Seznámení s podklady stavebního řízení

  • vyvěšeno: 2.10.2020
  • sňato: 17.10.2020
  • zveřejnil: Marek Přecechtěl
  • příloha

Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně správní, oddělení silničního hospodářství (dále jen DOP MěÚ Otrokovice), jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ust. § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řízení, v platném znění (dále jen správní řád), jako speciální stavební úřad přísl. dle ust. § 16 a § 40 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen zákon o POZKOM) a dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, (dále jen stavební zákon), oznámil dne 22.07.2020, zahájení stavebního řízení pod č.j. DOP/20856/2020/SOK, na základě žádosti, kterou podali žadatelé:

Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., IČ: 709 34860, K Majáku 5001, 767 23 Zlín a obec Bělov, IČ: 00287032, se sídlem Bělov 77, 768 21 Kvasice

zastoupeni na základě plné moci projekční firmou stavby: Ing. Radek Jaroš, IČ: 72318473, se sídlem Lípa 347, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, ČKAIT 1301622, na stavbu:

„Silnice III/36740 -Bělov“

umístěné na pozemcích: p.č. 1010 ostatní plocha, 1623 trvalý travní porost, 747/1 ostatní plocha, 567/5 ostatní plocha, 558/8 ostatní plocha, 558/9 ostatní plocha, 567/6 ostatní plocha, 5/2 zahrada, 7/3 zahrada, 558/1 ostatní plocha, 567/8 ostatní plocha, 567/10 ostatní plocha, 567/1 ostatní plocha, 536/2 trvalý travní porost, 567/20 ostatní plocha, všechny v k.ú. Bělov (dále jen stavba). Dne 13.08.2020 obdržel správní orgán od stavebního úřadu sdělení č. 139/2020 o vydání opravného usnesení č. 209/2020, č.j. SÚ/33477/2020/OLE, kterým podle ustanovení § 156 správního řádu provedl opravu zřejmých nesprávností ve sdělení č. 40/2020, č.j. SÚ/12036/2020/OLE ze dne 12.3.2020 na stavbu: „silnice III/36740: Bělov“ v katastrálním území Bělov. DOP MěÚ Otrokovice všem účastníkům řízení sděluje, že podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu dává možnost účastníkům vyjádřit se ke shromážděným podkladům pro rozhodnutí a určuje k tomu v souladu sust. § 39 odst. 1 správního řádu lhůtu do 5 -ti dnů od doručení tohoto seznámení. V případě doplnění nových podkladů pro vydání rozhodnutí budou účastníci řízení opět vyzváni k seznámení se s podklady rozhodnutí. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Rozhodnutí: č. 119/2020, veřejná vyhláška
Rozhodnutí: č. 119/2020, veřejná vyhláška
Usnesení č. 263/2020 o prodloužení lhůty
Usnesení č. 263/2020 o prodloužení lhůty