Ohlédnutí za rokem 2021

Ohlédnutí za rokem 2021


Vážení spoluobčané,

je mi ctí se s Vámi podělit a připomenout rok 2021, co vše obecní úřad, vedení obce a celé zastupitelstvo obce Bělov vykonalo.

Nejdůležitější stavebně ukončenou akcí je Odkanalizování obce Bělov, řekl bych první a nejdůležitější etapa zejména ve směřování obce a možnosti budoucí výstavby a rekonstrukcí rodinných domů v obci. Celá projektová příprava spolu s vyřizováním zabrala „obvyklých“ bezmála deset let a je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje , dokumentu, který je v platnosti přes dvacet let. Akce se dotkla dvou katastrů, nespočtu majitelů pozemků, polesí Buchlovice či Povodí Moravy i Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK). Ukončením této etapy vzniká povinnost připojení se cca 90 domu, chalup, chat, provozoven na jednotnou kanalizaci pokud ještě nejsou a přepojení odpadů z domů mimo septiky a domovní ČOV.

Vysoutěžená cena za stavební část generálního dodavatele stavby SMO Otrokovice byla ve výši 11.920.000,kč (celkem se do soutěže přihlásilo 9 společností a celou soutěž administrovala společnost MCI-servis Zlín včetně právní činnosti). Dalšími činnostmi stavby byl stavební dozor fa.Pekospol, koordinátor  BOZP p.Plachý, autorský dozor p.Soudilová, vyřizování doplňujících povolení a další p.Oškerová-Peřinová. V neposlední řadě společnost S-Dotace zajišťující komunikaci mezi poskytovatelem dotací Státním fondem životního prostředí (SFŽP) a obcí včetně měsíčních fakturací a doplňujících činností směrem k SFŽP. Pravidelné kontrolní dny za mé účasti spolu s panem místostarostou, kdy jsme se snažili vnášet společné připomínky zejména směrem k budoucímu provozování obcí Bělov. Dle podmínek dotace musí být vlastníkem i provozovatelem obec Bělov nejméně deset let od kolaudace.

Financování akce bylo následující: 63,75% celkové částky poskytl obci SFŽP, další 10% finančních nákladů obec obdrží ze Zlínského kraje po kolaudaci díla. Na zbývající část si obec vzala úvěr, kdy nedoplatek původního úvěru za plynofikaci je nově sloučen do úvěru nového. Celková roční splátka ve výši cca 500.000,-kč.

Ukončená kanalizace sestává ze tří nedílných částí. Gravitační kanalizace v délce cca 460m – zatrubnění do té doby otevřeného příkopu, který nebyl úplně oku lahodícím vjezdem do obce. Čerpací stanice s technologií a výtlačné potrubí v celkové délce cca 1.600 metrů z toho bezmála 240 metrů protlak po řekou Moravou realizovaný firmou Stavospoj s.r.o., suchým korytem až do zklidňující šachty na ulici Erbenova u Senioru „B“ ve městě Otrokovice.

Součástí odkanalizování jsou i přípravné práce pro plánovaný smíšený chodník s cyklostezkou od Bělovské točny k čerpací stanici. Kanalizační šachty na této trase jsou osazeny již do výšky budoucího chodníku včetně doplnění kameniva nad rámec rozpočtu kanalizace. Komunikace 3.třídy bude nově ukončena obrubníkem a doplněna 5 kanálovými vpustěmi. Smíšený chodník od autobusové točny po čerpací stanici je již vyprojektován, připraven k vydání stavebního povolení, ale jako každá liniová stavba v této zemi má svá ALE. Část plánované stavby je mimo jiných umístěna na pozemku Pozemkového úřadu ČR určeného k osázení dřevin –lokálního biokoridoru.

Obec po dohodě s Pozemkovým úřadem a jedním vlastníkem pozemku zajistila celkovou realizaci výsadby lokálního biokoridoru v celé délce nad oploceným areálem Farmy Bělov. Celou výsadbu realizoval pan Stanislav Běhula. V této chvíli obec žádá o bezúplatný převod zmíněného pozemku z důvodu splnění podmínek tj.pozemky plní určenou funkci i dle územního plánu. Menší část finančních prostředků na výsadbu ve výši 40.000,-kč věnovala Teplárna Otrokovice.

Obec uzavřela v letošním roce taktéž partnerství s obcemi Nová Dědina a Žlutava a městem Otrokovice „Cestou branou do chřibů“ za účelem vytvářet a s spravovat turistické trasy uvedenými katastry, propagovat nejenom samotné obce, ale v budoucnu například řemeslné a jiné produkty či živnostníky a podobně. Trasy vedou převážně po obecních pozemcích a to především po polních a lesních cestách.Stezka Bělova – 8,2 km – červená Stezka Žlutavy – 6,8 km – oranžová Stezka Nové Dědiny – 6,7 km – žlutá. Součástí stezky v obci Bělov je i plánovaná část od Modelářského letiště ve směru Jez Bělov kolem potoka Široký. Z poloviny již hotova při výstavbě výtlačné kanalizace, povrch doplněn asfaltovým recyklátem se zahutněním. Dokončení plánujeme během zimních měsíců začátku roku 2022.

Nejenom liniovými stavbami se obec v končícím roce zabývala. Je vypracován projekt se zázemím pro cvičiště hasičů na sportovišti Pod Stráněmi. Na údržbu zelené plochy obec pořídila nový zahradní traktor se sběrným košem, který má ve správě Sbor dobrovolných hasičů a hoši i provádí pravidelné sečení zelené plochy.

K setkávání občanů je v obci zbudován obecní areál s budovou a přístřeškem tento slouží nepřetržitě již od začátku 70-tých let minulého století pouze s tu menšími či většími opravami či stavbami, tj.dětské hřiště či opěrná zídka u sportoviště. V letošním roce obec nechal vypracovat architektonickou studii na zásadní rekonstrukci a dostavbu obecního areálu.  V rozpočtu na rok 2022 počítá zastupitelstvo obce s vypracováním projektové dokumentace spolu s vyřízením stavebního povolení tak, aby následně bylo možno žádat o dotace.

Z MAS Jižní Haná byla získána dotace na rekonstrukci obecní knihovny včetně nového vybavení, regály, stoly. Ze stejného dotačního titulu dále doplnění vybavení klubovny mladých hasičů. Dotace převyšující 100.000,-kč.

Zlínský kraj přispěl částkou přesahující částku 150.000,-kč na vybavení JSDH obce na pořízení dýchací techniky včetně náhradních tlakových láhví, svítilny, záchranářský žebřík a kalové čerpadlo.

Taktéž byly investovány obecní peníze do každoročních oprav místních komunikací a to vjezd směrem Horní Pole, oprava komunikace Padělek a Vývozek.

Drobnější opravy mimo jiných výměna podlahy na obecním areále či výměna části střechy na budově obchodu.

Projektová příprava odkanalizování místní části Žlutavská a Kobylisko a projektová příprava respektive již vyřizování stavebního povolení na silniční sjezd z komunitní kompostárny.

Toto jsou ve stručnějším popisku asi nejdůležitější pracovní aktivity zastupitelstva obce, kde a to chci zdůraznit všichni zastupitelé jsme v neuvolněných funkcích, ale díky zastupitelnosti a ochotě zvolených zastupitelů jsme společně snad dokázali efektivně využívat obecní rozpočet. Každý jeden člen zastupitelstva se snaží dle pracovních či soukromých možností, což je myslím vidět.

V neposlední řadě je třeba velký dík oběma pracovníkům obecního úřadu starajících se o zeleň a obecní prostranství. Upravený katastr nejenom pravidelně vysečený, ale i nová a obnovovaná květinová výzdoba či výsadba stromků utváří veřejná prostranství.

Vedení obce ve spolupráci s členy výborů mělo v první polovině roku obtížný úkol najít a zapojit ihned do investičních aktivit novou hospodářku-ekonomku obce. Tento úkol myslíme se podařil a i administrativní práce, které je bohužel čím dál více, je zvládána ke všeobecné spokojenosti.

Co nás tedy čeká a co očekáváme v roce 2022. Probíhající přípravy další velké akce a to průtah obcí Bělov. Akce se zdárně podařila administrovat celá ve společné součinnosti se Zlínským krajem a ŘSZK. Čeká nás obtížný úkol jak všechny části akce financovat a zrealizovat. Je naplánována nejdříve v roce 2023 - kanalizace, veřejné osvětlení, chodník, samotný průtah včetně sjezdů. Dále dokončení projektové přípravy a stavební povolení odkanalizování Žlutavská, Kobylisko. Projektování výše zmíněného obecního areálu. Další opravy obecních komunikací a jistě se najdou další tu více či méně důležité aktivity směřující ke spokojenosti obyvatel žijících v obci Bělov.

Obec Bělov je počtem obyvatel na vzestupu. Vše je nejmarkantněji vidět na výši rozpočtových příjmů. Samozřejmě, vždy mohou být vyšší, i toto se bude postupně snad lepšit po zahájení výstavby nových domů v lokalitě Kopce a nejenom zde.

Závěrem chci za celé zastupitelstvo obce Bělova Vám všem občanům obce a nejenom občanům s trvalým pobytem, ale i Vám, kteří zde pouze zajíždíte na kratší pobyty popřát, pouze pozitivní mysl, určitě zdraví, trochu štěstí a hlavně pěstujme vzájemnou toleranci, úctu ke starším a prosím važme si té možnosti zde žít. Opatrujme to, co nám zde zanechali naši předci. I naše současné vedení se snaží dle svých nejlepších znalostí zanechat něco dobrého dalším generacím.

V Bělově 31.12.2021

Jiří Přecechtěl,
starosta obce

Ohlédnutí za rokem 2021
Ohlédnutí za rokem 2021
Ohlédnutí za rokem 2021
Ohlédnutí za rokem 2021

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

PF 2022
PF 2022
Finanční úřad
Finanční úřad

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.