Harmonizované kódy a národní kódy uváděné v ŘP

Harmonizované kódy a národní kódy uváděné v ŘP

 • 2. srpna 2019
 • Marek Přecechtěl
 • soubor

Harmonizované kódy a národní harmonizované kódy jsou uvedeny v příloze č. 5 vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů.

Uvedená vyhláška byla ve věci harmonizovaných kódů novelizována vyhláškoou č. 75/2016 Sb., s datem účinnosti k 1. 1. 2017.

HARMONIZOVANÉ KÓDY A NÁRODNÍ KÓDY
V řidičském průkazu podle § 1 odst. 5 bodu 12 uvádí harmonizované kódy, kterými se provádí podmínění, nebo omezení řidičského oprávnění, profestní způsobilost řidiče, případně administrativní náležitosti.

Platné harmonizované kódy od 1.1.2017


I. Harmonizované kódy

 1. Ochrana nebo korekce zraku
  01.01 Brýle
  01.02 Kontaktní čočky
  01.05 Oční kryt
  01.06 Brýle nebo kontaktní čočky
  01.07 Specifické optické pomůcky
 2. Sluchové pomůcky/komunikační pomůcky
 3. Protézy/ortézy pro končetiny
  03.01 Protéza/ortéza horní končetiny
  03.02 Protéza/ortéza dolní končetiny b) přizpůsobení vozidla
 4. Upravené ústrojí k ovládání řazení rychlostních stupňů
  10.02 Automatická převodovka
  10.04 Přizpůsobené ústrojí ovládání převodovky
 5. Upravené ústrojí ovládání spojky
  15.01 Přizpůsobený pedál spojky
  15.02 Ručně ovládaná spojka
  15.03 Automatická spojka
  15.04 Opatření proti zablokování nebo aktivaci pedálu spojky
 6. Upravené brzdové systémy
  20.01 Přizpůsobený brzdový pedál
  20.03 Brzdový pedál upravený na levou nohu
  20.04 Posuvný brzdový pedál
  20.05 Sklopený brzdový pedál
  20.06 Ručně ovládaná provozní brzda
  20.07 Ovládání brzdy s použitím maximální síly … N [například: "20.07(300 N)"]
  20.09 Přizpůsobená parkovací brzda
  20.12 Opatření proti zablokování nebo aktivaci brzdového pedálu
  20.13 Ovládání brzdy kolenem
  20.14 Ovládání brzdového systému s podporou vnější síly
 7. Upravené ústrojí ovládání akcelerátoru
  25.01 Přizpůsobený pedál akcelerátoru
  25.03 Sklopený pedál akcelerátoru
  25.04 Ručně ovládaný akcelerátor
  25.05 Ovládání akcelerátoru kolenem
  25.06 Ovládání akcelerátoru s podporou vnější síly
  25.08 Pedál akcelerátoru nalevo
  25.09 Opatření proti zablokování nebo aktivaci akcelerátoru
 8. Úpravy a zabezpečení pedálů
  31.01 Další sada paralelních pedálů
  31.02 Pedály ve stejné (nebo téměř stejné) úrovni
  31.03 Opatření proti zablokování nebo aktivaci akcelerátoru a brzdových pedálů, pokud
  pedály nejsou ovládány nohou
  31.04 Zvýšená podlaha
 9. Kombinovaný systém ovládání provozní brzdy a akcelerátoru
  32.01 Akcelerátor a provozní brzda jako kombinovaný systém ovládaný jednou
  rukou
  32.02 Akcelerátor a provozní brzda jako kombinovaný systém ovládaný vnější silou
 10. Kombinovaný systém ovládání provozní brzdy, akcelerátoru a řízení
  33.01 Akcelerátor, provozní brzda a řízení jako kombinovaný systém ovládaný vnější
  silou jednou rukou
  33.02 Akcelerátor, provozní brzda a řízení jako kombinovaný systém ovládaný vnější
  silou oběma rukama
 11. Upravené uspořádání ovladačů (přepínače světel, stěrač/ostřikovač čelního skla, houkačka, směrová světla apod.)
  35.02 Ovladače ovladatelné bez puštění zařízení pro řízení vozidla
  35.03 Ovladače ovladatelné levou rukou bez puštění zařízení pro řízení vozidla
  35.04 Ovladače ovladatelné pravou rukou bez puštění zařízení pro řízení vozidla
  35.05 Ovladače ovladatelné bez puštění zařízení pro řízení vozidla a mechanismy
  akcelerátoru a brzd
 12. Upravené řízení
  40.01 Řízení s použitím maximální ovládací síly… N [například "40.01 (140 N)"]
  40.05 Přizpůsobený volant (větší nebo silnější volant, zmenšený průměr volantu,
  apod.)
  40.06 Přizpůsobená poloha volantu
  40.09 Nožní ovládání řízení
  40.11 Pomocná zařízení na volantu
  40.14 Alternativně přizpůsobený systém řízení vozidla ovládaný jednou rukou/paží
  40.15 Alternativně přizpůsobený systém řízení vozidla ovládaný dvěma rukama/pažemi
 13. Upravené zařízení pro výhled dozadu/do stran
  42.01 Přizpůsobené zařízení pro výhled dozadu
  42.03 Přídavné vnitřní zařízení umožňující výhled do stran
  42.05 Zařízení k eliminaci mrtvého úhlu
 14. Poloha sedadla řidiče
  43.01 Výška sedadla řidiče umožňující normální výhled a v normální vzdálenosti od
  volantu a pedálů
  43.02 Anatomicky přizpůsobené sedadlo řidiče
  43.03 Sedadlo řidiče s postranní opěrou pro dobrou stabilitu
  43.04 Sedadlo řidiče s opěrkou ruky
  43.06 Přizpůsobení bezpečnostního pásu
  43.07 Typ bezpečnostního pásu s podporou pro dobrou stabilitu
 15. Úpravy motocyklů (povinnost uvedení podkódu)
  44.01 Samostatně ovládaná brzda
  44.02 Přizpůsobená brzda na předním kole
  44.03 Přizpůsobená brzda na zadním kole
  44.04 Přizpůsobená rukojeť akcelerátoru
  44.08 Výška sedadla umožňující řidiči v poloze vsedě mít současně obě nohy na
  zemi a udržovat motocykl v rovnováze při zastavení a stání.
  44.09 Maximální ovládací síla brzdy předního kola… N [například "44.09 (140 N)"]
  44.10 Maximální ovládací síla brzdy zadního kola… N [například "44.10 (240 N)"]
  44.11 Přizpůsobená stupačka
  44.12 Přizpůsobená řídítka
 16. Motocykl pouze s postranním vozíkem
 17. Pouze pro tříkolová motorová vozidla
 18. Pouze pro vozidla s více než dvěma koly, u kterých řidič nemusí pro rozjetí, zastavení a stání udržovat rovnováhu
 19. Omezení na určité vozidlo/číslo podvozku (identifikační číslo vozidla, VIN) Písmena pro použití v kombinaci s kódy 01 až 44 pro další specifikace:
  a levý
  b pravý
  c ruční
  d nožní
  e prostřední
  f paže
  g palec c) kódy pro omezení užívání
 20. Omezení jízdy podle denní doby (například: jedna hodina po východu slunce a jedna hodina před západem slunce)
 21. Omezení jízdy v okruhu … km od místa bydliště řidiče nebo pouze ve městě/regionu
 22. Řízení vozidla bez cestujících
 23. Jízda rychlostí nepřesahující … km/h
 24. Řízení vozidla povoleno výhradně v doprovodu jiného držitele řidičského oprávnění minimálně stejné skupiny vozidel
 25. Bez přívěsu
 26. Zákaz jízdy na dálnici
 27. Zákaz jízdy pod vlivem alkoholu
 28. Omezení na vozidla vybavená alkoholovým imobilizérem v souladu s normou EN 50436. Stanovení data platnosti je
  nepovinné [například "69" nebo "69(1.1.2016)"] d) administrativní záležitosti
 29. Výměna řidičského průkazu č … vydaného … (kým) (v případě třetí země rozlišovací značka EU/OSN; například "70.0123456789.NL")
 30. Druhopis řidičského průkazu č … (v případě třetí země rozlišovací značka EU/OSN; například "71.987654321.HR")
 31. Pouze pro čtyřkolová motorová vozidla skupiny B (B1)
 32. Pouze pro vozidla s automatickou převodovkou
 33. Pouze pro vozidla, která vyhovují specifikacím uvedeným v závorkách v souvislosti s použitím článku 13 směrnice 2006/126/ES 79.01. Pouze pro dvoukolová motorová vozidla s postranním vozíkem nebo bez něj 79.02. Pouze pro tříkolová motorová vozidla nebo čtyřkolová motorová vozidla skupiny
  AM 79.03. Pouze pro tříkolová motorová vozidla 79.04. Pouze pro tříkolová motorová vozidla doplněná o přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg 79.05. Lehký motocykl skupiny A1 s postranním vozíkem nebo bez něj s poměrem výkon/hmotnost převyšujícím 0,1 kW/kg 79.06. Jízdní souprava skupiny B+E, pokud největší povolená hmotnost přípojného vozidla převyšuje 3 500kg
 34. Pouze pro držitele řidičského oprávnění skupiny A s omezením pro tříkolová motorová vozidla, kteří nedosáhli věku 24 let
 35. Pouze pro držitele řidičského oprávnění skupiny A s omezením pro motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj, kteří
  nedosáhli věku 21 let
 36. Řidič je profesně způsobilý do …… [ve formátu 95 (DD.MM.RR) ]
 37. Motorová vozidla skupiny B s přípojným vozidlem o největší povolené hmotnosti
  převyšující 750 kg, pokud největší
  povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250
  kg
 38. Není oprávněn řídit motorové vozidlo skupiny C1, které spadá do oblasti působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady
  (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém
  zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů
  v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy

Poznámka:
Jednotka síly "N" uvedená u harmonizovaných kódů 20.07, 40.01, 44.09 a 44.10 udává schopnost řidiče ovládat systém.

II. Národní kódy

 1. Jiná zdravotní omezení, která nejsou uvedena v části I této přílohy.
 2. Nelze vykonávat činnost:
  a) řidiče, který řídí motorové vozidlo v pracovněprávním vztahu a u něhož je řízení motorového vozidla druhem práce sjednaným
  v pracovní smlouvě, b) řidiče, u kterého je řízení motorového vozidla předmětem samostatné výdělečné činnosti prováděné podle jiného právního předpisu, c) učitele výcviku v řízení motorových vozidel podle jiného právního předpisu.
 3. Posilovač spojky.
 4. Výjimka z věku u řidičského oprávnění skupiny vozidel A1, A2 nebo A osoby, která je držitelem licence motoristického sportovce,
  udělená pouze pro jízdu při sportovní soutěži.
 5. Omezení řidičského oprávnění skupiny vozidel A pouze k řízení motorového vozíku pro invalidy.
 6. Omezení řidičského oprávnění skupiny vozidel D pouze k řízení vozidla městské hromadné dopravy osob.
 7. Pouze pro řízení motorových vozidel stanovených v § 83 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb. do doby dosažení věku u skupiny vozidel
  C 21 let, u skupiny vozidel D 24 let.
 8. Zkušební doba podmíněného upuštění od výkon

Aktuality

Odečet elektroměrů »

E-on oznamuje, že 1.10.2020 budou v obci probíhat odečty elektroměrů. Prosíme občany o spolupráci, vzhledem k situaci a pokud možno opsali stav elektroměru a umístili na viditelné...

30.9.2020 - e-on odečty elektroměrů

Občané v karanténě, kteří chtějí volit 30. září...»

Ve dnech 2. a 3. října se uskuteční volby do Zastupitelstva Zlínského kraje a do části Senátu. Volby do Senátu se otrokovických občanů netýkají. Občanům v karanténě, kteří využijí...

29.9.2020 - volby

Bělovská drakiáda »

Sbor dobrovolných hasičů Bělov srdečně zve velké, malé i nejmenší na první ročník „Bělovská drakiády“. Těšit se můžete na souboje v pouštění draků, výběr...

29.9.2020 - drakiáda SDH

Z Gdaňska domů … »

Kdy: 13.11.2020, 17:30Kde: OÚ Bělov V bodech: Celková délka pochodu 915 kmPočet pochodových dnů 27Denní průměr 33,9 kmPrůměrná rychlost 4,7 km/hodinaNejkratší etapa Chelmža – Toruň 25...

29.9.2020 - knihovna přednáška

Film: Šarlatán »

Kdy: 1.10.2020, 19:00Kde: Otrokovická BesedaVstupné: 130 Kč Životopisný / DramaČesko / Irsko / Polsko / Slovensko, 2020, 118 min Režie: Agnieszka HollandScénář: Marek EpsteinKamera:...

28.9.2020 - Otrokovická Beseda

další aktuality »
Letní kino
Letní kino
Floria léto
Floria léto

Podobné

V Otrokovicích by si mělo do konce roku vyměnit řidičák téměř 1500 lidí »

Ke kontrole platnosti svých řidičských průkazů vyzývá veřejnost vedoucí oddělení řidičských průkazů Městského úřadu...

Marek Přecechtěl - 19.8.2020 - řidičské průkazy Otrokovice

Pozor na platnost řidičského průkazu »

Městský úřad Otrokovice doporučuje řidičům, aby si zkontrolovali platnost řidičských průkazů. Do konce roku si má...

Marek Přecechtěl - 30.11.2019 - řidičské průkazy

Harmonizované kódy a národní kódy uváděné v ŘP »

Harmonizované kódy a národní harmonizované kódy jsou uvedeny v příloze č. 5 vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských...

Marek Přecechtěl - 2.8.2019 - řidičské průkazy

Řidičské průkazy »

Řidičské průkazy: novinky od 1.7.2018 Pokud jsme si něco přáli ve vztahu k řidičskému průkazu, tak mít možnost vyřídit...

Marek Přecechtěl - 24.6.2018 - řidičské průkazy

Lékařské prohlídky řidičů … »

Od 1.7.2013 se zvyšuje z dosavadních 60 na 65 let věku věkový limit pro první povinnou prohlídku řidičů „amatérů“. Od...

Marek Přecechtěl - 20.4.2013 - řidičské průkazy