Úřední deska

vyvěšeno příspěvek
29.12.201614.1.2017 Plavební komora Bělov »
Rozhodnutí Na základě podnětu Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu (dále jen „krajský úřad“), ze dne 1. 8. 2016, č.j. KUZL 53721/2016, k přezkoumání závazného stanoviska Ministerstva životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence (dále jen...
21.12.201621.1.2017 Rozpočtový výhled 2017 – 18 »
Rozpočtový výhled na období 2017 – 2018
21.12.201621.1.2017 Rozpočtová opatření 4/2016 »
Rozpočtová opatření 4/2016
21.12.201621.1.2017 Rozpočet ’17 »
Některé významné příjmy: Daň z nemovitostí: 235 000,00 KčDaň z přidané hodnoty: 1 300 000,00 KčDaň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti: 640 000,00 KčPoplatek za likvidaci kom.odpadu: 170 000,00 KčNeinvestiční přijaté transfery od krajů: 61 200,00 Kč Rozpočtové příjmy celkem: 3 285 200,00 Kč Některé významné výdaje: Péče o...
5.12.20165.1.2017 Návrh rozpočtu DSO »
Návrh rozpočtu DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě pro rok 2017 Hospodaření svazku obcí v roce 2016 Příjmy celkem: 609 000 Kč Výdaje celkem: 609 000 Kč Stav prostředků na bankovních účtech (plánovaný stav k 1. 1. 2017): 388 000...
30.11.201630.12.2016 Návrh rozpočtu ’17 »
některé položky na straně příjmů částka Daň z přidané hodnoty 1 300 000 Kč Daň z nemovitostí 235 000 Kč Daň z příjmu právnických osob 650 000 Kč Příjem za prodej plynofikace 734 000 Kč Sběr a svoz ostatních odpadů – EKO-KOM 35 000 Kč Poplatek za likvidaci kom. odpadu 170 000 Kč Rozpočtové příjmy celkem 4 019 200...
28.11.201628.12.2016 Ceny vody, VAK »
Cena za dodávku vody pitné a za odvádění a čištění odpadních vod pro rok 2017 Vážení odběratelé, na základě respektování podmínek Státního fondu životního prostředí ČR vycházející z finanční udržitelnosti realizovaných projektů – rekonstrukce ČOV Hulín, ČOV Chropyně, Rozšíření a rekonstrukce úpravny vody v aglomeraci Kroměříž a Výstavba...
1.11.20161.12.2016 Záměr obce: pronájem areál »
Záměr obce Bělov pronajmout nebytové prostory Obecní úřad Bělov sděluje, že Obec Bělov má záměr pronajmout budovu č.p.147, která je součástí pozemku na st.parcele č.191 za účelem provádění provozování pohostinské činnosti. Termín zahájení pronájmu: 1. 4. 2017 Nabídky k záměru mohou být písemně uplatněny nejpozději do 28. 11. 2016 do 13 hodin na...
1.11.20161.12.2017 Záměr obce: pronájem obchodu »
Záměr obce Bělov pronajmout nebytové prostory Obecní úřad Bělov sděluje, že Obec Bělov má záměr pronajmout budovu č.p.25, která je součástí pozemku na st.parcele č. 152 za účelem provádění provozování obchodní činnosti – smíšené zboží. Termín zahájení pronájmu – 1. 1. 2017 Nabídky k záměru mohou být písemně uplatněny nejpozději do 28....
26.10.201626.11.2016 Rozpočtová opatření 3/2016 »
Rozpočtová opatření 3/2016
17.10.201617.11.2016 Zápis z úvodního jednání »
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bělov a části k.ú. Žlutava Zápis z úvodního jednání, konaného dne 26.9.2016 v obecním areálu obce Bělov Zahájení jednání: 15:10 hod. Účastníci řízení: dle prezenční listiny (uložené k nahlédnutí na SPÚ Pobočce Zlín) V souladu s ustanovením § 7 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a...
10.10.201610.11.2016 Územní rozhodnutí »
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 64/2016 Dne 08.06.2016 podala společnost 1. Kroměřížská investiční a.s., IČ 18189695, se sídlem Moravcova 250, 767 01 Kroměříž 1, v zastoupení Vlastislav Kozojed, bytem Bělov 111, 768 21 Kvasice žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Infrastruktura pro lokalitu RD Kopce Bělov (dále jen „stavba“) na pozemcích: pozemková...
19.09.201619.1.2017 Plánované měřící práce »
V rámci obnovy katastrálního operátu digitalizaci katastrální mapy v katastrálním území Bělov je nutné v nadcházejícím období přibližné od 19.9.2016 do 30.10.2016 v závislosti na počasí uskutečnit geodetická měřeni. V souvislosti s těmito činnostmi, které se provádějí ve veřejném zájmu, bude potřeba, aby bylo zaměstnancům Oddělení obnovy...
17.09.201617.10.2016 Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků »
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Bělov a části katastrálního území Žlutava – oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín (dále jen „pobočka“) jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých...
14.09.201614.10.2016 Rozpočtová opatření 2/2016 »
Rozpočtová opatření 2/2016
14.09.201614.10.2016 Neznámí vlastníci »
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného...
14.09.201614.10.2016 Pozvánka na úvodní jednání »
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Bělov a části katastrálního území Žlutava – oznámení o zahájení řízení, pozvánka na úvodní jednání Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín (dále jen „pobočka“) jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých...
25.08.201625.9.2016 Nařízení státní veterinární správy »
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, jako správní orgán místně a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 a podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/ 1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veterinární zákon“), v souladu s ustanovením...
29.06.201629.8.2016 Rozhodnutí »
Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství (dále jen DOP MěÚ Otrokovice), jako příslušný správní orgán dle ust. § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 500/2004 Sb.) a jako příslušný silniční správní úřad podle ustanovení § 40 odst. 1 a 4 písm. a) zákona...
27.06.201627.7.2016 Veřejná vyhláška »
Oznámení o stanovení lhůty a místa vydání lesních hospodářských osnov. Městský úřad Otrokovice, odbor životního prostředí jako příslušný orgán státní správy lesů dle ustanovení § 25 odst. 2 a § 48 odst. 2 písm. d) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen lesní zákon), dle...
25.06.201625.7.2016 Pozemkové úpravy »
Státní pozemkový úřad Sídlo: Husinecká 1024/11a. 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774. DIČ: CZ01312774 Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín Adresa: Zarámí 88, 7·60 41 Zlín Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Bělov – oznámení o pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti Krajský pozemkový úřad...
23.06.201623.7.2016 Závěrečný účet, ’15 »
Zpráva obsahuje: Údaje o organizaci Kontaktní údaje Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy – informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů...
22.06.20167.7.2016 Veřejná vyhláška »
Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství (dále jen DOP MěÚ Otrokovice) jako příslušný správní orgán dle ust. § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 500/2004 Sb.) a dle...
20.06.201626.7.2016 Rozpočtové opatření č. 1 »
Důvodová zpráva k Rozpočtovému opatření č. 01 Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě pro rok 2016
13.06.201613.7.2016 Nařízení veterinární správy »
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, jako správní orgán příslušný podle § 47 odst. 4 a 7a podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veterinární zákon“), v souladu s § 17 odst. 1 písm. a) a b)...
6.06.20166.7.2016 Návrh závěrečného účtu, ’15 »
Zpráva obsahuje: Údaje o organizaci Kontaktní údaje Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy – informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů...
25.05.201625.6.2016 Rozpočtová opatření 1/2016 »
Rozpočtová opatření 1/2016
25.05.201625.7.2016 Opatření obecné povahy »
Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava – CZ07 Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 201/ 2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, (dále jen „zákon“), v souladu s ustanovením § 171 a násl....
16.05.201616.6.2016 Nařízení státní veterinární správy »
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, jako správní orgán příslušný podle § 47 odst. 4 a 7a podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veterinární zákon“), v souladu s § 17 odst. 1 písm. a) a b)...
4.05.20164.6.2016 VAK: Celkové vyúčtování »
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2015.
2.05.20162.6.2016 Bělov – vodné, stočné »
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
6.04.201626.4.2016 Oznámení: aplikace přípravku »
Podle § 51 odst. 1 písm. a) a b) a odst.2 zákona č. 326/2004 Sb. O rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění vyhlášky č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin. Oznamujeme tímto příslušným obecním úřadům a všem chovatelům...
4.02.20164.4.2016 Poplatky, ’16 »
Obecní úřad oznamuje občanům, od 1. února je možno uhradit platbu za likvidaci komunálního odpadu ve výši dle zvolené varianty svozu či popelové nádoby a to 600,-; 900,-; 1.500,- a 2.300,-kč. Vybírá se poplatek za každého psa ve výši 100,-kč. Na obecním úřadě se dále vybírá stočné dle rozhodnutí zastupitelstva v letošním roce ve výši 100,-kč za...
16.01.201616.2.2016 Rozpočet ’16 »
PLÁNOVANÉ PŘÍJMY: Daň z přidané hodnoty: 1 205 000,00 Kč Daň z nemovitostí: 250 000,00 Kč Příjem za prodej plynofikace: 734 000,00 Kč Sběr a svoz ostatních odpadů – EKO-KOM: 24 000,00 Kč Rozpočtové příjmy celkem: 3 850 500,00 Kč PLÁNOVANÉ VÝDAJE: Silnice – zimní údržba, cesty oprava: 750 000,00 Kč Výdaje na územní dopravní...
15.01.201615.3.2016 Kotlíkové dotace: aktualizace »
Příjem žádostí o dotaci na nový kotel bude zahájen již 25. ledna Krajský úřad Zlínského kraje zahájí příjem žádostí o dotaci na výměnu kotlů v domácnostech. Žádosti bude možno podávat od 25. ledna do 10. března 2016. Veškeré informace potřebné k podání žádosti včetně formulářů a kontaktů zájemci naleznou na webových stránkách Zlínského kraje...

počet položek: 35