Úřední deska

vyvěšeno příspěvek
27.11.201323.12.2013 Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 »
Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 o poplatku za komunální odpad Zastupitelstvo obce Bělov schválilo dne 27.11.2013, podle §17a zákona 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /dále jen zákona/, v souladu s ustanovením § 10 písm. d). a § 84, odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění...
27.11.201313.12.2013 Návrh rozpočtu na rok 2014 »
Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cestě na řece Moravě Palackého náměstí 293, Uherské Hradiště, tel. 774250750, e-mail: barous@batacanal.cz Návrh rozpočtu na rok 2014 a rozpočtového výhledu na roky 2015 – 2017 Hospodaření svazku obcí v roce 2013 Příjmy celkem 606.000 Kč Výdaje celkem 606.000 Kč Financování celkem 0 Kč Stav...
30.10.201330.12.2013 Výzva: k předkládání dotací »
Místní akční skupina MAS Jižní Haná o.p.s. vyhlašuje tréninkovou výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění Odkazy: Tréninková výzva MAS Jižní Haná [PDF, 350 kB] Formulář žádosti MAS Jižní Haná [DOC, 6,36 MB] Hodnotící kritéria MAS Jižní Haná [PDF, 286...
23.10.201315.11.2013 Dotace, MAS »
Dotace na společenské, kulturní a sportovní akce v rámci tréninkové výzvy MAS Jižní Haná Místní akční skupina Jižní Haná o.p.s. připravuje dotaci v rámci Programu rozvoje venkova ČR, opatření III. 4. 1. Získávání dovedností, animace a provádění. Cílem je naučit se v rámci MAS čerpat dotační prostředky, tedy připravit tak zvanou tréninkovou výzvu,...
2.10.201318.10.2013 Volby do Poslanecké sněmovny »
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise Na základě §14c písmo f) zákona č .247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů, stanovuji pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, konané ve dnech 25 a 26.října 2013, okrskovou volební...
27.08.201311.9.2013 Rozhodnutí »
Veřejná vyhláška – ROZHODNUTÍ Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále též „odvolací správní orgán“) obdržel odvolání právnické osoby Egeria, občanské sdružení, IČO 22892133, zastoupené předsedou sdružení Miroslavem Machem, Obchodní 1324, 765 02 Otrokovice (dále jen „odvolatel“),...
28.05.201328.6.2013 Stavební povolení »
Veřejná vyhláška – rozhodnutí – stavební povolení Výroková část: Městský úřad v Kroměříži, odbor občansko-správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních...
22.05.201321.6.2013 Aktualizace záplavového území »
Aktualizace záplavového území Moravy (včetně aktivních zón) v úseku km PB 131,643, LB 133,013 – PB 186,800, LB 196,200 na území Zlínského kraje – sdělení o nabytí účinnosti opatření obecné povahy Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle § 104 odst. 2 písm. d) a §...
20.05.201320.6.2013 Nařízení města Otrokovice »
Nařízení města OTROKOVICE č. 2/2013, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov Rada města Otrokovice rozhodla dne 13. května 2013 usnesením RMO Č. 296/05/13 vydat na základě ustanovení § 25 odst. 2 zákona Č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů a v...
17.04.20135.5.2013 Veřejná vyhláška: Cyklostezka »
Oznámení o zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě, Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště IČ 75040425 zastoupené na základě plné moci Ing. Ladislavem Alsterem – Projektová kancelář A-S, Družby 1381, 769 01 Holešov IČ 61405230 dne 18.3.2013 podal žádost o vydání...
17.04.20131.5.2013 Oznámení: postřik »
Podle § 51 odst. 1 písm. a) a b) a odst.2 zákona č. 326/2004 Sb. O rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění vyhlášky č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin. Oznamujeme tímto příslušným obecním úřadům pro obce v jejich...
28.03.201320.04.2013 Návrh vyhlášky o odpadech »
Návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Nejzásadnější část návrhu: článek 4: Sazba poplatku Sazba poplatku činí 800 Kč a je tvořena: a) z fixní „manipulační“ částky 120,- Kč za kalendářní rok a b) z částky 680,- Kč za kalendářní...
18.02.201318.3.2013 O místní akční skupině »
MAS Jižní Haná o. p. s. je nově vzniklou společností, která se připravuje na rozvoj svého území prostřednictvím využití principu LEADER v novém programovacím období let 2014 – 2020. Ustavující schůze zakládajících členů místní akční skupiny Jižní Haná o.p.s. proběhla dne 3.9.2012, kde byla schválená a podepsaná zakládací smlouva, byli jmenováni...
10.02.201310.3.2013 Stanovení ceny stočného ’13 »
Stanovení ceny stočného pro rok 2013 Cena odpadní vody vypouštěné do obecní kanalizace je stanovena na 1,2 Kč / 1m3 dle přílohy č. 12 k vyhlášce 428/2001 Sb. Výsledná cena je 50,-Kč na poplatníka za rok. V Bělově dne 10.2.2013 Smlouva o odvádění odpadních vod – schválena na 19. zasedání zastupitelstva obec Bělov konaného dne 6.2.2013 usnesením...
28.01.201315.2.2013 Oznámení »
Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústního jednání Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě, IČ 75040425, se sídlem Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště, zastoupené na základě plné moci ing. Ladislavem Alsterem – Projektová kancelář A-S, IČ 61405230, s místem podnikání Družby 1381, 769 01...
28.01.201315.2.2013 Veřejná vyhláška »
Obecní úřad Kvasice, hospodářsko správní odbor, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm.g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) projednává žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění staveb: Cyklostezka podél Baťova kanálu –...
18.01.20131.3.2013 Poplatky, ’13 »
Od ledna do března 2013 jsou na obecním úřadě vybírány poplatky za svoz a likvidaci odpadů a dále poplatky za každého psa. Výše poplatků za svoz a likvidaci odpadů je 700,-kč za každou osobu trvale hlášenou v obci a dále 700,-kč za každou rekreační budovu, ve které není trvale hlášena žádná osoba. svoz odpadů bude od 1. 1. 2013 pouze jednou za 14...

počet položek: 17