Úřední deska

vyvěšeno příspěvek
27.12.201527.1.2016 Rok 2015 »
Vážení spoluobčané, pomalu se uzavírá kniha roku 2015 a každý bilancuje, hodnotí, jaký uplynulý rok byl z pohledu rodiny, obce či státu. I pan prezident o Vánočních svátcích již hodnotil končící rok, na který a to jsem osobně přesvědčen se bude hodně dlouho vzpomínat a možná vstoupí i do učebnic dějepisu… I události v naší obci v roce 2015 jsou...
22.12.201528.1.2016 Rozpočtový výhled »
Obec Bělov, Rozpočtový výhled na období 2017 – 2018 rozpočtová skladba   2017 2018 1. třída da?ové příjmy 3 091 3 099 2. třída neda?ové příjmy 165 165 3. třída kapitálové příjmy 0 0 4. třída přijaté dotace 72 60 P?ÍJMY CELKEM: 3 973 3 324 5. třída běžné 2 707 2 748 6. třída kapitálové 0 0 VÝDAJE CELKEM: 2 707 2...
10.12.201522.12.2015 Pozvánka: 11. zasedání »
Informace o konání 11. zasedání Zastupitelstva obce Bělov Obecní úřad Bělov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Bělov, svolaného starostou obce Jiřím Přecechtělem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích. Místo konání: Obec Bělov–...
10.12.201510.1.2016 Oznámení: úprava zeleně »
Obecní úřad Bělov upozor?uje všechny občany obce na nutnost odstranění všech větví ovocných či okrasných stromů, které zasahují ze soukromých pozemků občanů do profilu obecní místní komunikace bez rozdílu výšky nad komunikací. Občané pokud takto neučiní do konce měsíce prosinec toto bude provedeno pracovníky obecního úřadu. Starosta obce, Jiří...
9.12.20159.1.2016 Změna zákona o zbraních »
Vláda schválila komplexní změnu zákona o zbraních Zkrácení délky platnosti zbrojního průkazu z 10 na 5 let, zavedení muničních licencí pro firmy nebo dobrovolný přístup lékařů do Centrálního registru zbraní, to jsou některé novinky v zákoně o zbraních a střelivu, který dnes, v pondělí 7. prosince 2015, schválila vláda. Návrh změny zákona o...
8.12.20158.1.2016 Zprostředkování kontaktu »
Od 1. 1. 2016 došlo ke zkvalitnění služby. K žádosti o zprostředkování kontaktu je možné připojit důvod pro zprostředkování kontaktu, který bude současně s kontaktními údaji kontaktující osoby sdělen při zprostředkování kontaktu kontaktovanému. O zprostředkování kontaktu bude kontaktující osoba vždy vyrozuměna, tj. Ministerstvo vnitra sdělí...
8.12.20158.1.2016 Trvalý pobyt »
Máte evidovánu adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny? Od 1.1.2016 jsou pro Vás ukládána oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na ohlašovně, v jejímž správním obvodě máte hlášen trvalý pobyt. Uložením oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na vhodném místě v sídle ohlašovny jsou po uplynutí lhůty deseti dnů splněny...
8.12.20158.1.2016 Změny v občanských průkazech »
Některé změny spojené s novelou zákona občanských průkazech účinné od 1.1.2016 Doba platnosti občanského průkazu občanů starších 70 let – Občanské průkazy se občanům starším 70 let budou nově vydávat s platností na 35 let od data vydání dokladu. V případě změny některého údaje zapsaného v takovém občanském průkazu (např. údaj o místě...
8.12.20158.1.2016 Cestovní pasy »
Dnem 1. ledna 2016 má nabýt účinnosti zákon, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatelů a rodných čísel a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění...
4.12.20154.1.2016 Zápis, 10. zasedání »
Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 26. 11. 2015, od 18:00 hodin Přítomni: Jiří Přecechtěl, Ladislav Škrabal, Zdeňka Daňková, Alois Daněk, Martina Šimčíková Nepřítomni: Jaroslava Večeřová , Zdeněk Nevařil Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bělov bylo zahájeno v 18:05 hodin starostou obce Jiřím...
2.12.20153.1.2016 Zadávací dokumentace »
Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu „ÚZEMNÍ PL?N BĚLOV“ Vypracovala: Obec Bělov ve spolupráci s pořizovatelem Městským úřadem Otrokovice, oddělením územního plánování Obec Bělov ve smyslu § 6, § 12 odst. 3 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných...
1.12.20152.1.2016 Návrh rozpočtu obce, ’16 »
Starosta obce předkládá k diskusi návrh rozpočtu na rok 2016. Příjmová složka rozpočtu je navržena ve stejné výši jako příjmy obce v letošním roce navýšené o odprodej plynovodu jenž proběhne dle uzavřené smlouvy s RWE na konci roku 2016. Návrh výdajové složky rozpočtu zohled?uje zejména palčivé problémy obce které vyvstaly z požadavků občanů...
30.11.201530.12.2015 Návrh rozpočtu DSO »
Návrh rozpočtu DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě pro rok 2016
27.11.201516.12.2015 Záměr pronájmu »
Záměr obce Bělov pronajmout nebytové prostory Obecní úřad Bělov sděluje, že Obec Bělov má záměr pronajmout budovu č.p.25, která je součástí pozemku na st.parcele č.152 za účelem provádění provozování obchodní činnosti – smíšené zboží. Předpokládaný termín zahájení pronájmu – 1.1.2016 N?LEŽITOSTI NABÍDKY: finanční podmínky pronájmu –...
18.11.201527.11.2015 Pozvánka, 10. zasedání »
Informace o konání 10. zasedání Zastupitelstva obce Bělov Obecní úřad Bělov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Bělov, svolaného starostou obce Jiřím Přecechtělem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích. Místo konání: Obec Bělov–...
11.11.201511.1.2016 Veřejná vyhláška »
O možnosti převzít písemnost Městský úřad Otrokovice – odbor stavební úřad, jako obecný stavební úřad (dále jen „stavební úřad“) příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), oznámil zahájení...
9.11.20159.1.2016 Veřejná vyhláška »
Městský úřad v Kroměříži, odbor životní prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších...
9.11.201516.1.2016 Dražební vyhláška »
JUDr. Dalimil Mika, LL. M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy se sídlem Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy, pověřený vedením exekuce na základě pověření Okresní soud v Českých Budějovicích, č.j. 43 EXE 2693/2014-8, ze dne 29.07.2014, proti povinnému: JITKA ODSTRČILOV?, N?M. P?EMYSLA OTAKARA II. 2/2, 37001, ČESKÉ BUDĚJOVICE, adresa pro...
9.11.201512.11.2015 Oznámení: Aplikace přípravku »
Oznámení podle § 51 odst. 1 písm. a) a b) a odst.2 zákona č. 326/2004 Sb. O rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění vyhlášky č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin. Oznamujeme tímto příslušným obecním úřadům a všem...
9.11.20159.1.2016 Platnost Průkazů TP, ZTP »
Městský úřad Otrokovice, odbor sociální, informuje všechny držitele průkazů TP, ZTP, ZTP/P že dnem 31.12.2015 končí platnost Průkazů osob se zdravotním postižením a také Parkovacích průkazů označujících vozidlo přepravované osobu těžce zdravotně postiženou. Pokud nepožádáte o výměnu průkazů OZP do 31. 12. 2015, nebude váš průkaz od 1. 1. 2016...
3.11.20156.11.2015 Oznámení, VaK »
Oznámení VaK Kroměříž, ve čtvrtek 5.11.2015 bude od 8 do 13 hodin provedena odstávka veřejného vodovodu v části obce Bělov za přerušovací nádrží z důvodu její opravy, doplnění o redukční ventil. Po dobu opravy a po obnovení dodávky pitné vody je pravděpodobné, že dodávaná pitná voda v řadu bude přechodně zakalená. Děkujeme za pochopení. Obecní...
1.11.201526.11.2015 Záměr pronájmu, areál »
Záměr obce Bělov pronajmout nemovité věci dle ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení). Obecní úřad Bělov sděluje, že Obec Bělov má záměr pronajmout budovu č.p.147 která je součástí pozemku na st. parcele č. 191 a 192 (bez letního výčepu) v k.ú. Bělov za účelem provádění provozování hostinské činnosti. Součástí...
30.10.20154.1.2016 Poděkování Zlínskému kraji »
Obec Bělov děkuje Zlínskému kraji za poskytnutí investiční finanční dotace v roce 2015 poskytnutých na rekonstrukci vytápění budovy hasičské zbrojnice čp. 97. Rekonstrukce vytápění hasičské zbrojnice v celkové výši 183.638 Kč se spolufinancováním z prostředků Zlínského kraje ve výši 110.182 Kč, Obec Bělov na uvedenou akci přispěla částkou 73.456...
22.10.20158.1.2016 Odstávka systémů MV ČR »
Odstávka systémů pro vydávání občanských průkazů a cestovních pasů V souvislosti s připravovanou novelou zákona o občanských průkazech a cestovních dokladech upozor?ujeme občany, že pravděpodobně od poloviny prosince 2015 až do konce roku 2015 nebudou přijímány žádosti o vydání nového občanského průkazu ani cestovního dokladu na žádném z úřadů v...
20.10.201520.11.2015 Zápis z 9. zasedání »
Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 14. 10. 2015, od 18:00 hodin Přítomni: Jiří Přecechtěl, Ladislav Škrabal, Zdeňka Daňková, Alois Daněk, Martina Šimčíková Nepřítomni: Jaroslava Večeřová , Zdeněk Nevařil Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bělov bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Jiřím...
19.10.20151.11.2015 10. zasedání zastupitelstva se odkládá »
10. zasedání zastupitelstva obce Bělov se odkládá z důvodu nevybrání žádného zájemce o nájem obecního areálu. Informace o konání 10. zasedání Zastupitelstva obce Bělov Obecní úřad Bělov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Bělov,...
15.10.201527.10.2015 Z?MĚR pronájmu, areál »
Záměr obce Bělov pronajmout nemovité věci dle ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení). Obecní úřad Bělov sděluje, že Obec Bělov má záměr pronajmout budovu č.p.147 která je součástí pozemku na st. parcele č. 191 a 192 (bez letního výčepu) v k.ú. Bělov za účelem provádění provozování hostinské činnosti. Součástí...
7.10.201514.10.2015 Pozvánka, 9. zasedání »
Informace o konání 9. zasedání Zastupitelstva obce Bělov Obecní úřad Bělov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Bělov, svolaného starostou obce Jiřím Přecechtělem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích. Místo konání: Obec Bělov –...
7.10.201522.10.2015 Veřejná vyhláška »
Městský úřad v Kroměříži, odbor životní prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších...
6.10.20156.11.2015 Zápis, 8. zasedání »
Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 9. 2015, od 18:00 hodin Přítomni: Jiří Přecechtěl, Ladislav Škrabal, Zdeňka Daňková, Alois Daněk, Martina Šimčíková, Jaroslava Večeřová, Zdeněk Nevařil Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bělov bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Jiřím Přecechtělem....
22.09.201530.9.2015 Pozvánka, 8. zasedání »
Informace o konání 8. zasedání Zastupitelstva obce Bělov Obecní úřad Bělov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Bělov, svolaného starostou obce Jiřím Přecechtělem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích. Místo konání: Obec Bělov–...
21.09.201521.10.2015 Veřejná vyhláška »
Městský úřad Otrokovice – odbor stavební úřad, jako obecný stavební úřad (dále jen „stavební úřad“) příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), oznámil zahájení územního řízení ve věci...
16.09.201530.9.2015 Veřejná vyhláška »
Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Bělov Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín (dále jen „pobočka“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, a podle § 19 zákona č. 139/2002 Sb., o...
7.09.20157.10.2015 Odvolání … »
Odvolání období nepříznivých klimatických podmínek Hejtman Zlínského kraje na základě návrhu ředitele Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje ze dne 4. září 2015 odvolává v souladu s čl. 6, odst. 1 nařízení Zlínského kraje č.1/20132 ze dne 22. 1. 2013, kterým se mění nařízení Zlínského kraje č.3/2012, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení...
25.08.201525.1.2016 Žádost o spolupůsobení při výkonu trestu »
René Ko?ak trvale bytem Moravský Beroun, Janáčkova ul. 539, byl rozsudkem Krajského soudu v Brně, pobočky ve Zlíně ze dne 4. 2. 2015 č. j. 69T 17/2014-320 pravomocně uznán vinným pokusem zločinu těžké ublížení na zdraví dle § 21 odst. 1 k § 145 odst. 1, odst. 2 písm. a) trestního zákoníku a přečinem výtržnictví dle § 358 odst. 1, 2 písm. a)...
24.08.201524.1.2016 Výzva »
Podle § 65 odst. 3 zákona č 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou...
18.08.201518.9.2015 Zápis, 7. zasedání »
Zápis z 7. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 12. 8. 2015, od 18:00 hodin Přítomni: Jiří Přecechtěl, Ladislav Škrabal, Zdeňka Daňková, Alois Daněk, Martina Šimčíková, Jaroslava Večeřová Omluveni: Zdeněk Nevařil Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bělov bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Jiřím...
7.08.20157.9.2015 Nepříznivé klimatické podmínky »
Vyhlášení období nepříznivých klimatických podmínek hejtmanem Zlínského kraje ze dne 7. srpna 2015 Hejtman Zlínského kraje na základě návrhu ředitele Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje ze dne 7. srpna 2015 vyhlašuje v souladu s čl. 6, odst. 1 nařízení Zlínského kraje č. 1/2013 ze dne 22. 1. 2013, kterým se mění nařízení Zlínského kraje...
31.07.201512.8.2015 Pozvánka, 7. zasedání »
Informace o konání 7. zasedání Zastupitelstva obce Bělov Obecní úřad Bělov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Bělov, svolaného starostou obce Jiřím Přecechtělem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích. Místo konání: Obec Bělov–...
30.07.201518.8.2015 Dotační příležitosti pro podnikatele »
Jižní Haná o. p. s. ve spolupráci se společností CES (Centrum evropské spolupráce s.r.o.) pořádá seminář s názvem „Dotační příležitosti pro podnikatele a příklady dobré praxe“. Seminář je zdarma, proběhne 18.08.2015 v Kulturním klubu v Hulíně. Každý účastník musí odeslat přihlášku na e-mail: melo@masjiznihana.cz Více informací viz...
21.07.20156.8.2015 Výzva »
Zadávací řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a zadávanou v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory z programu Operačního programu Životní prostředí Název zakázky: Svoz bioodpadů a technické vybavení...
4.07.201527.8.2015 Výzva MAS »
Jižní Haná o. p. s. a MAS Jižní Haná Vás tímto vyzývá k podání žádosti o dotaci na podporu kulturních, společenských a sportovních akcí regionálního charakteru konaných na území MAS Jižní Haná. Tato výzva je vyhlašovaná v rámci projektu nazvaného „Podpora regionálních akcí na území MAS Jižní Haná v roce 2015“ financovaného z vlastních zdrojů...
1.07.201516.7.2015 Plavební komora, prodloužení lhůty »
Usnesení č. 140/2015 prodloužení lhůty. Dne 02.01.2013 podalo ?editelství vodních cest ČR, IČ 67981801, se sídlem Vinohradská 2396, Vinohrady, 130 00 Praha 3, v zastoupení Pöyry Environment a.s., IČ 46347526, se sídlem Botanická 834, Veveří, 602 00 Brno 2, a dále v zastoupení Ing. Michael Trnka, CSc., bytem Na Kodymce 11, Praha 6, 160 00 Praha 6...
24.06.201524.8.2015 Dotace MAS Jižní Haná »
Dotace a podporu společenských, kulturních a sportovních akcí regionálního charakteru konaných na území MAS Jižní Haná Jižní Haná o. p. s. připravuje dotaci na podporu regionálních akcí konaných na území MAS Jižní Haná. Dotace bude financována z vlastních zdrojů společnosti. Cílem je zopakovat si a zdokonalit se v čerpání dotačních prostředků...
15.06.201515.7.2015 Zápis, 6. zasedání »
Přítomni: Jiří Přecechtěl, Ladislav Škrabal, Zdeňka Daňková, Alois Daněk, Martina Šimčíková, Jaroslava Večeřová, Zdeněk Nevařil Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bělov bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Jiřím Přecechtělem. Na zasedání přítomno 8 občanů. Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně...
11.06.201520.6.2015 Dopravní omezení »
V sobotu 20. června proběhne tradiční Moraviaman Triatlon. Proto od 7.00 do 23.59 hod. bude omezena automobilová doprava na komunikacích Bělov – Otrokovice a Bělov – Kvasice. Pořadatelé budou pouštět pouze místní občany (stačí ukázat řidičský nebo občanský průkaz). Přesto omezte cestování v těchto směrech na nezbytně nutnou...
10.06.201510.7.2015 Závěrečný účet ’14 »
Zpráva obsahuje: Údaje o organizaci Kontaktní údaje Dopl?ující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy – informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů...
1.06.20151.7.2015 Nařízení Státní veterinární správy »
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj (dále jen „KVS“), jako správní orgán příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veterinární zákon“), v souladu s § 54 odst. 2 písm. a)...
1.06.20151.1.2016 Dotační program pro občany »
Nová zelená úsporám pro rok 2015 je otevřen. Program je jednodušší a lze žádat i o částečné zateplení nebo doplnění opatření již k realizovaným opatřením na úspory energie. Nově nepotřebujete registraci firem a SVT kódy výrobků, návrh opatření a výpočty mohou provádět proškolení projektanti. Seznam energetických specialistů najdete na...
1.06.201510.6.2015 Pozvánka, 6. zasedání »
Informace o konání 6. zasedání Zastupitelstva obce Bělov Obecní úřad Bělov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Bělov, svolaného starostou obce Jiřím Přecechtělem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích. Místo konání: Obec Bělov–...
25.05.201530.6.2015 Žádost o dotaci »
Žádost o poskytnutí dotace na rok 2015 Vážená paní, vážený pane jsem provozovatelem třech domovů pro seniory, jednoho domova pro osoby se zdravotním postižením a jednoho domova se zvláštním režimem v Kroměříži. Obracím se na Vás opět s prosbou a se žádosti o příspěvek na provoz na rok 2015 pro naše uživatele. Náklady na jedno lúžko v současné...
14.05.201515.6.2015 Hospodaření DSO »
DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě, Závěrečný účet a Zpráva o hospodaření DSO za rok 2014.
13.05.201510.6.2015 Návrh závěrečného účtu, ’14 »
Zpráva obsahuje: Údaje o organizaci Kontaktní údaje Dopl?ující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy – informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů...
6.05.20156.6.2015 Odvod z loterií »
Informace pro podání hlášení k záloze na odvod a přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her
4.05.2015 70. výročí osvobození »
V neděli 3. května jsme si připomněli 70. výročí osvobození naší obce Bělov. Pietního aktu se zúčastnil, společně s bělovskými zastupiteli a občany, také konzul rumunského velvyslanectví Marius Savuica s manželkou, kteří položili věnce k pomníku padlých. Celý projev starosty Jiřího Přecechtěla: Vážení rumunští hosté, vážení občané Sešli jsme se...
4.05.20156.6.2015 Zpráva DSO »
Zpráva č.131/2014/K? o výsledku přezkoumání hospodaření DSO SMO VM (Sdružení měst a obcí Východní Moravy) a návrh závěrečného účtu za rok 2014.
30.04.201530.5.2015 Celkové vyúčtování, vodné stočné »
Vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle předpisů pro vodné a stočné. Za kalendářní rok 2014, DPH 15%
29.04.20151.6.2015 Vyúčtování vodné, stočné »
Zveřejnění informací o celkovém vyúčtování položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2014
27.04.201527.5.2015 Možnosti placení daně »
Na stránkách Finanční správy byly zveřejněny informace týkající se zasílání složenek k zaplacení daně z nemovitých věcí na rok 2015 spolu s informacemi o možnosti placení daně z nemovitých věcí od zda?ovacího období roku 2016 prostřednictvím SIPO a informace o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na da? z nemovitých věcí v roce 2015....
27.04.20151.6.2015 Veřejná vyhláška: Finanční úřad »
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., da?ový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 30.04.2015 do dne 01.06.2015 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Zlínský kraj zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam … jímž se uvedeným da?ovým subjektům stanovuje za...
27.04.201512.5.2015 Usnesení: O přerušení řízení »
Usnesení č. 98/2015: O přerušení řízení Dne 02.01.2013 podalo ?editelství vodních cest ČR, IČ 67981801, se sídlem Vinohradská 2396, Vinohrady, 130 00 Praha 3, v zastoupení Pöyry Environment a.s., IČ 46347526, se sídlem Botanická 834, Veveří, 602 00 Brno 2, a dále v zastoupení Ing. Michael Trnka, CSc., bytem Na Kodymce 11, Praha 6, 160 00 Praha 6...
17.04.201517.5.2015 Rostlinolékařská péče »
Oznámení: Podle § 51 odst. 1 písm. a) a b) a odst.2 zákona č. 326/2004 Sb. O rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění vyhlášky č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin. Oznamujeme tímto příslušným obecním úřadům a všem...
15.04.201515.5.2015 NA?ÍZENÍ ST?TNÍ VETERIN?RNÍ SPR?VY »
Opatření v ochranném pásmu Zákaz přemísťování včel z ochranného pásma. Přemístění včel v rámci ochranného pásma je možné jen se souhlasem KVS, vydaným na základě žádosti chovatele doložené negativním výsledkem laboratorního vyšetření směsného vzorku měli ze stanoviště včel na přítomnost původce moru včelího plodu. V katastrech ochranného pásma...
15.04.201515.5.2015 Rozhodnutí »
Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství (dále jen DOP MěÚ Otrokovice) jako příslušný silniční správní úřad podle ust. § 40 odst. 5 písm. c) a podle ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 13/1997 Sb.), rozhodl souhlasem...
15.04.2015 70. výročí osvobození »
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás jménem obecního úřadu Bělov a zastupitelů pozval, na slavnostní setkání u Pomníku padlých rumunských vojáků při příležitosti 70. výročí osvobození obce Bělov. Památku padlých uctíme v neděli 3. května ve 14.30 hodin za přítomnosti delegace rumunského velvyslanectví. Jiří Přecechtěl, starosta obce...
13.04.201513.5.2015 Žádost o dotaci »
Dovolujeme se na Vás tímto obrátit s prosbou o poskytnutí finančního příspěvku na provoz Domova pro seniory Napajedla, příspěvkové organizace. Ekonomická situace zařízení poskytujících sociální služby není dobrá, rok od roku se dále zhoršuje. Naše zařízení je již několik let po sobě nuceno dramaticky šetřit, letos se nám stejně jako v lo?ském roce...
9.04.201513.5.2015 Zápis, 5. zasedání »
Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 1. 4. 2015, od 18:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Zdeněk Nevařil, Zdeňka Daňková, Ladislav Škrabal, Martina Šimčíková Nepřítomni: Milan Mazel, Jaroslava Večeřová Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bělov bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Jiřím...
1.04.20151.6.2015 Veřejná vyhláška »
Oznámení o návrzích opatření obecné povahy výzva k uplatnění připomínek Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 25 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění...
24.03.20152.4.2015 Pozvánka, 5. zasedání »
Obecní úřad Bělov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Bělov, svolaného starostou obce Jiřím Přecechtělem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích. Místo konání: Obec Bělov– místnost obecního úřadu, Bělov č. p. 77 Doba konání: 1....
16.03.201520.4.2015 Plavební komora Bělov »
Oznámení o pokračování územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání Dne 02.01.2013 podalo ?editelství vodních cest ČR, IČ 67981801, se sídlem Vinohradská 2396, Vinohrady, 130 00 Praha 3, v zastoupení Pöyry Environment a.s., IČ 46347526, se sídlem Botanická 834, Veveří, 602 00 Brno; a dále v zastoupení 2, Ing. Michael Trnka, CSc., bytem Na...
2.03.20152.4.2015 Poplatky, ’15 »
Oznamujeme občanům, že poplatky za odvoz komunálního odpadu se budou vybírat od 2.března 2015, a to pouze v úřední dny – v pondělí a ve středu od 9.00 do 11.30 a od 12.30 do 17.00 hod. Sazba poplatku za odvoz odpadu: Sazba poplatku dle zvolené varianty: 600,-kč, 900,-kč 1.500,-kč a 2.300,-kč. Občan obce Bělov, zdržující se dlouhodobě mimo...
16.02.201516.3.2015 Zápis, 4. zasedání »
Přítomni: Jiří Přecechtěl, Milan Mazel, Zdeňka Daňková, Ladislav Škrabal, Martina Šimčíková Omluveni: Zdeněk Nevařil, Jaroslava Večeřová Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bělov bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Jiřím Přecechtělem. Na zasedání přítomno 8 občanů. Předsedající schůze konstatoval, že zasedání...
10.02.201513.3.2015 Vyhláška: ÚP Bělov »
Veřejná vyhláška – Doručení a projednávání návrhu zadání Územního plánu Bělov Městský úřad Otrokovice, odbor rozvoje města, oddělení rozvoje a územního plánování – úřad územního plánování jako orgán obce příslušný dle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších...
9.02.20159.4.2015 Rekonstrukce komunikace »
Na základě pátečního jednání s majiteli pozemků dotčených budoucí stavbou „Rekonstrukce komunikace Kopánky-Kobylisko“, zastupitelů a projektanta, zveřej?ujeme hlavní výkres projektové dokumentace včetně zákresu do pozemkové mapy. Dohoda s majiteli pozemků, která musí být následně schválena v zastupitelstvu obce je většinový souhlas se...
7.02.20157.4.2015 Kanalizační sběrač »
Projektová dokumentace akce „Kanalizační sběrač jednotné kanalizace z obce Bělov 1. etapa“ – dokumentace pro územní řízení.
5.02.20155.4.2015 Strategický plán »
Strategické plány jsou novým typem programových dokumentů regionů, měst a obcí. Jedná se o komplexní programový dokument, který formuluje strategii rozvoje celé komunity, jejího fungování i rozvoje celého území. Musí také respektovat a navázat na Strategii rozvoje mikroregionu Otrokovice a strategický plán rozvoje Zlínského kraje. Strategický plán...
5.02.20155.3.2015 Územní plán, zadání »
Územní plán Bělov, návrh zadání, listopad 2014. Určený zastupitel: p. Jiří Přecechtěl Pořizovatel: Městský úřad Otrokovice, odbor rozvoje města, oddělení rozvoje a územního plánování
3.02.20152.4.2015 Záměr nákupu »
Obec Bělov dle zákona 128/2000 Sb. o obcích §39 čl.)l vyhlašuje záměr odkoupit část kanalizace DN 1200 za účelem napojeni výtlačného potrubí z obce Bělov. Kanalizace je ve vlastnictví VaK Kroměříž, vymezení rozsahu odkupu kanalizace (délky) bude dle projektové dokumentace a znaleckého posudku, jak je uvedeno ve vyjádření VaK Kroměříž. Jiří...
3.02.20153.4.2015 Záměr nákupu »
Obec Bělov dle zákona 128/2000 Sb. o obcích §39 čl.) l vyhlašuje záměr nákupu pozemku: parc.č.501/2 o výměře 12m2 majitel Čáp Vladimír, č.p. 453, 73572 Petrovice u Karviné, parc.č.501/4 o výměře 17m2 majitel Daněk Miroslav Ing., Krajina 342, 76821 Kvasice parc.č.90 o výměře 44m2 majitel Teplárna Otrokovice, státní podnik, Otrokovice –...
30.01.2015 Bezdrátový rozhlas »
Od dnešního dne tj. pátek 30. ledna 2015 bude zahájeno obecní vysílání novým, bezdrátovým rozhlasem, který nahradil již technicky a morálně zastaralý 100V rozhlas, jenž byl v provozu bezmála 40 let. Proběhla montáž přijímačů v počtu 20.ks spolu s reproduktory jejichž počet je 56.ks zejména na stávající rozhlasové stožáry, případně byly přijímače...
30.01.201510.2.2015 Pozvánka: 4. zasedání »
Informace o konání 4. zasedání Zastupitelstva obce Bělov Obecní úřad Bělov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Bělov, svolaného starostou obce Jiřím Přecechtělem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích. Místo konání: Obec Bělov–...
25.01.201525.6.2015 Pozemkové úpravy »
Vážení, pozemkové úpravy jsou jedním z klíčových faktorů pro rozvoj venkova. Právě s jejich pomocí se neúnavně snažíme obnovit osobní vztah lidí k půdě a krajině a vyvážit jej s veřejným zájmem a důrazem na zvýšení kvality života na venkově, který byl násilně a radikálně změněn v době kolektivizace. Pozemkové úpravy jsou v podstatě jediným...
22.01.2015 Vandalismus »
Ve středu 21. ledna mezi 18.30 a 20.00 nějaký hodně silný občan vylomil poštovní schránku na dopisy. Občas některý výrostek v obci ulomí větev stromu či rozbije láhev na chodníku, v minulosti byly i nějaké vysypané popelnice. Toto jednání nezpůsobovalo hmotnou škodu spíše estetickou a kolikrát k naštvání, je snahou věřím nás všech postupně tyto...
12.01.201512.2.2015 Návrh rozpočtu DSO »
Návrh rozpočtu DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě pro rok 2015
9.01.20159.2.2015 Plán pro zvládání povod?ových rizik »
Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Plán pro zvládání povod?ových rizik v povodí Dunaje“ Jako příslušný úřad Vám v souladu s § 10c odst. 2 zákona č. 100/2001...
6.01.201510.2.2015 Příspěvek do tomboly »
Myslivecké sdružení Kvasice. Žádáme vás o příspěvek do tomboly věcný popř. finanční dar – na taneční zábavu, „Myslivecký ples 2015“, který se koná v sále Sokolovny ve Kvasicích. Tuto akci pořádá MS Kvasice. Za uvedený příspěvek předem děkuji. S pozdravem ing. Pavel Brázdil předseda...
5.01.20155.3.2015 Přihlášení a odhlášení auta »
Jak odhlásit a přihlásit na úřadě ojeté osobní auto z ČR Klíčové změny od 1. ledna 2015 v souvislosti s novelou zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (č. 56/2001 Sb.). Jedna žádost, jedna návštěva, jeden úřad Změnu provozovatele auta v registru vyřídíte na úřadě, který je místně příslušný z pohledu prodávajícího. Jako...

počet položek: 87