna 2013

Vyrozumění o odvolání …

Vyrozumění o...

23. května 2013

Plavební komora Bělov – výkresy

Plavební komora...

25. července 2012

Žlutava: Úprava provozu na pozemních komunikacích
Žlutava: Úprava provozu na pozemních komunikacích
E-ON: odstranění dřevin
E-ON: odstranění dřevin