Vyrozumění o odvolání …

  • vyvěšeno: 23.5.2013
  • sňato: 11.6.2013
  • zveřejnil: Marek Přecechtěl

Městský úřad Otrokovice - odbor stavební úřad, jako obecný stavební úřad (dále jen „stavební úřad“) příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") vydal dne 16.04.2013 usnesení č. 168/2013 o přerušení územního řízení, pod č.j.: SÚ/17354/2013/KRN na stavbu:

PLAVEBNÍ KOMORA BĚLOV

(dále jen „stavba“) na pozemcích: pozemková parcela číslo 404/2 (ostatní plocha), 486/9 (vodní plocha), 486/10 (ostatní plocha), 486/12 (vodní plocha), 486/17 (ostatní plocha), 571/2 (vodní plocha), 625/4 (ostatní plocha) a 647/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Bělov.

Podle ustanovení § 86 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") Vás jako účastníky řízení ve shora uvedené věci vyrozumíváme, že proti tomuto usnesení podal účastník řízení Egeria, občanské sdružení, dne 26.04.2013 v zákonné lhůtě odvolání, ve kterém žádá o výslovné stanovení doby přerušení, a to do 30.9.2013.

V příloze připojujeme podané odvolání.

Podané odvolání nemá odkladný účinek.

K podanému odvolání se mohou účastníci řízení vyjádřit do 5 dnů ode dne doručení tohoto vyrozumění. V této lhůtě se též mohou účastníci řízení blíže seznámit s obsahem tohoto odvolání nahlédnutím do spisu vydaného usnesení a originálu podaného odvolání na Městském úřadě Otrokovice - odbor stavební úřad v úřední dny a hodiny pondělí a středa, mimo úřední dny a hodiny po telefonické domluvě.

Po této lhůtě bude odvolání předloženo na Krajský úřad Zlínského kraje - odbor územního plánování a stavebního řádu, jako odvolacímu orgánu k rozhodnutí.

Jaroslava Krňanská
referent odboru stavební úřad

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Přerušení řízení
3

Přerušení...

27. února 2017

Plavební komora Bělov

Plavební komora...

29. prosince 2016

Sdělení

Sdělení

13. ledna 2016

Plavební komora Bělov

Plavební komora...

16. března 2015

Rozhodnutí

Rozhodnutí

27. srpna 2013

Plavební komora Bělov – výkresy

Plavební komora...

25. července 2012

O místní akční skupině
Rozhodnutí