Úřední deska

příspěvek vyvěšeno sňato
Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 »
Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o poplatku za komunální odpad Zastupitelstvo obce Bělov schválilo dne 27.11.2013, podle §17a zákona 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /dále jen zákona/, v souladu s ustanovením § 10 písm. d). a § 84, odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
27.11.2013 23.12.2013
Návrh rozpočtu na rok 2014 »
Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cestě na řece Moravě Palackého náměstí 293, Uherské Hradiště, tel. 774250750, e-mail: barous@batacanal.cz Návrh rozpočtu na rok 2014 a rozpočtového výhledu na roky 2015 – 2017 Hospodaření svazku obcí v roce 2013 Příjmy celkem 606.000 Kč Výdaje celkem 606.000 Kč Financování celkem 0 Kč Stav...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
27.11.2013 13.12.2013
Volby do Poslanecké sněmovny »
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise Na základě §14c písmo f) zákona č .247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, stanovuji pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, konané ve dnech 25 a 26.října 2013, okrskovou volební...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
2.10.2013 18.10.2013
Rozhodnutí »
Veřejná vyhláška – ROZHODNUTÍ Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále též „odvolací správní orgán“) obdržel odvolání právnické osoby Egeria, občanské sdružení, IČO 22892133, zastoupené předsedou sdružení Miroslavem Machem, Obchodní 1324, 765 02 Otrokovice (dále jen „odvolatel“),...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
27.08.2013 11.9.2013
Vyrozumění o odvolání … »
Městský úřad Otrokovice – odbor stavební úřad, jako obecný stavební úřad (dále jen „stavební úřad“) příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) vydal dne 16.04.2013 usnesení č. 168/2013 o...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
23.05.2013 11.6.2013
Návrh vyhlášky o odpadech »
Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Nejzásadnější část návrhu: článek 4: Sazba poplatku Sazba poplatku činí 800 Kč a je tvořena: a) z fixní „manipulační“ částky 120,- Kč za kalendářní rok a b) z částky 680,- Kč za kalendářní...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
28.03.2013 20.04.2013
O místní akční skupině »
MAS Jižní Haná o. p. s. je nově vzniklou společností, která se připravuje na rozvoj svého území prostřednictvím využití principu LEADER v novém programovacím období let 2014 – 2020. Ustavující schůze zakládajících členů místní akční skupiny Jižní Haná o.p.s. proběhla dne 3.9.2012, kde byla schválená a podepsaná zakládací smlouva, byli jmenováni...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
18.02.2013 18.3.2013
Stanovení ceny stočného ’13 »
Stanovení ceny stočného pro rok 2013 Cena odpadní vody vypouštěné do obecní kanalizace je stanovena na 1,2 Kč / 1m3 dle přílohy č. 12 k vyhlášce 428/2001 Sb. Výsledná cena je 50,-Kč na poplatníka za rok. V Bělově dne 10.2.2013 Smlouva o odvádění odpadních vod – schválena na 19. zasedání zastupitelstva obec Bělov konaného dne 6.2.2013 usnesením...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
10.02.2013 10.3.2013

počet položek: 8