Veřejná vyhláška

  • vyvěšeno: 14.11.2018
  • sňato: 14.12.2018
  • zveřejnil: Marek Přecechtěl

doručení aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a
úplného znění Zásad územního rozvoje Zlínského kraje po vydání aktualizace č. 2

Zlínský kraj v souladu s ust. § 42c zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu [stavební zákon], ve znění pozdějších předpisů, za použití ust. § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, doručuje aktualizaci č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a úplné znění Zásad územního rozvoje Zlínského kraje po vydání aktualizace č. 2.

Zastupitelstvo Zlínského kraje jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu [stavební zákon], ve znění pozdějších předpisů, za použití ust. § 42 odst. 4 a ust. § 36 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ust. § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 6 a 10 a příloh č. 4 a 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, na svém zasedání dne 05.11.2018 vydalo aktualizaci č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje [dále jen aktualizace č. 2 ZOR ZK), kterou se mění Zásady územního rozvoje Zlínského kraje vydané Zastupitelstvem Zlínského kraje usnesením č. 0761/223/08 ze dne 10.09.2008 s nabytím účinnosti dne 23.10.2008, ve znění aktualizace č. 1 vydané Zastupitelstvem Zlínského kraje usnesením č. 0749/221/12 ze dne 12.09.2012 s nabytím účinnosti dne 05.10.2012.

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Usnesení
Usnesení
Návrh rozpočtu DSO na rok 2019
Návrh rozpočtu DSO na rok 2019

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.