Úřední deska

příspěvek vyvěšeno sňato
Plavební komora Bělov »
Rozhodnutí Na základě podnětu Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu (dále jen „krajský úřad“), ze dne 1. 8. 2016, č.j. KUZL 53721/2016, k přezkoumání závazného stanoviska Ministerstva životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence (dále jen...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
29.12.2016 14.1.2017
Rozpočtový výhled 2017 – 18 »
Rozpočtový výhled na období 2017 – 2018
vyvěsil: Marek Přecechtěl
21.12.2016 21.1.2017
Rozpočtová opatření 4/2016 »
Rozpočtová opatření 4/2016
vyvěsil: Marek Přecechtěl
21.12.2016 21.1.2017
Rozpočet ’17 »
Některé významné příjmy: Daň z nemovitostí: 235 000,00 KčDaň z přidané hodnoty: 1 300 000,00 KčDaň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti: 640 000,00 KčPoplatek za likvidaci kom.odpadu: 170 000,00 KčNeinvestiční přijaté transfery od krajů: 61 200,00 Kč Rozpočtové příjmy celkem: 3 285 200,00 Kč Některé významné výdaje: Péče o...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
21.12.2016 21.1.2017
Návrh rozpočtu ’17 »
některé položky na straně příjmů částka Daň z přidané hodnoty 1 300 000 Kč Daň z nemovitostí 235 000 Kč Daň z příjmu právnických osob 650 000 Kč Příjem za prodej plynofikace 734 000 Kč Sběr a svoz ostatních odpadů – EKO-KOM 35 000 Kč Poplatek za likvidaci kom. odpadu 170 000 Kč Rozpočtové příjmy celkem 4 019 200...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
30.11.2016 30.12.2016
Ceny vody, VAK »
Cena za dodávku vody pitné a za odvádění a čištění odpadních vod pro rok 2017 Vážení odběratelé, na základě respektování podmínek Státního fondu životního prostředí ČR vycházející z finanční udržitelnosti realizovaných projektů – rekonstrukce ČOV Hulín, ČOV Chropyně, Rozšíření a rekonstrukce úpravny vody v aglomeraci Kroměříž a Výstavba...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
28.11.2016 28.12.2016
Rozpočtová opatření 3/2016 »
Rozpočtová opatření 3/2016
vyvěsil: Marek Přecechtěl
26.10.2016 26.11.2016
Zápis z úvodního jednání »
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bělov a části k.ú. Žlutava Zápis z úvodního jednání, konaného dne 26.9.2016 v obecním areálu obce Bělov Zahájení jednání: 15:10 hod. Účastníci řízení: dle prezenční listiny (uložené k nahlédnutí na SPÚ Pobočce Zlín) V souladu s ustanovením § 7 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
17.10.2016 17.11.2016
Územní rozhodnutí »
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 64/2016 Dne 08.06.2016 podala společnost 1. Kroměřížská investiční a.s., IČ 18189695, se sídlem Moravcova 250, 767 01 Kroměříž 1, v zastoupení Vlastislav Kozojed, bytem Bělov 111, 768 21 Kvasice žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Infrastruktura pro lokalitu RD Kopce Bělov (dále jen „stavba“) na pozemcích: pozemková...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
10.10.2016 10.11.2016
Plánované měřící práce »
V rámci obnovy katastrálního operátu digitalizaci katastrální mapy v katastrálním území Bělov je nutné v nadcházejícím období přibližné od 19.9.2016 do 30.10.2016 v závislosti na počasí uskutečnit geodetická měřeni. V souvislosti s těmito činnostmi, které se provádějí ve veřejném zájmu, bude potřeba, aby bylo zaměstnancům Oddělení obnovy...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
19.09.2016 19.1.2017
Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků »
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Bělov a části katastrálního území Žlutava – oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín (dále jen „pobočka“) jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
17.09.2016 17.10.2016
Rozpočtová opatření 2/2016 »
Rozpočtová opatření 2/2016
vyvěsil: Marek Přecechtěl
14.09.2016 14.10.2016
Pozvánka na úvodní jednání »
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Bělov a části katastrálního území Žlutava – oznámení o zahájení řízení, pozvánka na úvodní jednání Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín (dále jen „pobočka“) jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
14.09.2016 14.10.2016
Rozhodnutí »
Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství (dále jen DOP MěÚ Otrokovice), jako příslušný správní orgán dle ust. § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 500/2004 Sb.) a jako příslušný silniční správní úřad podle ustanovení § 40 odst. 1 a 4 písm. a) zákona...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
29.06.2016 29.8.2016
Pozemkové úpravy »
Státní pozemkový úřad Sídlo: Husinecká 1024/11a. 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774. DIČ: CZ01312774 Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín Adresa: Zarámí 88, 7·60 41 Zlín Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Bělov – oznámení o pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti Krajský pozemkový úřad...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
25.06.2016 25.7.2016
Závěrečný účet, ’15 »
Zpráva obsahuje: Údaje o organizaci Kontaktní údaje Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy – informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
23.06.2016 23.7.2016
Rozpočtové opatření č. 1 »
Důvodová zpráva k Rozpočtovému opatření č. 01 Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě pro rok 2016
vyvěsil: Marek Přecechtěl
20.06.2016 26.7.2016
Návrh závěrečného účtu, ’15 »
Zpráva obsahuje: Údaje o organizaci Kontaktní údaje Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy – informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
6.06.2016 6.7.2016
Rozpočtová opatření 1/2016 »
Rozpočtová opatření 1/2016
vyvěsil: Marek Přecechtěl
25.05.2016 25.6.2016
VAK: Celkové vyúčtování »
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2015.
vyvěsil: Marek Přecechtěl
4.05.2016 4.6.2016
Bělov – vodné, stočné »
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
vyvěsil: Marek Přecechtěl
2.05.2016 2.6.2016
Poplatky, ’16 »
Obecní úřad oznamuje občanům, od 1. února je možno uhradit platbu za likvidaci komunálního odpadu ve výši dle zvolené varianty svozu či popelové nádoby a to 600,-; 900,-; 1.500,- a 2.300,-kč. Vybírá se poplatek za každého psa ve výši 100,-kč. Na obecním úřadě se dále vybírá stočné dle rozhodnutí zastupitelstva v letošním roce ve výši 100,-kč za...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
4.02.2016 4.4.2016
Rozpočet ’16 »
PLÁNOVANÉ PŘÍJMY: Daň z přidané hodnoty: 1 205 000,00 Kč Daň z nemovitostí: 250 000,00 Kč Příjem za prodej plynofikace: 734 000,00 Kč Sběr a svoz ostatních odpadů – EKO-KOM: 24 000,00 Kč Rozpočtové příjmy celkem: 3 850 500,00 Kč PLÁNOVANÉ VÝDAJE: Silnice – zimní údržba, cesty oprava: 750 000,00 Kč Výdaje na územní dopravní...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
16.01.2016 16.2.2016
Sdělení »
Dne 02.01.2013 podalo Ředitelství vodních cest ČR, IČ 67981801, se sídlem Vinohradská 2396, Vinohrady, 130 00 Praha 3, v zastoupení AQUATIS a.s., IČ 46347526, se sídlem Botanická 834, Veveří, 602 00 Brno 2, a dále v zastoupení Václav Sedmík, bytem U první baterie 798, Střešovice, 162 00Praha 616 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby:...
vyvěsil: Marek Přecechtěl
13.01.2016 20.2.2016

počet položek: 24