Úřední deska

vyvěšeno příspěvek
27.12.201527.1.2016 Rok 2015 »
Vážení spoluobčané, pomalu se uzavírá kniha roku 2015 a každý bilancuje, hodnotí, jaký uplynulý rok byl z pohledu rodiny, obce či státu. I pan prezident o Vánočních svátcích již hodnotil končící rok, na který a to jsem osobně přesvědčen se bude hodně dlouho vzpomínat a možná vstoupí i do učebnic dějepisu… I události v naší obci v roce 2015 jsou...
9.12.20159.1.2016 Změna zákona o zbraních »
Vláda schválila komplexní změnu zákona o zbraních Zkrácení délky platnosti zbrojního průkazu z 10 na 5 let, zavedení muničních licencí pro firmy nebo dobrovolný přístup lékařů do Centrálního registru zbraní, to jsou některé novinky v zákoně o zbraních a střelivu, který dnes, v pondělí 7. prosince 2015, schválila vláda. Návrh změny zákona o...
8.12.20158.1.2016 Zprostředkování kontaktu »
Od 1. 1. 2016 došlo ke zkvalitnění služby. K žádosti o zprostředkování kontaktu je možné připojit důvod pro zprostředkování kontaktu, který bude současně s kontaktními údaji kontaktující osoby sdělen při zprostředkování kontaktu kontaktovanému. O zprostředkování kontaktu bude kontaktující osoba vždy vyrozuměna, tj. Ministerstvo vnitra sdělí...
8.12.20158.1.2016 Změny v občanských průkazech »
Některé změny spojené s novelou zákona občanských průkazech účinné od 1.1.2016 Doba platnosti občanského průkazu občanů starších 70 let – Občanské průkazy se občanům starším 70 let budou nově vydávat s platností na 35 let od data vydání dokladu. V případě změny některého údaje zapsaného v takovém občanském průkazu (např. údaj o místě...
8.12.20158.1.2016 Cestovní pasy »
Dnem 1. ledna 2016 má nabýt účinnosti zákon, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatelů a rodných čísel a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění...
9.11.20159.1.2016 Veřejná vyhláška »
Městský úřad v Kroměříži, odbor životní prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších...
9.11.201512.11.2015 Oznámení: Aplikace přípravku »
Oznámení podle § 51 odst. 1 písm. a) a b) a odst.2 zákona č. 326/2004 Sb. O rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění vyhlášky č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin. Oznamujeme tímto příslušným obecním úřadům a všem...
9.11.20159.1.2016 Platnost Průkazů TP, ZTP »
Městský úřad Otrokovice, odbor sociální, informuje všechny držitele průkazů TP, ZTP, ZTP/P že dnem 31.12.2015 končí platnost Průkazů osob se zdravotním postižením a také Parkovacích průkazů označujících vozidlo přepravované osobu těžce zdravotně postiženou. Pokud nepožádáte o výměnu průkazů OZP do 31. 12. 2015, nebude váš průkaz od 1. 1. 2016...
3.11.20156.11.2015 Oznámení, VaK »
Oznámení VaK Kroměříž, ve čtvrtek 5.11.2015 bude od 8 do 13 hodin provedena odstávka veřejného vodovodu v části obce Bělov za přerušovací nádrží z důvodu její opravy, doplnění o redukční ventil. Po dobu opravy a po obnovení dodávky pitné vody je pravděpodobné, že dodávaná pitná voda v řadu bude přechodně zakalená. Děkujeme za pochopení. Obecní...
1.11.201526.11.2015 Záměr pronájmu, areál »
Záměr obce Bělov pronajmout nemovité věci dle ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení). Obecní úřad Bělov sděluje, že Obec Bělov má záměr pronajmout budovu č.p.147 která je součástí pozemku na st. parcele č. 191 a 192 (bez letního výčepu) v k.ú. Bělov za účelem provádění provozování hostinské činnosti. Součástí...
30.10.20154.1.2016 Poděkování Zlínskému kraji »
Obec Bělov děkuje Zlínskému kraji za poskytnutí investiční finanční dotace v roce 2015 poskytnutých na rekonstrukci vytápění budovy hasičské zbrojnice čp. 97. Rekonstrukce vytápění hasičské zbrojnice v celkové výši 183.638 Kč se spolufinancováním z prostředků Zlínského kraje ve výši 110.182 Kč, Obec Bělov na uvedenou akci přispěla částkou 73.456...
7.10.201522.10.2015 Veřejná vyhláška »
Městský úřad v Kroměříži, odbor životní prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších...
16.09.201530.9.2015 Veřejná vyhláška »
Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Bělov Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín (dále jen „pobočka“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, a podle § 19 zákona č. 139/2002 Sb., o...
7.09.20157.10.2015 Odvolání … »
Odvolání období nepříznivých klimatických podmínek Hejtman Zlínského kraje na základě návrhu ředitele Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje ze dne 4. září 2015 odvolává v souladu s čl. 6, odst. 1 nařízení Zlínského kraje č.1/20132 ze dne 22. 1. 2013, kterým se mění nařízení Zlínského kraje č.3/2012, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení...
7.08.20157.9.2015 Nepříznivé klimatické podmínky »
Vyhlášení období nepříznivých klimatických podmínek hejtmanem Zlínského kraje ze dne 7. srpna 2015 Hejtman Zlínského kraje na základě návrhu ředitele Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje ze dne 7. srpna 2015 vyhlašuje v souladu s čl. 6, odst. 1 nařízení Zlínského kraje č. 1/2013 ze dne 22. 1. 2013, kterým se mění nařízení Zlínského kraje...
30.07.201518.8.2015 Dotační příležitosti pro podnikatele »
Jižní Haná o. p. s. ve spolupráci se společností CES (Centrum evropské spolupráce s.r.o.) pořádá seminář s názvem „Dotační příležitosti pro podnikatele a příklady dobré praxe“. Seminář je zdarma, proběhne 18.08.2015 v Kulturním klubu v Hulíně. Každý účastník musí odeslat přihlášku na e-mail: melo@masjiznihana.cz Více informací viz...
4.07.201527.8.2015 Výzva MAS »
Jižní Haná o. p. s. a MAS Jižní Haná Vás tímto vyzývá k podání žádosti o dotaci na podporu kulturních, společenských a sportovních akcí regionálního charakteru konaných na území MAS Jižní Haná. Tato výzva je vyhlašovaná v rámci projektu nazvaného „Podpora regionálních akcí na území MAS Jižní Haná v roce 2015“ financovaného z vlastních zdrojů...
24.06.201524.8.2015 Dotace MAS Jižní Haná »
Dotace a podporu společenských, kulturních a sportovních akcí regionálního charakteru konaných na území MAS Jižní Haná Jižní Haná o. p. s. připravuje dotaci na podporu regionálních akcí konaných na území MAS Jižní Haná. Dotace bude financována z vlastních zdrojů společnosti. Cílem je zopakovat si a zdokonalit se v čerpání dotačních prostředků...
10.06.201510.7.2015 Závěrečný účet ’14 »
Zpráva obsahuje: Údaje o organizaci Kontaktní údaje Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy – informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k...
1.06.20151.1.2016 Dotační program pro občany »
Nová zelená úsporám pro rok 2015 je otevřen. Program je jednodušší a lze žádat i o částečné zateplení nebo doplnění opatření již k realizovaným opatřením na úspory energie. Nově nepotřebujete registraci firem a SVT kódy výrobků, návrh opatření a výpočty mohou provádět proškolení projektanti. Seznam energetických specialistů najdete na...
25.05.201530.6.2015 Žádost o dotaci »
Žádost o poskytnutí dotace na rok 2015 Vážená paní, vážený pane jsem provozovatelem třech domovů pro seniory, jednoho domova pro osoby se zdravotním postižením a jednoho domova se zvláštním režimem v Kroměříži. Obracím se na Vás opět s prosbou a se žádosti o příspěvek na provoz na rok 2015 pro naše uživatele. Náklady na jedno lúžko v současné...
13.05.201510.6.2015 Návrh závěrečného účtu, ’14 »
Zpráva obsahuje: Údaje o organizaci Kontaktní údaje Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy – informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k...
4.05.20154.6.2015 70. výročí osvobození »
V neděli 3. května jsme si připomněli 70. výročí osvobození naší obce Bělov. Pietního aktu se zúčastnil, společně s bělovskými zastupiteli a občany, také konzul rumunského velvyslanectví Marius Savuica s manželkou, kteří položili věnce k pomníku padlých. Celý projev starosty Jiřího Přecechtěla: Vážení rumunští hosté, vážení občané Sešli jsme se...
30.04.201530.5.2015 Celkové vyúčtování, vodné stočné »
Vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle předpisů pro vodné a stočné. Za kalendářní rok 2014, DPH 15%
29.04.20151.6.2015 Vyúčtování vodné, stočné »
Zveřejnění informací o celkovém vyúčtování položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2014
17.04.201517.5.2015 Rostlinolékařská péče »
Oznámení: Podle § 51 odst. 1 písm. a) a b) a odst.2 zákona č. 326/2004 Sb. O rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění vyhlášky č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin. Oznamujeme tímto příslušným obecním úřadům a všem...
15.04.201515.5.2015 Rozhodnutí »
Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství (dále jen DOP MěÚ Otrokovice) jako příslušný silniční správní úřad podle ust. § 40 odst. 5 písm. c) a podle ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 13/1997 Sb.), rozhodl souhlasem...
1.04.20151.6.2015 Veřejná vyhláška »
Oznámení o návrzích opatření obecné povahy výzva k uplatnění připomínek Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 25 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění...
16.03.201520.4.2015 Plavební komora Bělov »
Oznámení o pokračování územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání Dne 02.01.2013 podalo Ředitelství vodních cest ČR, IČ 67981801, se sídlem Vinohradská 2396, Vinohrady, 130 00 Praha 3, v zastoupení Pöyry Environment a.s., IČ 46347526, se sídlem Botanická 834, Veveří, 602 00 Brno; a dále v zastoupení 2, Ing. Michael Trnka, CSc., bytem Na...
2.03.20152.4.2015 Poplatky, ’15 »
Oznamujeme občanům, že poplatky za odvoz komunálního odpadu se budou vybírat od 2.března 2015, a to pouze v úřední dny – v pondělí a ve středu od 9.00 do 11.30 a od 12.30 do 17.00 hod. Sazba poplatku za odvoz odpadu: Sazba poplatku dle zvolené varianty: 600,-kč, 900,-kč 1.500,-kč a 2.300,-kč. Občan obce Bělov, zdržující se dlouhodobě mimo...
9.02.20159.4.2015 Rekonstrukce komunikace »
Na základě pátečního jednání s majiteli pozemků dotčených budoucí stavbou „Rekonstrukce komunikace Kopánky-Kobylisko“, zastupitelů a projektanta, zveřejňujeme hlavní výkres projektové dokumentace včetně zákresu do pozemkové mapy. Dohoda s majiteli pozemků, která musí být následně schválena v zastupitelstvu obce je většinový souhlas se...
7.02.20157.4.2015 Kanalizační sběrač »
Projektová dokumentace akce „Kanalizační sběrač jednotné kanalizace z obce Bělov 1. etapa“ – dokumentace pro územní řízení.
5.02.20155.4.2015 Strategický plán »
Strategické plány jsou novým typem programových dokumentů regionů, měst a obcí. Jedná se o komplexní programový dokument, který formuluje strategii rozvoje celé komunity, jejího fungování i rozvoje celého území. Musí také respektovat a navázat na Strategii rozvoje mikroregionu Otrokovice a strategický plán rozvoje Zlínského kraje. Strategický plán...
25.01.201525.6.2015 Pozemkové úpravy »
Vážení, pozemkové úpravy jsou jedním z klíčových faktorů pro rozvoj venkova. Právě s jejich pomocí se neúnavně snažíme obnovit osobní vztah lidí k půdě a krajině a vyvážit jej s veřejným zájmem a důrazem na zvýšení kvality života na venkově, který byl násilně a radikálně změněn v době kolektivizace. Pozemkové úpravy jsou v podstatě jediným...
5.01.20155.3.2015 Přihlášení a odhlášení auta »
Jak odhlásit a přihlásit na úřadě ojeté osobní auto z ČR Klíčové změny od 1. ledna 2015 v souvislosti s novelou zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (č. 56/2001 Sb.). Jedna žádost, jedna návštěva, jeden úřad Změnu provozovatele auta v registru vyřídíte na úřadě, který je místně příslušný z pohledu prodávajícího. Jako...

počet položek: 35