Veřejná vyhláška

  • vyvěšeno: 14.11.2018
  • sňato: 14.12.2018
  • zveřejnil: Marek Přecechtěl

doručení aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a
úplného znění Zásad územního rozvoje Zlínského kraje po vydání aktualizace č. 2

Zlínský kraj v souladu s ust. § 42c zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu [stavební zákon], ve znění pozdějších předpisů, za použití ust. § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, doručuje aktualizaci č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a úplné znění Zásad územního rozvoje Zlínského kraje po vydání aktualizace č. 2.

Zastupitelstvo Zlínského kraje jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu [stavební zákon], ve znění pozdějších předpisů, za použití ust. § 42 odst. 4 a ust. § 36 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ust. § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 6 a 10 a příloh č. 4 a 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, na svém zasedání dne 05.11.2018 vydalo aktualizaci č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje [dále jen aktualizace č. 2 ZOR ZK), kterou se mění Zásady územního rozvoje Zlínského kraje vydané Zastupitelstvem Zlínského kraje usnesením č. 0761/223/08 ze dne 10.09.2008 s nabytím účinnosti dne 23.10.2008, ve znění aktualizace č. 1 vydané Zastupitelstvem Zlínského kraje usnesením č. 0749/221/12 ze dne 12.09.2012 s nabytím účinnosti dne 05.10.2012.

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Usnesení
Usnesení
Návrh rozpočtu DSO na rok 2019
Návrh rozpočtu DSO na rok 2019