Stavební povolení č. 540 / 2020

Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství (dále jen DOP MěÚ Otrokovice), jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ust. § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád), jako speciální stavební úřad příslušný dle § 16 a § 40 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen zákon o POZKOM) a dle § 15 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, (dále jen stavební zákon), ve stavebním řízení přezkoumal podle, ust. § 109 až § 114 stavebního zákona, žádost o stavební povolení, kterou dne 24.08.2020 podala právnická osoba:

1. Kroměřížská investiční a.s., IČ: 18189695, se sídlem Moravcova 250, 767 01 Kroměříž (dále jen stavebník), zastoupený na základě plné moci Ludmila Peřinová Oškerová, nar. 19. 9.1951, bytem Svobodova 1314, 765 02 Otrokovice (dále jen zástupce stavebníka)

a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle ust. § 115 stavebního zákona a ust. § 18 písm. c) vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního plánování, územního opatření a stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu veřejně přístupné účelové komunikace, dle ust. § 7 odst. 1 zákona o POZKOM, s názvem:

ZTV k RD Bělov - lokalita Kopce
SO 01 – Komunikace a chodníky

umístěné na pozemku: p.č. 645/2 ovocný sad v k.ú. Bělov.

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Plavební komora Bělov: závěr zjišťovacího řízení
Plavební komora Bělov: závěr zjišťovacího...
Cena za dodávku vody pitné a za odvádění a čištění odpadních vod, ’21
Cena za dodávku vody pitné a za odvádění a čištění...