Veřejná vyhláška: Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství (dále jen DOP MěÚ Otrokovice) jako příslušný správní orgán dle ust. § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 500/2004 Sb.) a dle ust. § 124 odst. 1 a 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. č. 361/2000 Sb.) posoudil žádost právnické osoby SMO a.s., IČ: 42339839, se sídlem Zlínská 172, 765 02 Otrokovice - Kvítkovice (dále jen žadatel) zastoupené na základě plné moci právnickou osobou VÝDOZ s.r.o., IČ: 25549260, se sídlem Parková 488, 768 21 Kvasice (dále jen zástupce), a po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR, Dopravním inspektorátem Zlín (dále jen PČR DI Zlín)

stanoví

v souladu s ust. § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zák. č. 361/2000 Sb. přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích formou opatření obecné povahy v souladu s ust. § 171 zák. č. 500/2004 Sb., a to na silnicích č. III/36740 a III/36745 v obci a mimo obec Bělov, v rozsahu dopravních značek dle přiložených situací, které jsou nedílnou přílohou tohoto stanovení, v souvislosti se zajištěním bezpečnosti silničního provozu při provádění stavebních prací formou posuvného pracovního místa, v rámci stavby: „Odkanalizování obce Bělov“.

Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích bude v termínu do 16.05.2021.

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Veřejná vyhláška: stavební povolení Č. 512/2021
Veřejná vyhláška: stavební povolení Č. 512/2021
Oznámení veřejného projednání návrhu aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje
Oznámení veřejného projednání návrhu aktualizace č. 4...

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.