Podání žádosti

Podání žádosti

  • 31. ledna 2020
  • Marek Přecechtěl

Státní fond životního prostředí ČR Vám oznamuje, že Vaše žádost "Odkanalizování obce Bělov" byla úspěšně podána. Žádosti bylo přiděleno registrační číslo "1190400129".

Pěkný den Vám všem vážení občané,

strohé souvětí oznamující nejenom pro naše občany tu skutečnost, že po více jak dvaceti letech již je opravdu potřebné likvidovat znečištěné vody z domácností, či vody z komunikací dle současných požadavků a standartů, tak aby nebyl omezován další rozvoj nejenom naší obce.

Nejspíše již si mnoho z Vás nevzpomene na Mikroregion Otrokovicko, akce Čistá voda pro Dunaj, či řešení odkanalizování obcí vypracované Centroprojektem Zlín. Studie centrální či decentralizovaného řešení likvidace odpadních vod v domovních ČOV nebo kořenové čistírny. Návrhů a nápadů za leta bylo opravdu hodně, mimo jiných i centrální čištění společně s obcí Nová Dědina a Žlutava. Každá studie a projekt samozřejmě nebyl zadarmo, ale bez těchto argumentů bychom nedospěli k uvedenému řešení.

Obec Bělov se před osmi lety definitivně rozhodla o připojení obecní jednotné kanalizace na veřejnou kanalizační stoku města Otrokovice, s čištěním na průmyslové ČOV v Otrokovicích a to zejména z těchto důvodů.

  • Výtlak do stokové sítě města Otrokovice je v souladu s krajskou koncepcí odkanalizování PRVKUZ, ÚP obce Bělov i ÚP města Otrokovice
  • Pořizovací cena čerpací stanice s výtlačným potrubím oproti výstavbě samostatné ČOV, kdy i vyčištěné vody z ČOV by musely být vyvedeny až do řeky Moravy
  • Provozování ČOV zde stálá nutná provozní povolení, vzorkování vypouštěných vod a další administrativní úkony a hlavně stále damoklův meč kontrol i pokut
  • Provozní náklady pouze na čerpací stanici s jedním čerpadlem pracovním a jedním záložním oproti samostatné ČOV, zde je elektromotorů a další technologie nesrovnatelně více i pro udržování a opravy
  • Čerpací stanice je bezobslužná pouze s čištěním – vývoz hrubého předčištění (kameny, písek, odpad z domácností)
  • Kvalita vyčištěné vody u malé ČOV nikdy nebude jak u velké centrální ČOV, ale požadavky jsou úplně srovnatelné

Argumentů je samozřejmě daleko více odpisy, zajištění dlouhodobého bezproblémového provozu a podobně. Stejnou cestou dnes směřují daleko větší obce než je obec Bělov.

A proč zrovna žádost o dotaci v této chvíli? Obec Bělov nevlastní a již nikdy nemá možnost získat povolení k vypouštění i předčištěných vod do vod povrchových z důvodu otevřeného kanalizačního koryta pod obcí. Vy občané majitelé půdy máte zájem o výstavbu nových rodinných domků, nebo i rekonstrukci. Zde narážíme na další problém a to povolování domovních ČOV. Povolení na domovní ČOV již bude vydáváno pouze na dobu určitou s možností prodloužení samozřejmě za přísnějších podmínek. Povolení dalších míst k výstavbě RD v obci Bělov nebude možné bez možnosti napojení na jednotnou případně oddílnou kanalizaci s odvedením odpadních vod na ČOV. A hlavně obec již vlastní nejenom stavební povolení na odkanalizování obce od srpna roku 2019, ale již troufám si tvrdit důkladnou realizační dokumentaci.

Podání žádosti odsouhlasilo celé zastupitelstvo obce Bělov jednohlasně, za což osobně děkuji, na svém zasedání dne 22.ledna 2020. Samotné vypracování žádosti bylo tedy hodně časově šibeniční tj. do pátku 31.ledna. Na tomto místě chci poděkovat zejména operativnímu přístupu Krajského úřadu Zlínského kraje, celého úřadu města Otrokovice, ředitelství Povodí Moravy v Brně, Komerční bance v Kroměříži a v neposlední řadě paní projektantce Soudilové s výpočty a analýzami. Snažili jsme se veškeré potřebné podklady shromáždit tak, aby zpracovatel dotace pan Sousedík mohl vše dát do mašliček, a následně podal žádost, což se ve čtvrtek 30.1.2020 podařilo.

Pár technických čísel plánované akce. Délka plánované nové gravitační kanalizace tj. zatrubnění otevřené příkopy pod obcí v délce 476 metrů, výtlačné potrubí v délce 1217 metrů, čerpací stanice, dešťový oddělovač a retenční jímka. Rozpočtové náklady akce činí 21.837.000,-kč včetně DPH. Projekt v první chvíli počítá s odvedením 9360m3/rok odpadních vod. Elektrické napájení čerpací stanice je z nové kioskové trafostanice, investice majitel stavební lokality Kopce.

Tímto krokem celé zastupitelstvo obce Bělov a věřím, nejenom zastupitelstvo hodně hlasitě řeklo „A“, ale než bude vše tak, jak má být, čeká nás společně ještě hodně dlouhá cesta, trnitá, v mnoha případech i cesta, kdy se jistě budou názory tříštit s požadavky občanů na to či ono. Bez tohoto prvního kroku nemůžeme pokračovat dále tj.řešení průtahu obcí, kdy je plánována výměna a rekonstrukce kanalizace včetně přepojení kanalizace Za humny do jednotné stoky Dědina. Neméně důležitou věcí je i plánování budoucího odvedení všech dalších odpadních vod, jež vytékají proti proudu do potoka Široký z obou břehů a toto již nebude pouze a jenom otázka naší obce. Zde je mimo jiných i zainteresován požadavek investora Pozemkového úřadu na výstavbu vodní nádrže, do které samozřejmě nemůže být zakončena žádná stoková kanalizace.

Ano, odkanalizování obce bude finančně náročné nejenom pro obec samotnou, ale a to zejména my všichni občané již stále budeme platit další poplatek a to za odvedení odpadních vod bez rozdílu, zda využíváme svůj vlastní zdroj vody či vodu pro veřejnou potřebu z veřejného vodovodu, jiný zdroj v obci Bělov samozřejmě ani není.

O průběhu dotace Vás zastupitelstvo obce Bělov bude nadále informovat. V případě získání dotace z Národního operačního programu SFŽP je samotná realizace plánována na roky 2021 a 2022.

Vedení obce Bělov

Váš komentář

* Váš email, nebude zveřejněn

Aktuality

Starostovy řádky: obnova katastrálního...»

Vážení občané, Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín oznámilo na naší úřední desce zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním. Zjednodušeně řečeno...

18.4.2021 - banner starosta

Zrušení oznámení o přerušení dodávky elektrické...»

Z důvodu neuskutečnění plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí,oprav, údržbových a revizních prací – nebude přerušena dodávka elektrické...

13.4.2021 - EG.D oznámení

Svoz nebezpečného odpadu »

Přineste své vytříděné nebezpečné odpady v sobotu 24.4.2021 od 13.10 do 13.50 hod. k obchodu, u zvonice  ke sběrnému vozidlu: znečištěné prázdné obaly (plechovky od laku, staré...

13.4.2021 - Biopas odpady

Sčítání lidu on-line je prodlouženo do 11....»

Sčítání 2021 začalo o půlnoci z 26. na 27. března 2021. Prostřednictvím elektronického formuláře se k 7. dubnu sečetly přibližně 4 miliony obyvatel. Původně byla možnost sečíst se...

13.4.2021 - sčítání lidu statistika

Voda z Bělovské studánky je stále pitná »

Poslední provedené rozbory z března prokázaly dobrou kvalitu vody z Bělovské studánky. Kvalita vody vyhověla parametrům pro pitnou vodu. Dle rozboru Zdravotního ústavu se sídlem v...

10.4.2021 - studánka

další aktuality »
Valná hromada Honebního společenstva
Valná hromada Honebního společenstva
Zprávy z MZ, únor ’20
Zprávy z MZ, únor ’20

Podobné

Starostovy řádky: obnova katastrálního operátu »

Vážení občané, Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín oznámilo na naší úřední desce zahájení...

Marek Přecechtěl - 18.4.2021 - banner starosta

Dopravní omezení »

Z důvodu prací na akci „Kanalizace obce Bělov“ – výtlak do veřejné kanalizace města Otrokovice, proběhne od 14....

Marek Přecechtěl - 8.4.2021 - dopravní omezení starosta

Dopravní omezení »

Prosíme občany obce Bělova i přespolní, kteří v sobotu 20. března v odpoledních hodinách budou projíždět obcí, aby...

Marek Přecechtěl - 19.3.2021 - dopravní omezení starosta

Starostovy řádky: Bilancování roku 2020 »

Vážení spoluobčané,každý kalendářní rok má svůj začátek i konec, chtělo by se říci k letošnímu roku naštěstí. Zda-li...

Marek Přecechtěl - 30.12.2020 - starosta

Informace: Komunální odpad »

Vážení občané,delší dobu máme negativní informace od společnosti Biopas na nesoulad se smlouvou mezi obcí Bělov a...

Marek Přecechtěl - 7.8.2020 - banner odpady starosta

Odkanalizování obce »

Hezký den, Vážení spoluobčané. Po delší době se s Vámi já a celé zastupitelstvo obce Bělov chce podělit s novinkami na...

Marek Přecechtěl - 3.8.2020 - banner starosta

Kamiony dávají obcím zabrat »

Stížnosti i nadávky padají v těchto dnech na hlavu řidičů kamionů či nákladních aut v obcích na Otrokovicku. Kvůli...

Marek Přecechtěl - 12.6.2018 - starosta

Práce, Vývozek »

Obec Bělov zahájila přípravné práce ve Vývozku před realizací rekonstrukce místní komunikace. Budou usazeny dva...

Marek Přecechtěl - 7.8.2017 - oprava komunikace starosta

Obec, kde se pracuje »

V týdeníku „Zlínsko“ vyšel 15.4.2016 na první straně článek o obci Bělov, který napsal Viktor Chrást V Bělově není...

Marek Přecechtěl - 5.5.2016 - starosta

Prezentace nové komunální techniky »

V sobotu 19.12.2015 v odpoledních hodinách na obecním areále proběhne prezentace nové komunální techniky jež obec...

Marek Přecechtěl - 14.12.2015 - pozvánka starosta

Cyklostezka Kvasice – Bělov »

Na úzké, hrbolaté a zároveň velmi frekventované cestě mezi Otrokovicemi a Kvasicemi to prakticky každý den zavání...

Marek Přecechtěl - 17.8.2012 - Baťův kanál cyklostezka starosta

Dotace ze Zlínského kraje »

Dotace ze Zlínského kraje na krytí povodňových škod z května a června 2010 na území Zlínského kraje Obec Bělov obdržela...

Marek Přecechtěl - 4.1.2012 - starosta

Farma Bělov »

Ke dni 30.6.2009 ZD Kvasicko na farmě Bělov ukončilo svoji činnost v živočišné výrobě. Tímto aktem byla zároveň...

Marek Přecechtěl - 13.11.2009 - starosta

Plyn by měli mít bělovští už příští rok »

Obyvatelé Bělova na Otrokovicku by se už příští rok mohli dočkat zavedení plynu v obci. Jako jedna z posledních obcí...

Marek Přecechtěl - 20.6.2008 - plynofikace starosta

Napsali jste Nám »

Jelikož stránky Bělova již sleduju něco přes rok, chtěla bych vyjádřit pochvalu k úpravám, které proběhly. Je to pro...

Marek Přecechtěl - 12.2.2006 - starosta