Úřední deska

vyvěšeno příspěvek
31.12.201016.1.2011 Uzavřeno: Záměr prodeje »
Obec Bělov vyhlašuje dle Zákona o obcích č.128/2000 Sb.§ 39 čl.1 záměr prodat pozemek parcelní číslo 645/2 v k.ú.Bělov o výměře 42.529m², vedená jako ovocný sad. 1676
23.12.2010 Přání ke svátkům »
Vážení občané obce Bělov, Rok se s rokem sešel a jsou zde opět nejkrásnější dny v roce, dny vánoční. Svátky klidu a rodinné pohody, na které se zejména děti těší hlavně kvůli dárkům, které naleznou pod rozsvíceným stromečkem. ...
22.12.20107.1.2011 Zápis z 1. zasedání »
Zápis z 1. zasedání nového Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 15. 12. 2010, od 17:00 hodin. Přítomni: Starosta obce – Jiří Přecechtěl, Místostarosta obce – Mgr. Josef Štourač, Členové zastupitelstva – ing. Zdeňka Daňková, Milan Mazel, Bedřich Zeman. Omluveni: ing. Radek Kašík, Jaroslava Večeřová Zahájení zasedání...
20.12.201030.12.2010 Pozvánka: 2. zasedání »
Informujeme občany o konání 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov Obecní úřad Bělov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Bělov, svolaného starostou obce Jiřím Přecechtělem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích. ...
16.12.2010 Veřejná vyhláška, plynofikace obce Bělov »
ROZHODNUTÍ č. 208/2010 VE?EJN? VYHL?ŠKA Dne 15.11.2010 podala Obec Bělov, IČ 00287032, se sídlem Bělov 77, 768 21 Kvasice žádost o změnu stavby před jejím dokončením na stavbu: ...
14.12.20102.1.2011 Návrh rozpočtu ’11 »
Na rok 2011 zastupitelstvo plánuje: příjmy ve výši: 2 402 500,00 Kč výdaje ve výši: 2 077 500,00 Kč 1531
11.12.2010 Starostovy řádky »
Vážení občané obce Bělov, Někteří z vás jistě již zaznamenali, že obec po téměř ročních odkladech zahájila práce na plynofikaci naší obce a to přivaděčem z obce Nová Dědina v délce 1,6km. Celá akce plynofikace byla zahájena začátkem roku 2007 rozhodnutím zastupitelstva o zahájení projektové přípravy hlavního řadu plynovodu. V průběhu roku 2008 byl...
8.12.201030.12.2010 Návrh rozpočtu ’11 »
Příjmy a výdaje obce Bělov na rok 2011 jsou plánovány ve výši: příjmy: 2 420 500,00 Kč výdaje: 2 177 500,00 Kč saldo: 243 000,00 Kč 3120
2.12.2010 Posuzování vlivů na životní prostředí »
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST?EDÍ, 100 00 PRAHA 10 – VRŠOVICE, Vršovická 65 Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů – předání závěru zjišťovacího řízení podle §10d ...
1.12.201015.12.2010 Pozvánka: 1. veřejné zasedání »
Informujeme občany o konání 1. zasedání Zastupitelstva obce Bělov Obecní úřad Bělov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Bělov, svolaného starostou obce Jiřím Přecechtělem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích. ...
23.11.201023.12.2010 Územní plán obce: změny »
změna č. 2 obsahuje: hlavní výkres, ÚPO s vymezením změny 2077
15.11.201015.12.2010 Zápis: Usnesení z ustavujícího zasedání »
Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 11. 11. 2010. Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce Bělov schvaluje následující program ustavujícího zasedání: Volba starosty a místostarosty určení počtu místostarostů, určení způsobu volby starosty a místostarosty, volba starosty, volba místostarosty. Zřízení...
4.11.2010 Oznámení: Finanční úřad v Otrokovicích »
Finanční úřad v Otrokovicích, J. Jabůrkové 1427, 765 02 Otrokovice. Oznamuje občanům, že ve dnech 9–12.11.2010 bude provoz na Finančním úřadu v Otrokovicích z důvodu stěhování omezen pouze na podatelnu. Ve středu 10.11.2010 nebude možné platit v pokladně FÚ. ...
3.11.2010 Dotace z Evropské unie »
Na začátku roku 2011 bude zahájen příjem žádostí o dotaci Evropské unie z programu Rozvoje venkova. Dotace podporuje rozvoj stávajících, ale i nově vzniklých firem. Programovací období EU by mělo skončit v roce 2013, ale prostředky na tuto dobu budou pravděpodobně v roce 2011 vyčerpány. Máme za to, že příští rok bude na vypsané období rokem...
3.11.20103.12.2010 Ustavující zasedání nového zastupitelstva »
INFORMACE o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Bělov Obecní úřad Bělov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bělov, svolaného dosavadním starostou obce Jiřím Přecechtělem v souladu s §...
2.11.2010 Veřejná vyhláška: František Nohál »
Finanční úřad v Otrokovicích podle ust. § 19 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, vydává tuto veřejnou vyhlášku, kterou oznamuje da?ovému subjektu: Nohál František Bělov 77, 768 21 Kvasice, nar.: 1945 ...
26.10.2010 Oznámení: změna územního plánu č. 2 »
Oznámení o veřejném projednání návrhu opatření obecně povahy změny č. 2 Územního plánu obce Bělov a zveřejnění návrhu opatření obecné povahy 1029
23.10.201023.12.2010 Územní plán obce: zábory »
změna č. 2 obsahuje: výkres předpokládaných záborů půdního fondu 2080
23.10.201023.12.2010 Územní plán obce: vodní hospodářství »
změna č. 2 obsahuje: vodní hospodářství 2071
21.10.201021.12.2010 Územní plán obce »
změna č. 2 obsahuje: hlavní výkres, úsek s koncepcí řešení změny 2074
20.10.201020.12.2010 Územní plán obce: energie »
změna: č. 2 obsahuje: plán zásobování energií, plynem, spoje 2068
17.10.201017.1.2011 Poděkování voličům »
Vážení spoluobčané, všem Vám voličům, kteří jste se aktivně zapojili do rozhodování o budoucnosti obce děkuji za účast. Osobně děkuji voličům, kteří mi dali důvěru v podobě preferenčních hlasů, a vynasnažím se tuto velkou důvěru nezklamat. Musím zde vyjádřit i poděkování patnácti kandidátům obou kandidátek do zastupitelstva obce, kteří se...
16.10.201016.1.2011 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva »
Ve volbách do zastupitelstva obce Bělov, okres Zlín konaných ve dnech 15.10. – 16.10.2010 byly podle výsledků převzatých od okrskové volební komise zjištěny následující výsledky voleb v obci. ...
9.10.20109.1.2011 Volby do zastupitelstev obcí »
Volby do zastupitelstva obce Bělov se konají v pátek 15. října 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 16. října 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin ve volební místnosti na Obecním úřadě. ...
22.09.201015.10.2010 Oznámení: O konání voleb »
Starosta obce Bělov podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje: 1012
12.09.2010 Předvolební informace »
Vážení spoluobčané, Ani jsme se tomu nenadáli a je zde opět volební podzim, ve kterém máte právo osobně pomoci určit další směřování Naší obce. Osobně jsem rád té skutečnosti, že na moji výzvu – z ledna letošního roku – na větší počet kandidátů případně kandidátek do obecního zastupitelstva, se v Naší obci objevily kandidátky dvě. S vylosovaným...
26.08.2010 Veřejná vyhláška: změna č. 1 Územního plánu »
Zastupitelstvo obce Bělov v souladu s ust. § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) oznamuje, že na svém zasedání dne 11.08.2010 us­nesením č. 01/08/2010 jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu...
23.08.2010 Veřejná vyhláška: František Nohál »
Finanční úřad v Otrokovicích podle ust. § 19 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, vydává tuto veřejnou vyhlášku, kterou oznamuje da?ovému subjektu: Nohál František Bělov 77 768 21 Kvasice nar.: 1945, že na Finančním úřadě v Otrokovicích, J. Jabůrkové 1427, dveře č. 407 je pro tento da?ový subjekt...
3.06.2010 Povodně, červen 2010 »
3. června 2010 opět obec Bělov zasáhla povode?. V ranních hodinách okolo 7. hodiny došlo k rozlití potoka Široký v místech „Goišena“ a ohroženy celkem 4 domy č.p. 74, 78, 81 a č.p. 96 z toho 2 rodinné domy trvale obydlené celkem 8 osobami. Zásah provádělo družstvo JSDH Bělov v počtu pěti členů do cca 11 hodin. Zásah byl zaměřen zejména k ochraně...
30.05.201030.7.2010 Volební výsledky, PSP ČR, 2010 »
Ve dnech 28. a 29. května proběhly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. V obci Bělov byly výsledky následující: ...
24.05.2010 Povodně, květen 2010 (2. část) »
Po vytrvalých deštích i obec Bělov zasáhly opět povodně a to v dolní části obce u řeky Moravy a dále byly ohroženy rodinné domky a areál bývalého zemědělského družstva u potoka Široký. 964
19.05.2010 Povodně, květen 2010 (1. část) »
Po vytrvalých deštích i obec Bělov zasáhly opět povodně a to v dolní části obce u řeky Moravy a dále jsou ohroženy rodinné domky a areál bývalého zemědělského družstva u potoka Široký. ...
13.05.2010 Veřejná vyhláška: o územním plánu »
Oznámení o opakovaném veřejném projednávání návrhu opatření obecné povahy změny č. 1 Územního plánu obce Bělov a zveřejnění návrhu opatření obecné povahy ...
13.05.2010 Veřejné vyhlášky: František Nohál »
Finanční úřad v Otrokovicích podle ust. § 19 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, vydává tuto veřejnou vyhlášku, kterou oznamuje da?ovému subjektu: Nohál František Bělov 77 768 21 Kvasice nar.: 1945, že na Finančním úřadě v Otrokovicích, J. Jabůrkové 1427, dveře č. 407 je pro tento da?ový subjekt...
29.03.2010 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR »
Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí V souladu s ustanovením § 15 písm. c) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise pro volební okrsek v územním obvodu obce Bělov na...
24.03.2010 Veřejná vyhláška: František Nohál »
Finanční úřad v Otrokovicích podle ust.§ 19 zákona č.337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, vydává tuto veřejnou vyhlášku, kterou oznamuje da?ovému subjektu: František Nohál, Bělov 77, 768 21 Kvasice nar, 1945 ...
20.03.201020.4.2010 Závěrečný účet obce za rok 2009 »
Obsah: Údaje o obci, Zastupitelstvo obce, Složení výborů a komisí, Jednotka SDH Bělov, Obecně závazné vyhlášky v roce 2009, Smlouvy obce, Pronájem a výpůjčka obecního majetku,nájem pozemků, Výkup, prodej, dar a směna pozemků realizovaný v roce 2009, Rozpočet obce za rok 2009, Inventury. PDF...
18.02.2010 Veřejné vyhlášky: František Nohál »
1. da?ový subjekt má uloženu písemnost: čj. 8973/10/30596­0708906 ze dne 16.2.2010 2. da?ový subjekt má uloženu písemnost: čj. 8830/10/30592­0708279 ze dne 16.2.2010 ...
15.02.201015.4.2010 Poplatky, ’10 »
Na všechny občany obce Bělov se vztahuje povinnost uhradit: poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra?ování komunálních odpadů, poplatek za psa. ...
8.02.20108.3.2010 Rozpočet ’10 »
Plánované rozpočtové příjmy celkem: 2 627 000,00 Kč Navrhované rozpočtové výdaje celkem: 2 627 000,00 Kč Obec Bělov bude mít vyrovnaný rozpočet.
4.02.2010 Veřejná vyhláška: František Nohál »
Finanční úřad v Otrokovicích podle ust. § 19 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, vydává tuto veřejnou vyhlášku, kterou oznamuje da?ovému subjektu: Nohál František Bělov 77 768 21 Kvasice nar.: 1945 že na Finančním úřadě v Otrokovicích, J. Jabůrkové 1427, dveře č. 407 je pro tenio da?ový subjekt...
29.01.2010 Důležité upozornění »
Posádka popelového vozu z důvodu obtížně sjízdné komunikace nevyvezla ve dvou svozových termínech 21.1. a 28.1.2010 v místní části Vývozek nádoby na odpad. Obec dohodla s firmou BIOPAS zapůjčení deseti popelových nádob, které již byly distribuovány k rodinným domům, tak aby postižení občané měli odpad dále kam ukládat. Tyto nádoby jsou a budou bez...
21.01.2010 Veřejná vyhláška: Převzetí písemnosti »
Městský úřad Otrokovice – odbor stavební úřad, jako obecný stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“), ve spojeném řízení o žádosti o vydání územního rozhodnutí a žádosti o vydání stavebního povolení na...
18.01.2010 Veřejná vyhláška: 2. změna územního plánu »
Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 2 Územního plánu obce Bělov Městský úřad Otrokovice, odbor územního plánování a investic, jako příslušný orgán obce – úřad územního plánování (pořizovatel) podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších...
14.01.2010 Veřejná vyhláška: František Nohál »
Finanční úřad v Otrokovicích podle ust.§ 19 zákona č.337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, vydává tuto veřejnou vyhlášku, kterou oznamuje da?ovému subjektu: František Nohál Bělov 77 768 21 Kvasice nar. 1945 že na Finančním úřadě v Otrokovicích, J.Jabůrkové č. 1427, místnost č. 301 h) je pro tento da?ový subjekt...
10.01.2010 Starosta: Ledová kalamita »
Starosta obce Bělov tímto děkuje Všem občanům a zaměstnancům obce, kteří se podíleli na likvidaci kalamity ve dnech 8. a 9. ledna 2010. Dále členům JSDH obce za jejich zásah s odklízením ledu dne 9. ledna z komunikací v místní části Kobylisko a Kopánky. Díky úsilí všech zainteresovaných proběhlo v sobotu dopoledne zásobování obchodu v obci bez...
1.01.2010 PF 2010 »
Vážení spoluobčané, Závěr každého roku bývá podobný, všichni si přejeme vše dobré do roku budoucího, aby byl ještě lepším jak právě končící rok, který zárove? bilancujeme. Pro mě osobně je bilancování končícího roku 2009 v obci Bělov o to příjemnější, že i přes finanční potíže ve společnosti i v obci se Nám všem podařilo mnoho dobrého pro...

počet položek: 47