Kdy (ne)volat policii?

  • 7. srpna 2019
  • Marek Přecechtěl
  • leták
Kdy (ne)volat policii?

1. Nabourali jste s vozem na leasing, nebo firemním?

Oznámit Policii ČR - NE:  V tomto případě se sice jedná o majetek třetí osoby, ale zároveň jde o přímého účastníka střetu. Platí tak zde výjimka ze zákona: policii je nutné přivolat k dopravní nehodě, jestliže dojde ke hmotné škodě na majetku třetí osoby, ovšem s výjimkou škody na vozidle, jehož řidič má účast na dopravní nehodě, nebo škody na věci přepravované v tomto vozidle. Ovšem prostudujte si smluvní podmínky ve smlouvě, kde může být zakotvena povinnost policii volat. A pak holt nezbývá než to udělat kvůli případným sankcím. „Nepřivolání Policie ČR ve výše uvedeném případě není protizákonné, a proto by to samotné nemělo být důvodem krácení pojistného plnění. Roli ovšem mohou hrát jiné okolnosti. Pokud například není nehoda správně zdokumentovaná, není řádně doložen rozsah škody a podobně,“ vysvětluje Veronika Exnerová z České kanceláře pojistitelů.  

Další postup: Majitele či provozovatele vozidla, tedy leasingovou společnost či zaměstnavatele, informujte o nehodě neprodleně po jejím nahlášení na příslušné pojišťovně.

Poznámka: Při vyplňování záznamu o dopravní nehodě věnujte pozornost kolonce „pojištěný/pojištěná osoba“. Tu vyplňte v souladu s údaji v zelené kartě k automobilu – obvykle je pojištěnou osobou zaměstnavatel, respektive provozovatel vozidla, nikoli konkrétní řidič vozidla! 

2. Poškodili jste, nebo dokonce ulomili kolo ve výmolu?

Oznámit Policii ČR - NE

Další postup: Vyfotografujte si jednak místo nehody (výmol, ukradené víko kanálové vpusti apod.), jednak zda se v okolí nachází dopravní značení upozorňující na nerovnosti vozovky. Vše důkladně zdokumentujte pro řešení s pojišťovnou.

Poznámka: Pokud značení upozorňující na výmol chybí, informujte policii, aby upozornila správce komunikace!

3. Porazili jste domácí, nebo hospodářské zvíře?

Oznámit Policii ČR - ANO: Jedná se o povinnost ze zákona

Kam volat: Linka 158

Další postup: Policie kontaktuje veterináře, nebo sama ověří identitu zvířete. Následně vyrozumí majitele.

Poznámka: Nesnažte se jakkoli se zvířetem manipulovat, nebo mu pomáhat, mohlo by dojít ke zranění!

4. Střetli jste se s lesní zvěří?

Oznámit Policii ČR - ANO:  Ukládá to zákon

Kam volat: Linka 158

Další postup: Pokud je zvíře mrtvé, nemanipulujte s ním. Jestliže je zraněné a uteklo, oznamte i to. Policie vyrozumí majitele honitby, nebo místní myslivecké sdružení, aby si je dohledala.

Poznámka: Mrtvé zvíře nikdy nenakládejte do vozu, mohlo by to být považováno za pytláctví!

5. Poškodili jste při nehodě komunikaci, značení, svodidla?

Oznámit Policii ČR - ANO:  Povinnost ukládá zákon

Kam volat: Linka 158

Další postup: Označte nebezpečí výstražným trojúhelníkem v dostatečné vzdálenosti. Policie poškození zadokumentuje a oznámí správci komunikace.

Poznámka: Dřívější povinnost řidiče oznámit poškození komunikace nebo její součásti přímo správci komunikace byla zrušena!

6. Došlo při havárii k poškození životního prostředí, například úniku provozních kapalin?

Oznámit Policii ČR - ANO:  Jde o zákonnou povinnost

Kam volat: Linka 112 - Při řešení havárie mohou být potřeba i další složky Integrovaného záchranného systému.

Další postup: Na lince Integrovaného záchranného systému (IZS) vám oznámí, kdo a jak bude vzniklý problém řešit. Zda bude potřeba jen výjezdu policie, nebo i zásahu hasičů.

Poznámka: Vždy vyčkejte na místě až do příjezdu policie, nebo hasičů!

7. Spadl na auto strom, nebo velká větev?

Oznámit Policii ČR - NE

Další postup: Vyrozumějte pojišťovnu, je důležité například udat, zda strom stojí na soukromém, nebo obecním pozemku, popsat okolnosti vzniku. Posuzuje se také, zda majitel mohl pád stromu nebo jeho části předvídat a škodě zabránit, nebo byly okolnosti neočekávané (vichřice apod.).

Poznámka: Pokuste se zajistit svědky, místo nehody dobře zdokumentujte!

8. Porazili jste v důsledku havárie plot, nebo poškodili dům?

Oznámit Policii ČR - ANO:  Jedná se o poškození majetku třetí osoby.

Kam volat: Linka 158

Další postup: Pokuste se oslovit majitele. Pokud není v dosahu, kontaktuje jej policie. Zdokumentujte situaci.

Poznámka: S vozidlem, pokud přímo neohrožuje bezpečnost nebo plynulost provozu, nemanipulujte!

9. Ztratili, nebo zabouchli jste si klíče od vozu?

Oznámit Policii ČR - NE

Kam volat: Linka 156, Městská policie

Další postup: Oznamte problém městským strážníkům, již mohou při otevírání vozu asistovat, nebo jej sami otevřít.

Poznámka: Pokud neseženete rychle klíče, vyčkejte příjezdu strážníků. Výjimkou jsou případy, kdy v autě zabouchnete děti, nebo zvířata, zejména v horku. Pak klidně rozbijte třeba okénko, jde o záchranu života!

10. Došlo k poškození zaparkovaného vozidla?

Oznámit Policii ČR - ANO:  Je poškozen majetek třetí osoby.

Kam volat: Linka 158

Další postup: Vše řádně zadokumentujte.

Poznámka: Pokud nepočkáte, bude se věc posuzovat jako ujetí od dopravní nehody. Dřívější běžná praxe, když za stěrač dáte lísteček s kontaktem na sebe, v žádném případě nestačí!

11. Trefili jste při střetu na přejezdu železniční signalizaci?

Oznámit Policii ČR - ANO: Došlo k poškození obecně prospěšného zařízení.

Kam volat: Linka 112 - Při řešení havárie mohou být potřeba i další složky Integrovaného záchranného systému.

Další postup: Operátoři linky určí zasahující jednotku, policie sama oznámí poškození zařízení na Sdružení železniční dopravní cesty.

Poznámka: Označte místo střetu, jinak nezasahujte!

12. Nejste schopni vlastními silami obnovit plynulost silničního provozu?

Oznámit Policii ČR - ANO: Je to povinné ze zákona.

Kam volat: Linka 112 - Při řešení havárie mohou být potřeba i další složky Integrovaného záchranného systému.

Další postup: Na záchranářské lince IZS podle rozsahu nehody rozhodnou, kdo dorazí – zda policie, nebo hasiči.

Poznámka: Před manipulací s vozidlem či vozidly dobře zdokumentujte okolnosti střetu pro pozdější řízení s pojišťovnou!

13. Poničili jste nárazem sloup veřejného osvětlení?

Oznámit Policii ČR - ANO: Jedná se o poškození majetku třetí osoby.

Kam volat: Linka 158

Další postup: Zdokumentujte poškození.

Poznámka: Nedotýkejte se obnažených elektrických kabelů, například ve snaze zprůjezdnit místo nehody!

Podobné

Náměstí 2019/3
Náměstí 2019/3
Zahájení pěstitelského pálení
Zahájení pěstitelského pálení