Úřední deska

vyvěšeno příspěvek
27.12.201727.1.2018 Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí »
V souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm. c) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji pro volbu prezidenta republiky s termínem konání 12. a 13. ledna 2018; případně pro II. kolo volby ve dnech 26. a 27. ledna 2018 minimální počet členů každé okrskové volební komise...
21.12.201721.1.2018 Rozpočet ’18 »
Rozpočet na rok 2018 Rozpočtové příjmy Rozpočtové příjmy celkem: 4 161 900,00 Kč Rozpočtové výdaje Rozpočtové výdaje celkem: 3 943 000,00 Kč Saldo: 218 900,00 Kč Financování Uhrazené splátky půjčených prostředků na plynofikaci: -177 000,00 Kč Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech: -41 900,00...
20.12.201720.1.2018 Rozpočtové opatření 5/2017 »
Rozpočtové opatření 5/2017
15.12.201721.12.2017 Odečet vodoměrů »
Dne 20. prosince 2017 budou v obci Bělov probíhat odečty stavů vodoměrů. Umožněte prosím pracovníkům VaK Kroměříž, a. s. přístup k vodoměru. Žádáme odběratele, aby v případě nepřítomnosti zapsali stav svého vodoměru na lístek a vyvěsili na viditelném místě. Děkujeme za pochopení. Štěpánek Martin vedoucí obchodního oddělení tel.: 607 767...
1.12.20172.1.2018 Návrh rozpočtu ’18 »
Plánované příjmy, významné položky: Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti: 810 000,00 Kč Daň z přidané hodnoty: 1 560 000,00 Kč Poplatek za likvidaci kom.odpadu: 165 000,00 Kč Poplatek ze psů: 8 000,00 Kč Daň z hazardních her: 15 000,00 Kč Daň z nemovitostí: 235 000,00 Kč Stočné: 22 000,00 Kč Komunální služby a územní rozvoj: 50 000,00...
1.12.20171.1.2018 DSO »
Schválený návrh rozpočtu na rok 2018, rozpočtový výhled a rozpočtové opatření č. 2 z letošního roku.
27.11.201727.12.2017 Cena za dodávku vody »
Cena za dodávku vody pitné a za odvádění a čištění odpadních vod pro rok 2018 Vážení odběratelé, na základě respektování podmínek Státního fondu životního prostředí ČR vycházející z finanční udržitelnosti realizovaných projektů — rekonstrukce ČOV Hulín, ČOV Chropyně, Rozšíření a rekonstrukce úpravny vody v aglomeraci Kroměříž a Výstavba kanalizace...
27.11.201727.12.2017 Návrh rozpočtu DSO »
Návrh rozpočtu DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě pro rok 2018
23.11.201723.12.2017 Reklamační řád kanalizace »
Obec Bělov vydává ve smyslu §36 odst. 3 písm. g) zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu tento reklamační řád.
23.11.201723.12.2017 Veřejná vyhláška »
Doručení návrhu aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje (č.j. KUZL 79195/2017)
16.11.201716.12.2017 Komplexní pozemkové úpravy »
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Bělov – žádost o vyložení oznámení o vystavení soupisu nároků vlastníků pozemků – ÚD V rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bělov zabezpečil Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín v souladu s ustanovením § 8 zákona č. 139/2002 Sb., o...
16.11.201716.12.2017 Doručení veřejnou vyhláškou »
Z důvodu, že u níže uvedených vlastníků – účastníků řízení o Komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Bělov a části k. ú. Žlutava, Nová Dědina a Kvasice nelze doručit oznámení o vyložení soupisu nároků a o lhůtě pro uplatnění námitek na adresu trvalého pobytu a jiná adresa není známa, případně není u zemřelých vlastníků znám okruh dědiců, doručuje...
15.11.201712.12.2017 Záměr pronájmu »
Záměr obce Bělov pronajmout nebytové prostory dle ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení). Obecní úřad Bělov sděluje, že Obec Bělov má záměr pronajmout nebytové prostory v budově č.p. 77 za účelem skladu. Součástí předmětu nájmu je místnost o velikosti cca 16m² uzpůsobená k předmětu pronájmu a dále společné...
14.11.201714.12.2017 Rozpočtové opatření 4/2017 »
Rozpočtové opatření 4/2017
9.11.201714.11.2017 Nařízení »
Nařízení státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, jako správní orgán místně a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 (dále též „KVSZ“ nebo „KVS SVS pro Zlínský kraj“) a podle § 49 odst. 1 písm. c) a v souladu s ustanovením § 15 odst. 1. písm. b), c), d) a e), § 54 odst. 2 písm. a)...
9.11.20171.12.2017 Opatření obecné povahy »
Ministerstvo zemědělství podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. a) lesního zákona nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření, a to nejpozději do 31. března 2018. Nařízení uvedené v odstavci 1. se nevztahuje na lesy na území národních parků a na lesy v jejich ochranných...
30.10.20171.12.2017 Oznámení »
Oznámení o opravě chyby v údajích katastru nemovitostí Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín (dále jen „katastrální úřad“) Vám v souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), oznamuje, že v katastrálním operátu katastrálního území Bělov provedl tuto opravu údajů katastru...
30.10.20171.12.2017 Zveřejnění nepropachtovaného majetku »
Žadatelé o pacht/pronájem budou své žádosti muset uplatnit tak, aby byly doručeny na Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj ve Zlíně v termínu nejpozději do 30 dní po datu zveřejnění (tj. do 30.11.2017) a to buď písemně nebo prostřednictvím datové zprávy včetně zaručeného elektronického podpisu. V případě podání žádosti bude po tomto termínu...
24.10.20176.11.2017 9. zasedání zlínského kraje »
Pozvánka: 9. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje se uskuteční 06.11.2017 od 10:00 hodin v budově sídla Zlínského kraje.
21.10.201721.11.2017 Výsledky voleb do poslanecké sněmovny ’17 »
Výsledky voleb do poslanecké sněmovny: Číslo okrsku: 588318, Bělov Volební kraj: Zlínský Počet osob zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu voličů celkem: 257 Počet vydaných úředních obálek: 174 Počet odevzdaných úředních obálek: 174 Počet platných hlasů: 174 Volební účast: 67,7% Výsledky: č. strana hlasů % 1 Občanská...
15.10.201715.11.2017 Odstranění dřevin »
Vážení vlastníci a uživatelé pozemků, dovolte, abychom vás upozornili na nutnost dodržení zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a povinnosti, které z něj plynou. Na základě tohoto zákona a dle platných norem (PNE 33 0000-6, PNE 33 3300, PNE 33 3301, PNE 33 3302) vás žádáme o odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz...
27.09.201727.10.2017 Nařízení státní veterinární správy »
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, jako správní orgán příslušný podle § 47 odst. 4 a 7 a podle § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veterinární zákon“), v souladu s § 17 odst. 1 písm. a) a b)...
27.09.201727.10.2017 Aktualizovaný seznam neznámých vlastníků »
Žádost o vyvěšení aktualizovaného seznamu neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí V souladu s § 65 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, v platném znění, Vám předáváme aktualizovaný seznam nemovitých věcí, nacházejících se na území Vaší obce, u nichž osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník...
25.09.201725.10.2017 Ceník služeb »
Ceník služeb, úkonů a nájmů obecního úřadu Bělov Platný od 1. 9. 2017 Půjčování techniky a inventárního zařízení Míchačka malá 50 Kč/den Míchačka velká 70 Kč/den Práce traktor STIGA každá započatá půl hodina 300 Kč/hod Kontejner suť – uložení 1 000 Kč Práce spojená s manipulací kontejneru 500 Kč/hod Pronájem obecního areálu Krátkodobý pronájem...
14.09.201714.10.2017 Návrh opatření obecné povahy »
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), vydává s odkazem na ustanovení § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve...
6.09.20176.10.2017 Odvolání: plavební komora »
Vyrozumění o podaném odvolání Plavební komora Bělov. Městský úřad Otrokovice – odbor stavební úřad, jako obecný stavební úřad (dále jen „stavební úřad“) příslušný podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební...
30.08.201730.9.2017 Vymezení zamořené oblasti »
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, jako správní orgán místně a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 (dále jen „KVSZ“ nebo „KVS SVS pro Zlínský kraj“) a podle § 49 odst. 1 písm. c) a § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů...
25.08.201725.9.2017 Rozpočtové opatření 3/2017 »
Rozpočtové opatření 3/2017
16.08.201716.9.2017 Zrušení místní příslušnosti »
Zrušení místní příslušnosti při podání žádosti o vydání občanského průkazu a cestovního pasu Potřebujete požádat o vydání občanského průkazu nebo cestovního pasu a nejste právě v místě svého trvalého pobytu? Žádost o oba osobní doklady můžete podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v Praze u úřadů městských částí Praha 1...
16.08.201716.9.2017 Příležitostný prodej alkoholických nápojů »
Oznámení o příležitostném prodeji alkoholických nápojů podle §14 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (dále jen „protikuřácký zákon“) Jak oznámit příležitostný prodej alkoholických nápojů? Způsoby podání na příslušný celní úřad: datovou schránkou přes e-podatelnu prostřednictvím emailu bez...
16.08.201716.9.2017 Opatření obecné povahy »
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství (dále jen DOP MěÚ Otrokovice) jako příslušný správní orgán dle ust. § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č....
7.08.20177.9.2017 Mimořádná veterinární opatření »
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, jako správní orgán místně a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 (dále jen „KVSZ“ nebo „KVS SVS pro Zlínský kraj“) a podle § 49 odst. 1 písm. c) a § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů...
1.08.201715.9.2017 Vyhláška, územní plán »
Veřejná vyhláška o doručení (zveřejnění) návrhu Územního plánu Bělov Městský úřad Otrokovice, odbor rozvoje města, oddělení rozvoje a územního plánování – úřad územního plánování (dále jen „pořizovatel“), jako orgán obce příslušný dle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění...
31.07.20171.9.2017 Nepropachtovaný majetek »

Zveřejnění nepropachtovaného resp. nepronajatého majetku ve vlastnictví státu v příslušnosti hospodařit Státního pozemkového úřadu.
26.07.201726.8.2017 Provozování vodního lyžování »
OPAT?ENÍ OBECNÉ POVAHY Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. a)/b) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)...
4.07.20174.8.2017 Nařízení veterinární správy »
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, jako správní orgán místně a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 (dále jen „KVSZ“ nebo „KVS SVS pro Zlínský kraj“) a podle § 49 odst. 1 písm. c) a § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů...
22.06.201722.8.2017 Závěrečný účet, ’16 »
Zpráva obsahuje: Údaje o organizaci Kontaktní údaje Doplňující údaje organizace Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy – informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů...
21.06.201725.6.2017 Dopravní omezení »
V sobotu 24. června se koná MORAVIAMAN 2017. Informujeme o dopravním omezení V souvislosti s konáním mezinárodního závodu v triatlonu MORAVIAMAN 2017, který se uskuteční v sobotu 24. června 2017, bude na závodem dotčených silnicích plánované dopravní omezení. Hlavní zázemí závodu je v prostoru Rekreační oblastní Štěrkoviště a tratě zasahují do...
21.06.201725.6.2017 Přechodná úprava provozu »
Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství (dále jen DOP MěÚ Otrokovice), jako příslušný správní orgán dle ust. § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen...
5.06.20176.7.2017 Veřejná služba »
Informace pro organizace, které mají zájem stát se organizátory veřejné služby
5.06.20175.7.2017 Veřejná služba »
Informace pro klienty, pobírající dávky hmotné nouze, ke změně zákona o pomoci v hmotné nouzi od 1. 2. 2017 (veřejné službě)
31.05.201731.6.2017 Přezkum hospodaření DSO »
Zpráva č. 360/2016/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě, IČ: 75040425 za rok 2016
22.05.201722.6.2017 Změna telefonních čísel »
Finanční úřad pro Zlínský kraj oznamuje veřejnosti změnu telefonních čísel Územních pracovišť v Otrokovicích a Luhačovicích k datu 1. 6. 2017. Územní pracoviště v Otrokovicích: Podatelna (spojovatelka) 573 323 100, provolba 573 323 1xx Územní pracoviště v Luhačovicích: Spojovatelka 573 323 193, podatelna 573 323 177, provolba 573 323 1xx Ve Zlíně...
20.05.201720.6.2017 Návrh závěrečného účtu, ’16 »
Příloha č. 1 – Rozvaha k 31. 12. 2016 Příloha č. 2 – Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2016 Příloha č. 3 – Výkaz fin 2-12 k 31.12.2016 Příloha č. 4 – Příloha k 31.12.2016 Příloha č. 5 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bělov za rok 2016 Obsah: I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních...
18.05.201718.6.2017 Hospodaření DSO »
Závěrečný účet DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě za rok 2016 Účel a cíl Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě Zprávu a závěrečný účet naleznete v příloze Ing. Ivan Mařák projektový manažer Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě Palackého náměstí 293,...
13.05.201724.6.2017 Záměr pronájmu, obchod »
Obecní úřad Bělov sděluje, že Obec Bělov má záměr pronajmout budovu č.p.25, která je součástí pozemku na st.parcele č.152 za účelem provádění provozování obchodní činnosti – smíšené zboží. Předpokládaný termín zahájení pronájmu – 1.7.2017
13.05.201724.5.2017 Záměr pronájmu, sklad »
Záměr obce Bělov pronajmout nebytové prostory dle ustanovení§ 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení). Obecní úřad Bělov sděluje, že Obec Bělov má záměr pronajmout nebytové prostory v budově č.p.77 za účelem skladu. Součástí předmětu nájmu je místnost o velikosti cca 16m2 uzpůsobená k předmětu pronájmu a dále společné prostory...
13.05.20178.6.2017 Opatření obecné povahy 28/2017 »
Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. a)/b) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) předkládá návrh: opatření...
12.05.201712.6.2017 Rozpočtové opatření 2/2017 »
Rozpočtové opatření 2/2017
10.05.201710.7.2017 Nepronajatý majetek »
Zveřejnění nepropachtovaného resp. nepronajatého majetku ve vlastnictví státu v příslušnosti hospodařit státního pozemkového úřadu
26.04.201726.5.2017 Zveřejnění informací »

Zveřejnění informací o celkovém vyúčtování položek výpočtu ceny pro vodné a stočné za rok 2016
24.04.201725.5.2017 Oznámení: vodní lyžování »
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek Státní plavební správa, jako věcně příslušný správní úřad podle § 30a odst. 1 písm. a), b) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vnitrozemské plavbě), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve...
11.04.201717.4.2017 Oznámení: včely »
Oznamujeme tímto příslušným obecním úřadům a všem chovatelům včel aplikaci přípravku nebezpečného pro včely ve dnech 13.4. – 15.4.2017.   Obce žádáme o zveřejnění podle níže uvedených katastrálních území. Uživatel pozemku: Zemědělský podnik Kvasicko a.s. Trávník 123 Kroměříž IČO 65278844 Údaje o přípravku: Obchodní název Nurelle D,...
10.04.201717.4.2017 Oznámení: MOTOBESIP »
Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství (dále jen DOP MěÚ Otrokovice), jako příslušný správní orgán dle ust. § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 500/2004 Sb.) a jako příslušný silniční správní úřad podle ust. § 40 odst. 1 a 5 písm. b) a podle ust....
29.03.20174.4.2017 Oznámení: včely »
Oznamujeme tímto příslušným obecním úřadům a všem chovatelům včel aplikaci přípravku nebezpečného pro včely ve dnech 30.3. – 1..4.2017.   Obce žádáme o zveřejnění podle níže uvedených katastrálních území. Uživatel pozemku: Zemědělský podnik Kvasicko a.s. Trávník 123 Kroměříž IČO 65278844 Údaje o přípravku: Obchodní název Nurelle D,...
12.03.201723.3.2017 Dopravní omezení: Rallye test »
V pátek 17. března a ve středu 22. března v době od 8:00 do 17:00 hod. proběhnou testovací jízdy „Škoda motosport“ – od bělovské studánky u Moravy přes les kolem žlutavského hřiště (viz mapka od pořadatelů). Celý testovací úsek komunikace bude zabezpečen pořadateli.
20.02.201720.3.2017 Vyrozumění o uloženém trestu »
Petr JANUŠKA – vyrozumění o uloženém trestu zákazu pobytu na území Zlínského kraje Krajský úřad Zlínského kraje obdržel od Okresního soudu ve Strakonicích žádost o spolupůsobení při výkonu trestu zákazu pobytu, který byl pravomocným rozsudkem uvedeného soudu uložen Petru Januškovi, nar. v Mělníku, trvale bytem Mělník, náměstí Míru 1/1. Trest...
20.02.201720.3.2017 Výzva »
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
10.02.201710.3.2017 Rozpočtové opatření 1/2017 »
Rozpočtové opatření 1/2017
1.02.20171.5.2017 Poplatky, ’17 »
Obecní úřad oznamuje občanům, od 6. února je možno uhradit platbu za likvidaci komunálního odpadu ve výši dle zvolené varianty svozu či popelové nádoby a to 600,-; 900,-; 1.500,- a 2.300,-kč. Vybírá se poplatek za každého psa ve výši 100,-kč. Na obecním úřadě se dále vybírá stočné dle rozhodnutí zastupitelstva v letošním roce ve výši 150,-kč za...
30.01.20171.5.2017 Nepronajatý majetek »
Žádáme Vás jako místně příslušný obecní (městský) úřad o vyvěšení seznamu pozemků, které jsou nabízeny k propachtování/pronájmu, na úřední desce obecního (městského) úřadu, včetně elektronické úřední desky, a to v termínu od 1.2.2017 do 3.3.2017. Prosíme o následné potvrzení dne vyvěšení a dne sejmutí seznamu pozemků. Pravidla podání...
5.01.20175.2.2017 Výběrové řízení »
Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo projektový manažer / manažerka Požadavky: státní občanství ČR, u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR, vzdělání VŠ, dobré komunikační a manažerské schopnosti, spolehlivost, rozhodnost, schopnost samostatné práce, vysoké...

počet položek: 62