Úřední deska

příspěvek vyvěšeno sňato
Přerušené řízení: Plavební komora »
Dne 2.1.2013 podalo Ředitelství vodních cest ČR, IČ 67981801, Vinohradská 2396. Vinohrady, 130 00 Praha 3, zastoupené AQUATIS a.s., IČ 46347526, Botanická 834, Veveří, 602 00 Brno 2, zastoupené Ing. Václavem Sedmíkem, 17.04.1961, bytem U první baterie 798, Střešovice, 162 00 Praha 616, adresa pro doručování: AQUATIS a.s., IČ 46347526, Botanická...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
14.10.2019 14.11.2019
Úprava provozu na pozemních komunikacích »
Veřejná vyhláška: Opatření obecné povahy: Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství (dále jen DOP MěÚ Otrokovice) jako příslušný správní orgán dle ust. § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
2.10.2019 6.11.2019
Rozpočtové opatření číslo 3/2019 »
Rozpočtové opatření 3/2019 Schváleno na 8. ZO Bělov, konané dne 25.9.2019 usnesením č. 4/8/2019.
vyvěsil: Marek Přecechtěl
30.09.2019 30.10.2019
Usnesení z 8. zasedání »
Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce Bělov dne 25.9.2019
vyvěsil: Marek Přecechtěl
30.09.2019 30.10.2019
Stočné 2019 »
Obecní úřad Bělov oznamuje, že výběr poplatků za stočné za rok 2019 bude probíhat pouze v hotovosti na obecním úřadě od 7.10.2019 v úředních hodinách (pondělí a středa). Při platbě se budou podepisovat i nové smlouvy o odvádění odpadních vod.Výše stočného 350 Kč/osoba, 700 Kč/objekt – chataři. Poplatek je nutné uhradit do...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
30.09.2019 30.10.2019
Návrh rozpočtového opatření 3/2019 »
Návrh rozpočtového opatření 3/2019
vyvěsil: Marek Přecechtěl
18.09.2019 29.9.2019
Veřejná vyhláška: posouzení územního plánu »
Doručení návrhu Územního plánu Bělov a oznámení o konání veřejného projednání Městský úřad Otrokovice, odbor rozvoje města, oddělení rozvoje a územního plánování, jako příslušný orgán obce – úřad územního plánování (dále jen „pořizovatel“) dle ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
11.09.2019 30.10.2019
Výzva vlastníkům nemovitostí »
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
5.09.2019 31.12.2023
Veřejná vyhláška: opatření obecné povahy »
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s§ 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
3.09.2019 4.10.2019
Důležité upozornění »
v měsíci září, říjen 2019 budou probíhat na komunikaci místní části Kopánky (od křižovatky Kobylisko ve směru meruňkový sad) rekonstrukční a stavební práce. Firma provede nejprve částečné kanalizační zatrubnění  v místech stávajících betonových žlabů, tyto budou odstraněny, tím dosáhneme  částečného rozšíření křižovatky....
vyvěsil: Marek Přecechtěl
1.09.2019
Usnesení o stanovení opatrovníka »
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín (dále jen „pobočka“), jako věcně příslušná podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle ust. § 19 písm. a) zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
22.08.2019
Oznámení: O pokračování územního řízení »
Oznámení o pokračování územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání
vyvěsil: Marek Přecechtěl
19.08.2019
Veřejná vyhláška »
Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství (dále jen DOP MěÚ Otrokovice) jako příslušný správní orgán dle ust. § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 500/2004...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
14.08.2019 20.8.2019
Rozhodnutí č. 91/2019 »
Veřejná vyhláška Městský úřad Otrokovice – odbor životního prostředí jako speciální stavební úřad podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, příslušný vodoprávní úřad podle § 104 a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
29.07.2019 29.8.2019
Informace o zpracování údajů »
Chráníme vaše údajeTímto dokumentem vám poskytujeme informace o vašich právech souvisejících se zpracováváním vašich osobních údajů. Při zpracovávání osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR) platného od 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 s nabytím účinnosti od 25.5.2018. Zpracovávání...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
11.07.2019 11.8.2019
Oznámení o jmenování pověřence »
Vážení,na základě povinnosti jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), článku 37, Vám sdělujeme, že jsme jmenovali pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO) na základě smlouvy o poskytování...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
11.07.2019 11.8.2019
Deratizace »
Vážení občané,na základě požadavků občanů obecní úřad zajistil firmu DERATEX. Firma bude v obci Bělov v nejbližší době provádět deratizační zásah proti hlodavcům jako jsou potkan, krysa obecná, myš domácí, hraboš polní, hryzec vodní atd. Pro zajištění optimálního postupu likvidace škůdců je nutná spolupráce s občany. Občané, majitelé...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
10.07.2019 17.7.2019

počet položek: 181