Místní úprava provozu na pozemních komunikacích – stanovení dopravního značení na pozemních komunikacích

Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství (dále jen DOP MěÚ Otrokovice) jako příslušný správní orgán dle ust. § 124 odst. 1 a 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 361/2000 Sb.), a po předchozím projednání s dotčeným orgánem Policie ČR, Dopravním inspektorátem Zlín (dále jen PČR DI Zlín) na základě žádosti Státního pozemkového úřadu, IČ: 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3, pobočka: Zarámí 88, 760 01 Zlín (dále jen žadatel), ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, a to na polní cestě - účelové komunikaci na pozemku parc. č. 1151 v k. ú. Bělov (v místě jejího vyústění na nepojmenovanou místní komunikaci na pozemku parc. č. 1599 v k. ú. Bělov), která spočívá v instalaci nového dopravního značení a zařízení dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto návrhu na Opatření obecné povahy, v souvislosti se zajištěním a zvýšením bezpečnosti silničního provozu, po realizaci stavby:

„Vodohospodářská opatření v k.ú. Bělov“, v souladu s ust. § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)

vydává opatření obecné povahy, kterým v souladu s ust. § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zák. č. 361/2000 Sb.

STANOVÍ

místní úpravu provozu na pozemních komunikacích - na polní cestě - účelové komunikaci na pozemku parc. č. 1151 v k. ú. Bělov (v místě jejího vyústění na nepojmenovanou místní komunikaci na pozemku parc. č. 1599 v k. ú. Bělov), spočívající v instalaci nového dopravního značení a zařízení dle přílohy, která je nedílnou přílohou tohoto stanovení, v souvislosti se zajištěním a zvýšením bezpečnosti silničního provozu, po realizaci stavby: „Vodohospodářská opatření v k.ú. Bělov“.

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Usnesení ze 14. zasedaní
Usnesení ze 14. zasedaní
Oznámení: RD Kopce, č. 9 – č. 19
Oznámení: RD Kopce, č. 9 – č. 19

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.