Úřední deska

dokument, anotace vyvěšeno sňato
Opakované veřejné projednání »
Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání upraveného návrhu změny č. 1 Územního plánu Otrokovice pořizované zkráceným postupem Městský úřad Otrokovice, odbor rozvoje města, oddělení rozvoje a územního plánování, jako příslušný orgán obce – úřad územního plánování (dále jen „pořizovatel“) dle ust. § 6 odst. 1 písm. a) zákona č....
zveřejnil: Marek Přecechtěl
oznámení
17.01.2020 7.2.2020
Územní rozhodnutí 5/2020 »
Dne 30.09.2019 podala spol. 1. Kroměřížská investiční a.s., IČO 18189695, sídlem Moravcova 250, 767 01 Kroměříž 1, zást. Ludmila Peřinová Oškerová, nar. 19.09.1951, bytem Svobodova 1314, 765 02 Otrokovice 2 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: ZTV k RD Bělov – lokalita Kopce na pozemcích pozemková parcela číslo 501/1...
zveřejnil: Marek Přecechtěl
oznámení
17.01.2020 7.2.2020
Oznámení: rozšíření třídění odpadů »
Od začátku roku 2020 má každá obec povinnost rozšíření možností třídění odpadů z domácností: Zpětný odběr přepálených jedlých olejů a tuků. Občané mohou odevzdat znehodnocené oleje vždy ve středu od 15. do 17. hodin a v sobotu od 9. do 11. hodin v garáži za obecním úřadem. Oleje zde budou slévány do připravené plastové 50 litrové nádoby. Po...
zveřejnil: Marek Přecechtěl
banner odpady oznámení
12.01.2020
Schválený rozpočet DSO »
Schválený rozpočet DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě na rok 2020, rozpočet roku 2019 vč. čerpání k 31.10.2019
zveřejnil: Marek Přecechtěl
Baťův kanál
8.01.2020 8.2.2020
Střednědobý rozpočtový výhled 2021 – 2023 »
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021-2023
zveřejnil: Marek Přecechtěl
rozpočet
6.01.2020 21.1.2020
Ceník »
Ceník služeb, úkonů a nájmů Obecního úřadu Bělov,Platný od 1. 1. 2020
zveřejnil: Marek Přecechtěl
ceník služeb
23.12.2019
Veřejná vyhláška »
Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č....
zveřejnil: Marek Přecechtěl
Ministerstvo zemědělství
19.12.2019 19.1.2020
OZV 2/2019 »
Obecně závazná vyhláška obce Bělov č. 2/2019 o místním poplatku ze psů.
zveřejnil: Marek Přecechtěl
ozv
14.12.2019 31.12.2019
OZV 1/2019 »
Obecně závazná vyhláška obce Bělov č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bělov
zveřejnil: Marek Přecechtěl
ozv
14.12.2019 31.12.2019
Rozpočtové opatření číslo 4/2019 »
Rozpočtové opatření 4/2019 Schváleno za 10. zasedání Zastupitelstva obce Bělov dne 11.12.2019 usnesením č. 8/10/2019.
zveřejnil: Marek Přecechtěl
rozpočtová opatření
14.12.2019 31.12.2019
Rozpočet, ’20 »
Rozpočet na rok 2020. Významné položky: Rozpočtové příjmy bez paragrafů: 4 422 000,00 KčStočné: 105 000,00 KčSběr a svoz ostatních odpadů – EKO-KOM: 50 000,00 KčRozpočtové příjmy celkem: 4 606 000,00 Kč Rozpočtové výdaje Výdaje na územní dopravní obslužnost, MHD 55B: 170 000,00 Kč Sběr a svoz komunálního odpadu: 160 000,00...
zveřejnil: Marek Přecechtěl
rozpočet
14.12.2019 31.12.2019
Výzva vlastníkům nemovitostí »
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného...
zveřejnil: Marek Přecechtěl
pozemky
5.09.2019 31.12.2023
Závěrečný účet za rok ’18 »
Obsah závěrečného účtu: I. Plnění rozpočtu příjmů,II. Plnění rozpočtu výdajů,III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů),IV. Stavy a obraty na bankovních účtech,V. Peněžní fondy – informativně,VI. Majetek,VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody,VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke...
zveřejnil: Marek Přecechtěl
závěrečný účet
11.06.2019 11.7.2019
Výroční zpráva obce Bělov, ’18 »
Obec Bělov zveřejňuje na základě ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tuto výroční zprávu za rok 2018
zveřejnil: Marek Přecechtěl
výroční zpráva 106/1999 Sb.
1.01.2019 1.2.2019
Střednědobý rozpočtový výhled »
Střednědobý výhled rozpočtu a na období 2020-2021 v tis. Kč rozpočtová skladba     2020 2021 1. třída daňové příjmy   4 263 4 358 2. třída nedaňové příjmy   306 321 3. třída kapitálové příjmy   0 0 4. třída přijaté dotace   0 0 PŘÍJMY CELKEM:   4 569 4 679 5....
zveřejnil: Marek Přecechtěl
rozpočet
3.12.2018 3.1.2019
Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 »
Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o poplatku za komunální odpad Zastupitelstvo obce Bělov schválilo dne 27.11.2013, podle §17a zákona 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /dále jen zákona/, v souladu s ustanovením § 10 písm. d). a § 84, odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění...
zveřejnil: Marek Přecechtěl
ozv
27.11.2013 23.12.2013

počet položek: 16