Stezka pro chodce a cyklisty Bělov – lokalita Kopce

Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství (dále jen DOP nebo také speciální stavební úřad), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ust. § 10 a § 11 zákona č. 500/2014 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), jako věcně a místně příslušný speciální stavební úřad podle ust. § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění platném a účinném ke dni vydání tohoto rozhodnutí (dále jen ZPK), a podle ust. § 15 odst. 1 písm. c) a § 94j odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), obdržel dne 06.04.2022 žádost, kterou podal stavebník:

obec Bělov, IČ: 00287032, se sídlem Bělov 77, 786 21 Kvasice,
zastoupený Ludmilou Peřinovou Oškerovou, bytem Svobodova 1314, 765 02 Otrokovice, o vydání společného povolení pro stavbu:

Stezka pro chodce a cyklisty Bělov – lokalita Kopce,

Stavební objekty:
SO 101 – stezka pro chodce a cyklisty,
SO 102 – osazení silničních obrub a rozšíření silnice III/36740,
SO 103 – autobusové nástupiště,
na pozemcích parc. č.:
1010 (ostatní plocha/silnice), 747/1 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 747/2 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 1623 (trvalý travní porost), 387/3 (trvalý travní porost), 1003 (ostatní plocha/ostatní komunikace), 1005 (trvalý travní porost), 1006 (ostatní plocha/silnice), 1622 (ostatní plocha/zeleň), 1007 (ostatní plocha/silnice), 1008 (ostatní plocha/silnice), 942 (ostatní plocha/manipulační plocha), 941 (ostatní
plocha/ostatní komunikace), v katastrálním území Bělov (dále jen stavební záměr).

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Pozvánka: 29. zasedání
Pozvánka: 29. zasedání
Usnesení z 29. zasedání
Usnesení z 29. zasedání

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.