Vyrozumění o odvolání …

  • vyvěšeno: 23.5.2013
  • sňato: 11.6.2013
  • zveřejnil: Marek Přecechtěl

Městský úřad Otrokovice - odbor stavební úřad, jako obecný stavební úřad (dále jen „stavební úřad“) příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") vydal dne 16.04.2013 usnesení č. 168/2013 o přerušení územního řízení, pod č.j.: SÚ/17354/2013/KRN na stavbu:

PLAVEBNÍ KOMORA BĚLOV

(dále jen „stavba“) na pozemcích: pozemková parcela číslo 404/2 (ostatní plocha), 486/9 (vodní plocha), 486/10 (ostatní plocha), 486/12 (vodní plocha), 486/17 (ostatní plocha), 571/2 (vodní plocha), 625/4 (ostatní plocha) a 647/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Bělov.

Podle ustanovení § 86 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") Vás jako účastníky řízení ve shora uvedené věci vyrozumíváme, že proti tomuto usnesení podal účastník řízení Egeria, občanské sdružení, dne 26.04.2013 v zákonné lhůtě odvolání, ve kterém žádá o výslovné stanovení doby přerušení, a to do 30.9.2013.

V příloze připojujeme podané odvolání.

Podané odvolání nemá odkladný účinek.

K podanému odvolání se mohou účastníci řízení vyjádřit do 5 dnů ode dne doručení tohoto vyrozumění. V této lhůtě se též mohou účastníci řízení blíže seznámit s obsahem tohoto odvolání nahlédnutím do spisu vydaného usnesení a originálu podaného odvolání na Městském úřadě Otrokovice - odbor stavební úřad v úřední dny a hodiny pondělí a středa, mimo úřední dny a hodiny po telefonické domluvě.

Po této lhůtě bude odvolání předloženo na Krajský úřad Zlínského kraje - odbor územního plánování a stavebního řádu, jako odvolacímu orgánu k rozhodnutí.

Jaroslava Krňanská
referent odboru stavební úřad

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

O místní akční skupině
O místní akční skupině
Rozhodnutí
Rozhodnutí

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.