Podání žádosti

Podání žádosti


Státní fond životního prostředí ČR Vám oznamuje, že Vaše žádost "Odkanalizování obce Bělov" byla úspěšně podána. Žádosti bylo přiděleno registrační číslo "1190400129".

Pěkný den Vám všem vážení občané,

strohé souvětí oznamující nejenom pro naše občany tu skutečnost, že po více jak dvaceti letech již je opravdu potřebné likvidovat znečištěné vody z domácností, či vody z komunikací dle současných požadavků a standartů, tak aby nebyl omezován další rozvoj nejenom naší obce.

Nejspíše již si mnoho z Vás nevzpomene na Mikroregion Otrokovicko, akce Čistá voda pro Dunaj, či řešení odkanalizování obcí vypracované Centroprojektem Zlín. Studie centrální či decentralizovaného řešení likvidace odpadních vod v domovních ČOV nebo kořenové čistírny. Návrhů a nápadů za leta bylo opravdu hodně, mimo jiných i centrální čištění společně s obcí Nová Dědina a Žlutava. Každá studie a projekt samozřejmě nebyl zadarmo, ale bez těchto argumentů bychom nedospěli k uvedenému řešení.

Obec Bělov se před osmi lety definitivně rozhodla o připojení obecní jednotné kanalizace na veřejnou kanalizační stoku města Otrokovice, s čištěním na průmyslové ČOV v Otrokovicích a to zejména z těchto důvodů.

  • Výtlak do stokové sítě města Otrokovice je v souladu s krajskou koncepcí odkanalizování PRVKUZ, ÚP obce Bělov i ÚP města Otrokovice
  • Pořizovací cena čerpací stanice s výtlačným potrubím oproti výstavbě samostatné ČOV, kdy i vyčištěné vody z ČOV by musely být vyvedeny až do řeky Moravy
  • Provozování ČOV zde stálá nutná provozní povolení, vzorkování vypouštěných vod a další administrativní úkony a hlavně stále damoklův meč kontrol i pokut
  • Provozní náklady pouze na čerpací stanici s jedním čerpadlem pracovním a jedním záložním oproti samostatné ČOV, zde je elektromotorů a další technologie nesrovnatelně více i pro udržování a opravy
  • Čerpací stanice je bezobslužná pouze s čištěním – vývoz hrubého předčištění (kameny, písek, odpad z domácností)
  • Kvalita vyčištěné vody u malé ČOV nikdy nebude jak u velké centrální ČOV, ale požadavky jsou úplně srovnatelné

Argumentů je samozřejmě daleko více odpisy, zajištění dlouhodobého bezproblémového provozu a podobně. Stejnou cestou dnes směřují daleko větší obce než je obec Bělov.

A proč zrovna žádost o dotaci v této chvíli? Obec Bělov nevlastní a již nikdy nemá možnost získat povolení k vypouštění i předčištěných vod do vod povrchových z důvodu otevřeného kanalizačního koryta pod obcí. Vy občané majitelé půdy máte zájem o výstavbu nových rodinných domků, nebo i rekonstrukci. Zde narážíme na další problém a to povolování domovních ČOV. Povolení na domovní ČOV již bude vydáváno pouze na dobu určitou s možností prodloužení samozřejmě za přísnějších podmínek. Povolení dalších míst k výstavbě RD v obci Bělov nebude možné bez možnosti napojení na jednotnou případně oddílnou kanalizaci s odvedením odpadních vod na ČOV. A hlavně obec již vlastní nejenom stavební povolení na odkanalizování obce od srpna roku 2019, ale již troufám si tvrdit důkladnou realizační dokumentaci.

Podání žádosti odsouhlasilo celé zastupitelstvo obce Bělov jednohlasně, za což osobně děkuji, na svém zasedání dne 22.ledna 2020. Samotné vypracování žádosti bylo tedy hodně časově šibeniční tj. do pátku 31.ledna. Na tomto místě chci poděkovat zejména operativnímu přístupu Krajského úřadu Zlínského kraje, celého úřadu města Otrokovice, ředitelství Povodí Moravy v Brně, Komerční bance v Kroměříži a v neposlední řadě paní projektantce Soudilové s výpočty a analýzami. Snažili jsme se veškeré potřebné podklady shromáždit tak, aby zpracovatel dotace pan Sousedík mohl vše dát do mašliček, a následně podal žádost, což se ve čtvrtek 30.1.2020 podařilo.

Pár technických čísel plánované akce. Délka plánované nové gravitační kanalizace tj. zatrubnění otevřené příkopy pod obcí v délce 476 metrů, výtlačné potrubí v délce 1217 metrů, čerpací stanice, dešťový oddělovač a retenční jímka. Rozpočtové náklady akce činí 21.837.000,-kč včetně DPH. Projekt v první chvíli počítá s odvedením 9360m3/rok odpadních vod. Elektrické napájení čerpací stanice je z nové kioskové trafostanice, investice majitel stavební lokality Kopce.

Tímto krokem celé zastupitelstvo obce Bělov a věřím, nejenom zastupitelstvo hodně hlasitě řeklo „A“, ale než bude vše tak, jak má být, čeká nás společně ještě hodně dlouhá cesta, trnitá, v mnoha případech i cesta, kdy se jistě budou názory tříštit s požadavky občanů na to či ono. Bez tohoto prvního kroku nemůžeme pokračovat dále tj.řešení průtahu obcí, kdy je plánována výměna a rekonstrukce kanalizace včetně přepojení kanalizace Za humny do jednotné stoky Dědina. Neméně důležitou věcí je i plánování budoucího odvedení všech dalších odpadních vod, jež vytékají proti proudu do potoka Široký z obou břehů a toto již nebude pouze a jenom otázka naší obce. Zde je mimo jiných i zainteresován požadavek investora Pozemkového úřadu na výstavbu vodní nádrže, do které samozřejmě nemůže být zakončena žádná stoková kanalizace.

Ano, odkanalizování obce bude finančně náročné nejenom pro obec samotnou, ale a to zejména my všichni občané již stále budeme platit další poplatek a to za odvedení odpadních vod bez rozdílu, zda využíváme svůj vlastní zdroj vody či vodu pro veřejnou potřebu z veřejného vodovodu, jiný zdroj v obci Bělov samozřejmě ani není.

O průběhu dotace Vás zastupitelstvo obce Bělov bude nadále informovat. V případě získání dotace z Národního operačního programu SFŽP je samotná realizace plánována na roky 2021 a 2022.

Vedení obce Bělov

Váš komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky mažeme.

Kurz jógy
Kurz jógy
Zprávy z MZ, únor ’20
Zprávy z MZ, únor ’20

Souhlas s používáním Cookies

Pro správné fungování tohoto webu se používají soubory cookies.
Cookies nepoužíváme pro žádné marketingové a analytické účely.