Veřejná vyhláška – rozhodnutí

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále též „odvolací správní orgán“) obdržel odvolání, které podal spolek Egeria, z. s., Miroslav Mach, předseda spolku, IČO 22892133, Obchodní 1324, 765 02 Otrokovice (dále též jen „odvolatel I“), Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu, IČO 67010041, Cejl 866, 602 00 Brno (dále též jen „odvolatel II“), Westerňáci, IČO 22740040, Nádražní 645, 768 11 Chropyně (dále též jen „odvolatel III“), proti rozhodnutí Městského úřadu Otrokovice, odboru stavební úřad (dále jen „stavební úřad“) vydanému dne 25. 7. 2017 pod č. j. SÚ/31705/2017/ZRA, sp. zn. SÚ/454/2013/ZRA. Tímto rozhodnutím stavební úřad po provedeném novém projednání věci v územním řízení rozhodl za použití ust. § 92 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a podle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění pozdějších předpisů, o umístění stavby

PLAVEBNÍ KOMORA BĚLOV

na pozemku parc. č. 404/2, 486/9, 486/10, 486/12, 486/17, 571/2, 625/4, 647/1 v katastrálním území Bělov (dále jen "stavba"). Žadatelem je Ředitelství vodních cest ČR, IČO 679 81 801, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 110 15 Praha 1, zastoupené AQUATIS a.s., IČO 463 47 526, Botanická 834/56, Veveří, 602 00 Brno 2, zastoupené Václavem Sedmíkem, U první baterie 798/13, Střešovice, 162 00 Praha 6 (dále též jen „žadatel“).

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu jako příslušný odvolací správní orgán podle ust. § 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 89 odst. 1 a § 178 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění do 31. 12. 2017 (dále jen “správní řád“), přezkoumal soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy a správnost rozhodnutí v rozsahu námitek uvedených v odvolání a na základě zjištěných skutečností rozhodl podle ust. § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu tak, že

napadené rozhodnutí stavebního úřadu ze dne 25. 7. 2017 č. j. SÚ/31705/2017/ZRA

ruší a věc vrací

k novému projednání správnímu orgánu, který rozhodnutí vydal.

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Podobné

Info: Plavební komora
3

Info: Plavební...

25. července 2018

Přerušení řízení
3

Přerušení...

27. února 2017

Plavební komora Bělov

Plavební komora...

29. prosince 2016

Sdělení

Sdělení

13. ledna 2016

Plavební komora Bělov

Plavební komora...

16. března 2015

Rozhodnutí

Rozhodnutí

27. srpna 2013

Vyrozumění o odvolání …

Vyrozumění o...

23. května 2013

Plavební komora Bělov – výkresy

Plavební komora...

25. července 2012

Oznámení o zahájení územního řízení
Oznámení o zahájení územního řízení
Státní pozemkový úřad – Usnesení
Státní pozemkový úřad – Usnesení