Veřejná vyhláška: Územní plán Bělov

Oznámení vydání opatření obecné povahy Územní plán Bělov

Zastupitelstvo obce Bělov v souladu s ust. § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

oznamuje,

že na svém zasedání dne 29.4.2020 usnesením č. 2/12/2020
jako příslušný správní orgán na základě ust. § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), za použití ust. § 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ust. § 171 až 174 správního řádu, ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů

vydalo

Územní plán Bělov formou opatření obecné povahy.

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Zveřejnění informací: vodné stočné
Zveřejnění informací: vodné stočné
Záměr obce Bělov pronajmout nemovité věci
Záměr obce Bělov pronajmout nemovité věci