Veřejná vyhláška

Rozhodnutí č. 119/2018

Městský úřad Otrokovice - odbor životního prostředí jako speciální stavební úřad podle paragrafu 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a příslušný vodoprávní úřad podle S 104 a S 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle S 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, po provedeném vodoprávním řízení vydává

pro

1. Kroměřížská investiční a.s., IČ: 18189695, Moravcova 250/8, 767 01 Kroměříž 

stavební povolení vodního díla dle ustanovení paragraf 15 odst. 1 a 4 a S 55 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,

„SO 211 Vodovod”

Stavební objekt je součástí akce „Infrastruktura pro RD lokalita Kopce Bělov"

Stavbou budou dotčeny pozemky:
p. č. 645/2, 648/4, 508/1, 508/3, 572, 558/19, 558/76, 558/65, 558/71, 558/2 a 542 vk.ú. Bělov, ORP Otrokovice, kraj Zlínský, č. hydrolo . pořadí 4-12-02-146.

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Návrh rozpočtu DSO na rok 2019
Návrh rozpočtu DSO na rok 2019
Rozhodnutí
Rozhodnutí