Úřední deska

vyvěšeno příspěvek
31.12.2008 Zhodnocení roku 2008 »
Vážení spoluobčané obce Bělova, Dovolte, abych při příležitosti přivítání nového roku 2009 v krátkosti zhodnotil rok 2008, který již nezadržitelně končí. V roce 2008 bylo vykonáno hodně pozitivního pro budoucí rozvoj celé obce. Finanční prostředky a síly celého týmu obecního úřadu byly směřovány přednostně do oblasti projektové přípravy včetně...
30.12.200830.1.2009 Návrh rozpočtu ’09 »
Příjmy a výdaje obce Bělov na rok 2009 jsou plánovány ve výši:  příjmy: 2.360.000,00 Kč, výdaje: 2.360.000,00 Kč. Podrobné rozepsání položek viz dále. ...
24.12.2008 Přání k Vánočním svátkům »
Vážení spoluobčané, Vánoce jsou časem radosti a veselosti. A nejen pro děti, které je milují, ale i pro nás dospělé. Vůně vánočního stolu a vánočního stromku jsou pro nás nezapomenutelné, asi i pro to se na Vánoce tak hodně těšíme. Vánoce však nemůžou být jen o dobrém jídle a krásných dárcích, ale i o setkání rodičů se svými dětmi, vnoučaty a...
23.12.2008 Kamenolom Bělov »
Firma Pískovec Bělov má od obce Bělov v pronájmu pozemek parcelní číslo 645/3 – kamenolom Bělov od roku 2006. V průběhu celého období jednatelé společnosti vyřizují veškeré potřebné doklady k zahájení těžební činnosti. Po získání všech potřebných povolení a souhlasů je nutno požádat OBÚ Ostrava o vydání souhlasu k těžbě. ...
14.12.2008 Vyhodnocení vlivu odkaliště Bělov »
Vyhodnocení vlivu na vstupy arzénu a rtuti do potravních řetězců v okolí lokality. Odborný posudek vypracoval Dr. Ing. Milan Sáňka na objednávku MÚ Kroměříž, odboru životního prostředí. Posudek orientačně hodnotí potencionální vstupy rizikových prvků arzénu a rtuti do potravních řetězců na plochách v okolí odkaliště. Uvedené prvky jsou...
3.12.2008 Rozpočtové provizorium »
pro obec Bělov na I. čtvrtletí roku 2009 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium na první čtvrtletí roku 2009, s následujícím odůvodněním: Vzhledem ke skutečnosti, že před 1. lednem roku 2009 nebude schválen rozpočet obce na rok 2009 (jak ukládá zákon č.250/200 Sb. § 3) je třeba schválit rozpočtové provizorium dle pravidel...
4.11.2008 Plynofikace obce Bělov »
STAVEBNÍ POVOLENÍ, č. 137/2008, VE?EJN? VYHL?ŠKA Městský úřad Otrokovice – odbor stavební úřad, jako obecný stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“), ve stavebním řízení přezkoumal podle ustanovení § 109 až...
20.10.2008 Poděkování »
Chci tímto způsobem poděkovat Všem voličům, kteří v krajských volbách dali preferenční hlas mé osobě. Výsledek mě příjemně překvapil, přestože jsem na kandidátní listině strany ČSSD patřil k nováčkům a pocházím z nejmenší obce ze všech kandidátů. Věřím, že Vaši podporu nezklamu. Jiří Přecechtěl, starosta...
19.10.2008 Volby do zastupitelstev krajů 2008 »
Výsledky hlasování za územní celky Kraj: Zlínský kraj Okres: Zlín Obec: Bělov 654
17.10.2008 Veřejná vyhláška: Alojz Okrajek »
Správce daně podle ustanovení § 19 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje níže uvedenému da?ovému subjektu, že tento má u uvedeného správce daně uloženu následující nedoručenou písemnost. ...
3.10.2008 Oznámení: Plavební komora Bělov »
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii II 648
30.09.2008 Oznámení: Plynofikace obce Bělov »
Zahájení stavebního řízení bez jednání veřejnou vyhláškou. Dne 22. 9. 2008 podala Obec Bělov, IČ 00287032, se sídlem Bělov 77, 768 21 Kvasice, žádost na vydání stavebního povolení na stavbu: Plynofikace obce Bělov ...
17.09.2008 Zásady územního rozvoje Zlínského kraje »
Zastupitelstvo Zlínského kraje v souladu s ust. § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. oznamuje, že na svém zasedání dne 10. 9. 2008 usnesením č. 07E1/Z23/08, jako příslušný správní orgán ve smyslu ust. § 7 odst. 2 písm. a] zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu [stavební zákon], ve znění...
16.09.2008 Dodatečné povolení ke stavbě vodního díla »
Rozhodnutí: č. 139/2008 Městský úřad Otrokovice – odbor životního prostředí jako místně a věcně příslušný vodoprávní úřad a speciální stavební úřad podle §§ 104 a 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu...
5.09.2008 Výzva občana Bělova ke starostovi obce »
Chci reagovat na poslední písemnou výzvu „Občana Bělova“ ke starostovi obce. Zaprvé jsem potěšen všímavostí spoluobčanů na dění v jejich okolí. Hned tedy pokládám dotaz, „Kdo Nám tak „krásně“ zaváží příkopy v okolí obce? Myslím si, že alespo? někdo někoho musel vidět, nebo zaneřádění příkopů odpadem všeho druhu za pět měsíců je dílem obecního...
30.08.2008 Darovací smlouva »
Dne 26.8.2008 byla podepsána darovací smlouva mezi Teplárnou Otrokovice a.s. a obcí Bělov. Smlouvu za dárce tj. Teplárnu Otrokovice podepsal předseda představenstva ing. Josef Renč a místopředseda představenstva ing. František Foltýn a za obdarovaného tj. obec Bělov smlouvu podepsal starosta obce Jiří Přecechtěl. ...
17.08.2008 Volby do krajských zastupitelstev »
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí V souladu s ustanovením § 15 písm. c) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise pro volební okrsek v územním obvodu obce Bělov na 6 členů. ...
15.08.2008 Nařízení Státní veterinární správy »
Státní veterinární správa jako orgán příslušný podle § 48 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, nařizuje podle § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 veterinárního zákona, v souladu s § 12 vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro...
1.08.2008 Územní rozhodnutí č. 40/2008 »
O změně využití území Dne 21.5.2008 podal(a) Pískovec Bělov s.r.o., IČ 27678652, Bělov 77, 768 21 Kvasice návrh na vydání územního rozhodnutí o změně využití území pro Kamenolom Bělov na pozemku pozemková parcela číslo 645/3 v katastrálním území Bělov. ...
28.07.2008 Oznámení o zahájení řízení … »
Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako místně a věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení §§ 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,...
28.07.2008 Územní rozhodnutí »
Dne 03.03.2008 podala Obec Bělov, IČO: 00287032, sídlem: Bělov 77, 768 21 Kvasice žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení: Plynofikace obce Bělov 609
20.07.2008 Plynofikace – domovní přípojky »
Občany, kteří podali písemné žádosti na OÚ Bělov o připojení k distribuční soustavě plynovodu (k dnešnímu dni 31 přihlášených), bude od úterý 22. července navštěvovat projektant ing. Bohumil Krhovský z firmy EUROPROJEKT ze Starého Města u Uherského Hradiště (www.europrojekt-krhovsky.cz) za účelem zpracování plynovodní přípojky včetně vnitřních...
9.07.2008 Oznámení: nakládání s vodami »
Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad s působností speciálního stavebního úřadu podle §§ 104 a 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů a § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, uděluje povolení po provedeném vodoprávním...
3.07.2008 Návrh „plánu oblasti povodí Moravy“ »
Stručný souhrn návrhu Plánu oblasti povodí Moravy Průvodní zpráva Kapitola A – popis texty mapy tabulky Kapitola B – užívání vod texty mapy tabulky Kapitola C – stav a ochrana vod texty mapy tabulky listy opatření Kapitola D – ochrana před povodněmi texty mapy tabulky listy opatření Kapitola E – odhad dopadů texty mapy tabulky Kapitola F –...
27.06.2008 Oznámení o zahájení územního řízení … »
Dne 21. 5. 2008 podal(a) Pískovec Bělov s.r.o., IČ 27678652, se sídlem Bělov 77, 768 21 Kvasice návrh na vydání rozhodnutí o změně využití území – stanovení dobývacího prostoru pro Kamenolom Bělov na pozemku: pozemková parcela číslo 645/3 v katastrálním území Bělov. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.   ...
19.06.2008 Plynofikace obce Bělov »
Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání veřejnou vyhláškou – dne 03.03.2008 podala obec Bělov, ičo: 00287032, sídlem: Bělov 77, 768 21 Kvasice žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení: Plynofikace obce Bělov.   ...
23.05.2008 Oznámení o zahájení vodoprávního řízení »
Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle §§ 104 a 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a speciální stavební úřad dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, dále §§ 10 a...
22.05.2008 Oznámení: Zásady územního rozvoje »
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako orgán územního plánování příslušný na základě ust. § 7 odst.1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007Sb., oznamuje v souladu s ust. § 39 odst.1 a § 22 stavebního zákona, že v pondělí 21. července...
16.04.2008 Usnesení »
Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení §§ 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění...
15.04.2008 Oznámení »
Městský úřad Otrokovice, odbor územního plánování a investic, jako příslušný orgán obce – úřad územního plánování (pořizovatel) ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), oznamuje v souladu s ustanovením § 20 odst. 1 a 2 stavebního...
15.03.200815.5.2008 Rozpočet ’08 »
Příjmy a výdaje obce Bělov na rok 2008 jsou plánovány ve výši:  příjmy: 2.223.000,00 Kč. výdaje: 2.223.000,00 Kč Podrobné rozepsání položek viz níže. ...
31.01.20081.3.2008 Poplatky ’08 »
Na všechny občany obce Bělov se vztahuje povinnost uhradit: poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra?ování komunálních odpadů, poplatek za psa. ...
31.01.2008 Odpadové hospodářství »
Obec podepsala s firmou BIOPAS dodatek č.5 smlouvy o likvidaci komunálního odpadu obce Bělov na rok 2008. Pronájem jedné popelové nádoby a rok je ve výši 1.856,40 kč. 507
28.01.2008 Třídění odpadů »
Nedávno jsem na tomto místě slíbil rozšíření možnosti třídění odpadů v naší obci. Od dnešního dne je u budovy obchodu umístěn nový velkoobsahový kontejner na směsný plastový odpad. Kontejner obec obdržela zápůjčkou od firmy EKOKOM v rámci rozšíření třídění odpadu v našem kraji.  ...
27.01.200827.2.2008 Závěrečný účet obce za rok 2007 »
Souhrnné informace o: zastupitelstvu, organizacích, výkupech, prodejích a výměnách pozemků pronájmech a výpůjčkách obecního majetku, nájmu pozemků. 503
2.01.2008 Přípravné práce plynofikace obce »
Přípravné práce na plynofikaci obce Bělov probíhají s přestávkami několik volebních období. V roce 1995 pro obec Bělov byl zpracován tzv. Generel Gazifikace což byl základ všech následných prací z důvodu nastavení základních požadavků na plynofikaci obce – vymezení trasy, způsob napojení na vysokotlaký plynovodní rozvod, požadavek na množství...

počet položek: 36