Úřední deska

vyvěšeno příspěvek
20.06.2018 Povolení uzavírky »
Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství (dále jen DOP), jako příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 1 a 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZPK), na základě žádosti o povolení úplné uzavírky provozu na komunikacích a nařízení objížďky...
20.06.2018 Odstranění stavby »
Oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby Městský úřad Otrokovice – odbor stavební úřad, jako obecný stavební úřad (dále jen „stavební úřad“), příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),...
29.05.2018 Územní rozhodnutí č. 45/2018 »
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 45/2018 Dne 12.07.2017 podala Obec Bělov, IČO 00287032, sídlem Bělov 77, 768 21 Kvasice, zást. Lea Hoffmannová, nar. 31.07.1958, bytem Budovatelská 4796, 760 05 Zlín 5 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Propojení kanalizačního sběrače – 1.etapa s veřejnou jednotnou kanalizací v ulici Erbenova na pozemku:...
29.05.2018 Územní rozhodnutí č. 44/2018 »
ROZHODNUTÍ č. 44/2018 O ZMĚNĚ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ Dne 12.07.2017 podala Obec Bělov, IČO 00287032, sídlem Bělov 77, 768 21 Kvasice, zást. Lea Hoffmannová, nar. 31.07.1958, bytem Budovatelská 4796, 760 05 Zlín 5 návrh na změnu územního rozhodnutí na stavbu: Kanalizační sběrač jednotné kanalizace z obce Bělov – 1.etapa na pozemku: pozemková...
29.05.2018 Územní rozhodnutí č. 42/2018 »
Dne 12.07.2017 podala Obec Bělov, IČO 00287032, sáídlem Bělov 77, 768 21 Kvasice, zást. Lea Hoffmannová, nar. 31.07.1958, bytem Budovatelská 4796, 760 05 Zlín 5 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Kanalizační sběrač jednotné kanalizace z obce Bělov – 2.etapa na pozemku: pozemková parcela číslo 387/1 (trvalý travní porost), 501/1...
26.05.2018 Usnesení »
Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín Zarámí 88, 760 41 Zlín Spisová značka.: 2RP17816/2015-525201/06 Č.j.: SPU 249700/2018 Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín (dále jen „pobočka“), jako věcně příslušná podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o...
24.05.2018 Návrh závěrečného účtu »
Obsah: Plnění rozpočtu příjmů Plnění rozpočtu výdajů Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Stavy a obraty na bankovních účtech Peněžní fondy – informativně Majetek Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu...
23.05.2018 Zprávu o přezkumu »
Zprávu o přezkumu hospodaření DSO za rok 2017 a závěrečný účet rok 2017. Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě
21.05.2018 Výpočet vodného a stočného »
Zveřejnění informací o celkovém vyúčtování položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2017
21.05.201821.6.2018 Zveřejnění nepronajatého majetku »
Žadatelé o pacht/pronájem budou své žádosti muset uplatnit tak, aby byly doručeny na Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj ve Zlíně v termínu nejpozději do 30 dní po datu zveřejnění (tj. do 1.6.2018) a to buď písemně nebo prostřednictvím datové zprávy včetně zaručeného elektronického podpisu. V případě podání žádosti bude po tomto termínu...
15.05.201823.6.2018 Přechodné dopravní omezení »
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství (dále jen DOP MěÚ Otrokovice), jako příslušný správní orgán dle ust. § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č....
14.05.201823.5.2018 Pozvánka: 28. zasedání »
Informace o konání 28. zasedání Zastupitelstva obce Bělov Obecní úřad Bělov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Bělov, svolaného starostou obce Jiřím Přecechtělem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích. Místo konání: Obec Bělov–...
7.05.20187.6.2018 Veřejná vyhláška »
doručení návrhu aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a oznámení o konání veřejného projednání Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územní plánování a stavebního řádu, jako příslušný orgán dle ust. § 7 odst. 1 písm. a) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále...
1.05.20185.5.2018 Očkování proti vzteklině »
V sobotu 5. května, před obchodem, od 9. do 10. hod. proběhne hromadné očkování psů proti vzteklině. Pravidelné očkování se týká všech psů starších 6 měsíců. Očkovací průkazy sebou. Zároveň bude zapisováno očkování králíků proti moru a myxomatóze.
25.04.20181.6.2018 Záměr prodeje »
Obec Bělov, Bělov 77, zastoupená starostou panem Jiřím Přecechtělem oznamuje záměr obce Bělov prodat „Jednoosou sklopnou vlečku“. Typ: „domácí výroba“ Váha: 650 kg Připojení: čep do závěsu-svořeň Rok výroby: nezjištěno Materiál vlečky: bočnice dřevo, rám – částečná koroze Technická způsobilost: bez SPZ Minimální cena: 6...
10.04.201810.5.2018 Oznámení o zahájení územního řízení »
Dne 12.7.2017 podala Obec Bělov, IČO 00287032, sídlem Bělov 77, 768 21 Kvasice, zást. Lea Hoffmannová, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby: Kanalizační sběrač jednotné kanalizace z obce Bělov – 2. etapa na pozemku: pozemková parcela číslo 387/1 (trvalý travní porost), 501/1 (ostatní plocha), 508/1 (zahrada), 508/3 (ostatní plocha),...
9.04.20189.5.2018 Oznámení: zahájení řízení »
Oznámení o zahájení územního řízení o změně stavby a nařízení ústního jednání Dne 12.07.2017 podala Obec Bělov, IČO 00287032, sídlem Bělov 77, 768 21 Kvasice, zást. Lea Hoffmannová, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Propojení kanalizačního sběrače – 1. etapa s veřejnou jednotnou kanalizací v ulici Erbenova Kanalizační sběrač...

počet položek: 764