Úřední deska

vyvěšeno příspěvek
16.11.2017 Komplexní pozemkové úpravy »
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Bělov – žádost o vyložení oznámení o vystavení soupisu nároků vlastníků pozemků – ÚD V rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bělov zabezpečil Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Zlín v souladu s ustanovením § 8 zákona č. 139/2002 Sb., o...
16.11.2017 Doručení veřejnou vyhláškou »
Z důvodu, že u níže uvedených vlastníků – účastníků řízení o Komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Bělov a části k. ú. Žlutava, Nová Dědina a Kvasice nelze doručit oznámení o vyložení soupisu nároků a o lhůtě pro uplatnění námitek na adresu trvalého pobytu a jiná adresa není známa, případně není u zemřelých vlastníků znám okruh dědiců, doručuje...
16.11.2017 Starostovy řádky … »
Obecní technika Vážení spoluobčané v návaznosti na poslední zastupitelstvo obce Bělova ze dne 14.11.2017 sděluji následující k obecní technice a komunitní kompostárně. Vývoz kontejnerů na biologický odpad ze čtyř míst bude nadále provádět pan Knedla s tím, že jeden další kontejner je prioritně určen k ukládání stavební sutě či zeminy s odvozem do...
9.11.201714.11.2017 Nařízení »
Nařízení státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj, jako správní orgán místně a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 (dále též „KVSZ“ nebo „KVS SVS pro Zlínský kraj“) a podle § 49 odst. 1 písm. c) a v souladu s ustanovením § 15 odst. 1. písm. b), c), d) a e), § 54 odst. 2 písm. a)...
9.11.20171.12.2017 Opatření obecné povahy »
Ministerstvo zemědělství podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. a) lesního zákona nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření, a to nejpozději do 31. března 2018. Nařízení uvedené v odstavci 1. se nevztahuje na lesy na území národních parků a na lesy v jejich ochranných...
7.11.201714.11.2017 Pozvánka: 24. zasedání »
Informace o konání 24. zasedání Zastupitelstva obce Bělov Obecní úřad Bělov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Bělov, svolaného starostou obce Jiřím Přecechtělem v souladu s § 92 odst. 1 zákona o obcích. Místo konání: Obec Bělov–...
30.10.20171.12.2017 Oznámení »
Oznámení o opravě chyby v údajích katastru nemovitostí Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín (dále jen „katastrální úřad“) Vám v souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), oznamuje, že v katastrálním operátu katastrálního území Bělov provedl tuto opravu údajů katastru...
30.10.20171.12.2017 Zveřejnění nepropachtovaného majetku »
Žadatelé o pacht/pronájem budou své žádosti muset uplatnit tak, aby byly doručeny na Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj ve Zlíně v termínu nejpozději do 30 dní po datu zveřejnění (tj. do 30.11.2017) a to buď písemně nebo prostřednictvím datové zprávy včetně zaručeného elektronického podpisu. V případě podání žádosti bude po tomto termínu...
24.10.20176.11.2017 9. zasedání zlínského kraje »
Pozvánka: 9. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje se uskuteční 06.11.2017 od 10:00 hodin v budově sídla Zlínského kraje.
21.10.201721.11.2017 Výsledky voleb do poslanecké sněmovny ’17 »
Výsledky voleb do poslanecké sněmovny: Číslo okrsku: 588318, Bělov Volební kraj: Zlínský Počet osob zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu voličů celkem: 257 Počet vydaných úředních obálek: 174 Počet odevzdaných úředních obálek: 174 Počet platných hlasů: 174 Volební účast: 67,7% Výsledky: č. strana hlasů % 1 Občanská...
15.10.201715.11.2017 Odstranění dřevin »
Vážení vlastníci a uživatelé pozemků, dovolte, abychom vás upozornili na nutnost dodržení zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a povinnosti, které z něj plynou. Na základě tohoto zákona a dle platných norem (PNE 33 0000-6, PNE 33 3300, PNE 33 3301, PNE 33 3302) vás žádáme o odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz...
12.10.2017 Starostovy řádky … »
Vážení spoluobčané i návštěvníci či přespolní, obracím se na Vás s prosbou o radu. Není to asi obvyklé takto se obracet k veřejnosti, ale nevime co, či kde hledat a o co konkrétně? Obchod na obci. Posledního června v obci ukončila nájemkyně obecního obchodu smlouvu zejména z důvodu nerentability prodeje. Nájem za korunu, otop na půl s obecním...

počet položek: 762