Oznámení o zahájení stavebního řízení bez jednání, veřejnou vyhláškou

Žadatel 1. Kroměřížská investiční a.s., IČ: 18189695, se sídlem Moravcova 250, 767 01 Kroměříž (dále jen stavebník), zastoupený na základě plné moci Ludmila Peřinová Oškerová, nar. 19. 9.1951, bytem Svobodova 1314, 765 02 Otrokovice (dále jen zástupce stavebníka) podal u zdejšího speciálního stavebního úřadu žádost o vydání stavebního povolení. Předmět žádosti má název:

ZTV k RD Bělov - lokalita Kopce
SO 01 – Komunikace a chodníky

umístěné na pozemku: p.č. 645/2 ovocný sad v k.ú. Bělov.

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Adresný záměr obce Bělov pronajmout nemovité věci
Adresný záměr obce Bělov pronajmout nemovité věci
Rozhodnutí: č. 119/2020, veřejná vyhláška
Rozhodnutí: č. 119/2020, veřejná vyhláška