Úřední deska

vyvěšeno příspěvek
29.12.201231.1.2013 Rozpočet ’13 »
Příjmy a výdaje obce Bělov na rok 2012 jsou plánovány ve výši: příjmy: 2 713 400 Kč výdaje: 2 432 000 Kč saldo: 281 400 Kč Některé podstatné položky na straně příjmů: Da? z nemovitostí: 240 000,00 Kč Da? z přidané hodnoty: 950 000,00 Kč Poplatek za likvidaci kom.odpadu: 234 000,00 Kč Da? z příjmu právnických osob: 470 000,00 Kč Da? z příjmu...
20.12.201212.1.2013 Oznámení: volba prezidenta »
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky, 1. kolo Starosta obce Bělov podle ustanovení § 34 odst. 1 zákona č.275/2012Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, Oznamuje: Volba prezidenta republiky se uskuteční v pátek 11. ledna od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 12. ledna 2013 od 8.00 hodin do 14.00...
18.12.201210.1.2013 Voličský průkaz »
Do středy 9.1.2013 (včetně) si lze osobně na obecním úřadě vyřídit voličský průkaz po prokázání občanství ČR dokladem totožnosti pro volbu prezidenta ČR. Při volbě prezidenta České republiky oprav?uje voličský průkaz voliče k uplatnění jeho volebního práva v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky, popř. ve zvláštním volebním okrsku v...
17.12.201228.12.2012 Pozvánka: 18. zasedání »
Informujeme občany o konání 18. zasedání Zastupitelstva obce Bělov 7356
14.12.201214.1.2013 Zápis ze 17. zasedání »
Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 6. 12. 2012, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Josef Štourač, Bedřich Zeman, Radek Kašík Nepřítomni: Jaroslava Večeřová Omluveni: Zdeňka Daňková, Milan Mazel Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bělov bylo zahájeno v 17:00 hodin starostou obce Jiřím...
10.12.201228.12.2012 Obecně závazná vyhláška 1/2012 »
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra?ování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Bělov se na svém zasedání dne 28. 12. 2012 usnesením č. 1/2012 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona Č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších...
10.12.201229.12.2012 Návrh rozpočtu ’13 »
Příjmy a výdaje obce Bělov na rok 2013 jsou plánovány ve výši: příjmy: 2 775 400,00 Kč výdaje: 2 467 000,00 Kč saldo: 308 400,00 Kč 7301
28.11.201228.12.2012 Návrh rozpočtu DSO »
Návrh rozpočtu Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě. Ing. Jiří Durďák, projektový manažer Dobrovolný svazek obcí Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště
24.11.201231.12.2012 Nevyměníš – nepojedeš »
?idičské průkazy vydané od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2002 jsou jejich držitelé povinni vyměnit nejpozději do 31. prosince 2012. Majitelé řidičských průkazů vydaných od 1. ledna 2003 do 30. dubna 2004 pak mají tuto povinnost do 31. prosince 2013. Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu, řidičské průkazy pozbývají platnosti. ...
23.11.20126.12.2012 Pozvánka: 17. zasedání »
Informujeme občany o konání 17. zasedání Zastupitelstva obce Bělov 7237
19.11.201228.12.2012 Návrh rozpočtu »
Rozpočet Sdružení měst a obcí Východní Moravy pro rok 2013
19.11.201228.12.2012 Komunitní plán na Otrokovicku »
Komunitní plán sociálních služeb na Otrokovicku na období 2013 – 2015. Tento dokument vznikl v rámci realizace projektu Podpora trvalé udržitelnosti, dostupnosti a zkvalitnování sociálních služeb na Otrokovicku a je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního...
8.11.201231.12.2012 Veřejná vyhláška »
Oznámení veřejného projednání návrhu opatření obecné povahy změny č. 3 Územního plánu obce Bělov Městský úřad Otrokovice, odbor rozvoje a správy majetku, oddělení rozvoje a územního plánování – úřad územního plánování (dále jen „pořizovatel“), jako orgán obce příslušný dle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním...
29.10.201228.12.2012 Veřejná nabídka pozemků »
Zveřejnění nepronajatého majetku ve vlastnictví státu a správě Pozemkového fondu ČR Žádáme Vás jako místně příslušný obecní (městský) úřad o vyvěšení seznamu pozemků, které jsou nabízeny k pronájmu, na úřední desce obecního (městského) úřadu a to v termínu od 31.10.2012 do 30.1.2013. Pravidla podání žádostí: Žadatelé o pronájem budou své žádosti...
26.10.2012 Důležité upozornění! »
Vážení občané nejenom obce Bělov, tímto Vás všechny chci požádat o pomoc s problémem, který se dlouho vyhýbal našemu okolí a to jsou „návštěvy“ romských občanů. Dle zjištění za uplynulý měsíc tito „návštěvníci“ se snažili zabydlit minimálně ve dvou rodinných domcích naší obce. Scénář takovéto „návštěvy“ je stále stejný. Jedna romská dáma zabaví...
22.10.201227.11.2012 Veřejná nabídka pozemků »
Žádost o zveřejnění veřejné nabídky pozemků dle § 11a odst. 4) zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů V příloze tohoto dopisu Vám v souladu s ustanovením § 11a odst. 4) zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o půdě“) zasíláme seznam pozemků nacházejících se v katastrálních územích náležejících do obvodu...
22.10.201222.11.2012 Zápis ze 16. zasedání »
Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 3. 10. 2012, od 18:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Josef Šťourač, Zdeňka Daňková, Milan Mazel, Radek Kašík, Jaroslava Večeřová Omluven: Bedřich Zeman Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bělov bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Jiřím Přecechtělem. Na...
20.10.20122.11.2012 Volební výsledky, senát, 2. kolo »
Volební výsledky pro obec Bělov (588318), do Senátu Parlamentu České republiky, 2. kolo: Počet osob, zapsaných do výpisu ze stálého seznamu voličů a do výpisu ze zvláštního seznamu voličů: 225 Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 86, tj. 38.2% Počet odevzdaných úředních obálek: 86 Počet platných hlasů celkem: 86, tj. 100% Výsledné...
18.10.2012 Starosta informuje … »
Vážení spoluobčané, občané Bělova, Finanční situace naší obce je v letošním roce nelichotivá a byla docela důkladně rozebírána i na zasedání zastupitelstva obce Bělov dne 3. října. Začali jsme šetřit u sebe: všichni zastupitelé mají odměnu od 3.10.2012 za funkci poníženou na 100,- kč / měsíc a starosta na 4.000,- kč / měsíc. Letošní rok jsou...
15.10.201221.10.2012 Oznámení, volby »
O době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu České republiky Starosta obce Bělov podle ustanovení § 27 zákona č.130/2000Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Oznamuje: II.kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek 19.října 2012 od 14.00 hodin do 22.00 hodin...
13.10.201222.10.2012 Volební výsledky, zastupitelstva krajů »
Volby do Zastupitelstev krajů Počet osob, zapsaných do výpisu ze stálého seznamu voličů a do výpisu ze zvláštního seznamu voličů: 226 Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 106 Počet odevzdaných úředních obálek: 106 Počet platných hlasů celkem: 103 Volební účast v %: 46,90% Platných hlasů v %: 97,17% Výsledky hlasování za územní celky...
13.10.201222.10.2012 Volební výsledky, senát, 1. kolo »
Volební výsledky pro obec Bělov (588318), do Senátu Parlamentu České republiky, 1. kolo: Počet osob, zapsaných do výpisu ze stálého seznamu voličů a do výpisu ze zvláštního seznamu voličů: 226 Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 107, tj. 47.35% Počet odevzdaných úředních obálek: 107 Počet platných hlasů celkem: 101, tj. 94.39% Výsledné...
3.10.20123.12.2012 Výměna označení vozidel »
Odbor sociální Městského úřadu Otrokovice upozor?uje, že pokud bylo v minulosti k průkazu mimořádných výhod II. nebo III. stupně pro osoby se zdravotním postižením těmto osobám vydáno obecním úřadem obce s rozšířenou působností MěÚ Otrokovice zvláštní označení pro vozidla pro parkování O1 AA šestimístné číslo (uvedeno na zadní straně průkazu),...
3.10.20123.12.2012 Změna poplatku za komunální odpad »
Od roku 2013 nabývá účinnosti novela zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích. Změny, které zákon přinese, se týkají placení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra?ování komunálních odpadů (dále jen místního poplatku). Poplatníci: – fyzická osoba, která má v obci trvalý...
25.09.201214.10.2012 Oznámení »
Oznámení o době a místě konání konání voleb do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu České republiky Starosta obce Bělov podle ustanovení § 27 zákona č.130/2000Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Oznamuje: Volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu České republiky se...
24.09.201224.12.2012 Dražební vyhláška »
Soudní exekutor JUDr. Igor Ivanko, Exekutorský úřad Praha 10, Na Zátorce 590/12, 160 00 Praha 6, rozhodl ve věci exekuce ve prospěch oprávněného: Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Jeremenkova 11, 70300, Ostrava – Vítkovice, IČ 47672234, zast. JUDr.Jan Szewczyk, advokát, Kaprova 11, 11000, Praha 1 a v neprospěch povinného: PAVEL NOV?K,...
14.09.20123.10.2012 Pozvánka: 16. zasedání »
Informujeme občany o konání 16. zasedání Zastupitelstva obce Bělov 6756
13.09.201213.10.2012 Upozornění »
Upozor?ujeme občany, aby se vyvarovali konzumaci alkoholu, zejména z neověřených a neidentifikovatelných balení. Ministerstvo zdravotnictví České republiky
13.09.201213.12.2012 Zásady územního rozvoje »
OZN?MENÍ VYD?NÍ AKTUALIZACE Z?SAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE ZLÍNSKÉHO KRAJE Zastupitelstvo Zlínského kraje v souladu s ust. § 173 zákona č. 500/Z004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že na svém zasedání dne 12.03.2012 usnesením č. 0743/221/12, jako příslušný správní orgán ve smyslu ust. § 7 odst. Z písm. a) zákona č. 183/Z006 Sb., o...
12.09.201212.12.2012 Oznámení – výběrové řízení »
OBEC KVASICE – OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Obec Kvasice vyhlašuje výběrové řízení na prodej 11 stavebních pozemků pro budoucí výstavbu RD v ul. Pod Strážným v Kvasicích za cenu nejvyšší nabídky za následujících podmínek: Minimální kupní cena každého stavebního pozemku je 650,- Kč / m2. Prodej se uskuteční na základě uzavřené smlouvy s...
12.09.20121.11.2012 Oznámení »
Oznámení vypuštění jezové zdrže Spytihněv Povodí Moravy, s.p. jako provozovatel vodního díla oznamuje vypuštění jezové zdrže Spytihněv. Záměr vypuštění jezové zdrže je dán požadavkem TBD z roku 2011 s cílem zjistit stav spodní stavby jezového tělesa. Nově byly zjištěny trhliny v pravobřežním pilíři a vývaru pravého pole. Je nutno ověřit, zda ve...
30.07.201230.9.2012 Změna územního plánu č. 3 »
Oznámení o společném jednání o návrhu opatření obecné povahy – změny č. 3 Územního plánu obce Bělov Městský úřad Otrokovice, odbor rozvoje a správy majetku, oddělení rozvoje a územního plánování, jako příslušný orgán obce – úřad územního plánování (dále jen „pořizovatel“) ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o...
8.07.20128.10.2012 Gratulace »
Občané obce Bělova a celé zastupitelstvo v čele se starostou posílají gratulaci sousední obci Žlutava, ing.Kolářovi starostovi, zastupitelům a všem obyvatelům obce Žlutava za vítězství v soutěži Vesnice roku Zlínského kraje. Jiří Přecechtěl Starosta obce Bělov podrobnosti: denik.cz žehnání praporu a...
3.07.20124.8.2012 Zápis z 15. zasedání »
Zápis ze 15. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 28. 6. 2012, od 18:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Josef Šťourač, Zdeňka Daňková, Milan Mazel, Jaroslava Večeřová Nepřítomni: Bedřich Zeman, Radek Kašík Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bělov bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Jiřím...
19.06.201230.7.2012 Územní rozhodnutí »
Dne 30.4.2012 podala Obec Bělov, IČ 00287032, se sídlem Bělov 77, 768 21 Kvasice žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení pro stavbu: Rozšíření vodovodní sítě Bělov, Horní pole (dále jen „stavba“) na pozemcích: pozemková parcela číslo 359/4 (orná půda) a 360/28 (orná půda) v katastrálním území Bělov. Uvedeným dnem bylo...
17.06.201228.6.2012 Pozvánka: 15. zasedání »
Informujeme občany o konání 15. zasedání Zastupitelstva obce Bělov 6167
15.06.201213.7.2012 Zápis ze 14. zasedání »
Zápis ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 1. 6. 2012, od 18:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Josef Štourač, Zdeňka Daňková, Milan Mazel, Radek Kašík, Jaroslava Večeřová, Bedřich Zeman Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bělov bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Jiřím Přecechtělem. Na...
14.06.2012 Příroda opět ukázala svoji sílu »
Dne 13.6.2012 v odpoledních hodinách v naší obci zahrozil potok Široký, kdy se změnil z líně protékajícího potůčku v dravou říčku strhávající ze svých břehů vše co jí stálo v cestě. Jistě dřevo a další nepatřičný odpad, který se v okamžiku velké vody objevil na česlech u jezu a spolupůsobil zvýšení hladiny potoku se zde nezjevil včerejšího dne....
8.06.20122.1.2013 Závěrečný účet za rok 2011 »
obsah: I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy – informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,...
8.06.201225.6.2012 Záměr pronájmu »
Záměr obce Bělov pronajmout prostory dle ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení). Obecní úřad Bělov sděluje, že Obec Bělov má záměr pronajmout budovy bez čísel popisných nacházejících se na st.pozemku parc.č.191 a 192 (bez letního výčepu) v k.ú.Bělov za účelem provozování hostinské činnosti. Součástí předmětu...
8.06.201225.6.2012 Záměr pronájmu »
Záměr obce Bělov pronajmout nebytové prostory dle ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení). Obecní úřad Bělov sděluje, že Obec Bělov má záměr pronajmout nebytové prostory v budově č.p.77 za účelem provozování holičství. Součástí předmětu nájmu je místnost o velikosti cca 16m² uzpůsobená k předmětu pronájmu a dále...
20.05.20126.6.2012 Návrh: Závěrečný účet za rok 2011 »
obsah: I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy – informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,...
16.05.20126.6.2012 Pozvánka: 14. zasedání »
Informujeme občany o konání 14. zasedání Zastupitelstva obce Bělov 5524
7.05.201223.5.2012 Rozšíření vodovodní sítě »
Oznámení o zahájení územního řízení a nařízení veřejného projednání a pozvání k ústnímu jednání Dne 30.4.2012 podala Obec Bělov, IČ 00287032, se sídlem Bělov 77, 768 21 Kvasice žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení „Rozšíření vodovodní sítě Bělov, Horní pole“ (dále jen „stavba“) na pozemcích: pozemková parcela číslo 359/4...
2.05.20122.6.2012 Jak nám pomohla EU? »
Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci? V letech 2008 – 2012 jsou vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) také v rámci projektu Veřejně prospěšné práce, který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. V...
23.04.201223.6.2012 Zásady územního rozvoje »
Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje Zlínského kraje včetně Vyhodnocení vlivů návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje ZK na udržitelný rozvoj území a o vystavení návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje Zlínského kraje včetně Vyhodnocení vlivů návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje ZK na udržitelný...
11.04.201217.5.2012 Veřejná vyhláška: Da? z nemovitosti »
Finanční úřad v Otrokovicích V Otrokovicích J. Jabůrkové 1427 765 02 OTROKOVICE Čj.: 35318/12/305960704530, dne 11.4.2012 Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., da?ový řád ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 16.04.2012 do dne 16.05.2012 je v budově Finančního úřadu v Otrokovicích, Jožky...
16.03.201216.5.2012 Záměr prodeje »
Obec Bělov vyhlašuje dle Zákona č.128/2000 Sb.§ 39 čl.1 záměr odprodat části pozemku ve vlastnictví obce: Pozemek parcelní číslo 558/1, v k.ú. Bělov je ve vlastnictví obce Bělov o celkové výměře 14.071m². Z pozemku parc.č.558/1 budou geometricky odděleny následující pozemky. Pozemek o velikosti cca 440m² přináležícího k rodinnému domu č.p.22,23...
7.03.201230.3.2012 Zápis z 13. zasedání »
Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 1. 3. 2012, od 18:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Josef Štourač, Zdeňka Daňková, Jaroslava Večeřová, Milan Mazel, Radek Kašík Omluveni: Bedřich Zeman Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bělov bylo zahájeno v 18:03 hodin starostou obce Jiřím Přecechtělem....
21.02.20121.3.2012 Pozvánka: 13. zasedání »
Informujeme občany o konání 13. zasedání Zastupitelstva obce Bělov 4642
15.02.201223.4.2012 Poplatky, ’12 »
V měsíci březnu budou vybírány poplatky za svoz a likvidaci odpadů a dále poplatky za každého psa. Výše poplatků za svoz a likvidaci odpadů zůstává stejná jako v minulém roce – což je 500,-kč za každou osobu trvale hlášenou v obci a dále 500,-kč za každou rekreační budovu, ve které není trvale hlášena žádná osoba. Poplatková povinnost ze psů...
15.01.201231.1.2012 Územní rozhodnutí č. 4/2012 »
O dělení pozemků Dne 14.11.2011 podal Pozemkový fond České republiky, IČ 45797072, se sídlem Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha, žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků: „dělení pozemků v k.ú. Bělov“ týkající se pozemků: pozemková parcela číslo 590/3 , 591, 592/1, 593, 594, 595, 597 (všechny trvalý travní porost) v...
10.01.201210.2.2012 Zápis z 12. zasedání »
Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 29. 12. 2011, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Josef Štourač, Zdeňka Daňková, Jaroslava Večeřová, Milan Mazel, Radek Kašík Omluveni: Bedřich Zeman Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bělov bylo zahájeno v 17:00 hodin starostou obce Jiřím...
4.01.2012 Dotace ze Zlínského kraje »
Dotace ze Zlínského kraje na krytí povod?ových škod z května a června 2010 na území Zlínského kraje Obec Bělov obdržela 23.12.2011 účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 24.744,- Kč na krytí povod?ových škod z května a června 2010 na území Zlínského kraje. Tyto finanční prostředky byly použity na úhradu refundací. Za...

počet položek: 54