Rozhodnutí

  • vyvěšeno: 27.8.2013
  • sňato: 11.9.2013
  • zveřejnil: Marek Přecechtěl
  • rozhodnutí

Veřejná vyhláška - ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále též „odvolací správní orgán") obdržel odvolání právnické osoby Egeria, občanské sdružení, IČO 22892133, zastoupené předsedou sdružení Miroslavem Machem, Obchodní 1324, 765 02 Otrokovice (dále jen "odvolatel"), proti usnesení č. 168/2013 Městského úřadu Otrokovice, odboru stavební úřad (dále jen "stavební úřad") ze dne 16. 4. 2013 č. j. SÚ/17354/2013/KRN sp. zn. SÚ/454/2013/KRN, kterým bylo dle ust. § 64 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále je „správní řád") přerušeno územní řízení o umístění stavby

Plavební komora Bělov

na pozemcích pare. č. 404/2, 486/9, 486/10, 486/12, 486/17, 571/2, 625/4, 647/1 v katastrálním území Bělov (dále jen „stavba"). Navrhovatelem je Ředitelství vodních cest ČR, IČ 67981801, se sídlem Vinohradská 184, 130 52 Praha 3, v zastoupení Poyry Environment a.s., IČ 46347526, Botanická 56, 602 00 Brno; a dále v zastoupení Ing. Michael Trnka, CSc., Na Kodymce 11, Praha 6, 160 00 Praha a Ing. Miroslav Bokiš, Novobohdalecká 12, Praha 10, 101 00 Praha (dále jen „navrhovatel").

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu jako příslušný odvolací správní orgán podle ust. §67 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 89 odst. 1 a §178 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), přezkoumal soulad napadeného usnesení a řízení, které vydání usnesení předcházelo, s právními předpisy a správnost usnesení v rozsahu námitek uvedených v odvolání a na základě zjištěných skutečností rozhodl podle ust. § 90 odst. 1 písm. c) správního řádu tak, že

výrok napadeného usnesení

mění

tím, že jej doplňuje takto:

za slova „doby předložení pravomocného rozhodnutí o žádosti o povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů dle ust. § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění" se vkládá text „, a nejpozději do 7 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o povolení výjimky".

Ve zbytku se dle ust. § 90 odst. 5 správního řádu napadené rozhodnutí potvrzuje.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: Ředitelství vodních cest ČR, IČ 67981801, Vinohradská 184,130 52 Praha 3.

Odůvodnění a další text viz přiložený soubor.

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Přerušení řízení
3

Přerušení...

27. února 2017

Plavební komora Bělov

Plavební komora...

29. prosince 2016

Sdělení

Sdělení

13. ledna 2016

Plavební komora Bělov

Plavební komora...

16. března 2015

Vyrozumění o odvolání …

Vyrozumění o...

23. května 2013

Plavební komora Bělov – výkresy

Plavební komora...

25. července 2012

Vyrozumění o odvolání …
Volby do Poslanecké sněmovny