Veřejná vyhláška

  • vyvěšeno: 15.1.2019
  • sňato: 15.2.2019
  • zveřejnil: Marek Přecechtěl

Zveřejnění informací a podkladů a zpřístupnění dokumentů, vyjádření, stanovisek a jiných dokladů dle ust. § 9b zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů Seznámení s podklady pro rozhodnutí

Ředitelství vodních cest ČR, IČO 67981801, Vinohradská 2396, Vinohrady, 130 00 Praha 3, zastoupené AQUATIS a.s., IČO 46347526, Botanická 834, Veveří, 602 00 Brno 2, zastoupenou Ing. Václavem Sedmíkem, U první baterie 798, Střešovice, 162 00 Praha 616, adresa pro doručování: AQUATIS a.s., Botanická 834, Veveří, 602 00 Brno 2, podalo dne 2. 1. 2013 žádost o vydání územního rozhodnutí na umístění stavby

Plavební komora Bělov

na pozemcích p. č. 404/2, 486/9, 486/10, 486/12, 486/17, 571/2, 625/4, 647/1 v k. ú. Bělov (dále též jen „stavba“ nebo „záměr“). Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále též „odvolací správní orgán“) přezkoumává na základě odvolání 3 spolků Územní rozhodnutí č. 45/2017 č. j. SÚ/31705/ZRA ze dne 25. 7. 2017, spis. zn. SÚ/454/2013/ZRA vydané Městským úřadem Otrokovice, odborem stavební úřad (dále jen „stavební úřad“), pokračuje tedy v územním řízení na úrovni odvolacího správního orgánu.

Dne 1. 4. 2015 nabyl účinnosti zákon č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, který v čl. II Přechodných ustanovení bodu 2. stanovil, že na navazující řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se použijí § 9a odst. 4 a 5 a § 9b až 9d zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti. Do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zajistí správní úřad příslušný k vedení navazujícího řízení zahájeného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zveřejnění informací podle § 9b odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které dosud nebyly zveřejněny, pokud již neuplynula lhůta pro uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů, námitek účastníků řízení a připomínek.

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Info: Hlášenírozhlasu.cz
Info: Hlášenírozhlasu.cz
Schválený rozpočet DSO
Schválený rozpočet DSO

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.