Veřejná vyhláška: posouzení územního plánu

Doručení návrhu Územního plánu Bělov a oznámení o konání veřejného projednání

Městský úřad Otrokovice, odbor rozvoje města, oddělení rozvoje a územního plánování, jako příslušný orgán obce - úřad územního plánování (dále jen „pořizovatel") dle ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon")

doručuje

v souladu s ust. § 52 odst. 1 a § 22 stavebního zákona a ve spojení s ust. § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen .správní řád"), upravený a posouzený návrh Územního plánu Bělov

a oznamuje

konání jeho veřejného projednání spojeného s odborným výkladem, které se uskuteční

dne 23.10.2019 v 16:00 hodin

v zasedací místnosti Obecního úřadu Bělov, č. p. 77, 768 21 p. Kvasice.

Vzhledem k rozsahu není možné dokumentaci zveřejnit na úřední desce v plném znění.

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Veřejná vyhláška: opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška: opatření obecné povahy
Stočné 2019
Stočné 2019